Arsacal
button
button
button
button


Opening studio Radio Maria in Heiloo

Dit past zo goed...

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 26 oktober 2019 - 912 woorden
onthulling van het naambord
onthulling van het naambord
Lang voor de Mis stroomde de kapel al vol
Lang voor de Mis stroomde de kapel al vol
in de studio
in de studio

Zater­dag 26 ok­to­ber opende radio Maria een tweede studio in het Dio­ce­saan hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo in aanwe­zig­heid van de verant­woor­de­lijke voor Europa, Raffaele Galati. Ik was erbij aanwe­zig voor de vie­ring van de Eucha­ris­tie en de inwij­ding. Na de vie­ring van de Eucha­ris­tie in de grote bede­vaart­ka­pel, ont­hulde Raffaele Galati het bord bij de ingang van het Gas­ten­huis waar de studio is geves­tigd. Daar werd ook het zegen­ge­bed uit­ge­spro­ken, waarna de studio zelf werd gezegend.

Veel belang­stel­ling

Enkele hon­der­den mensen waren geko­men en volg­den de heilige Mis en de inwij­ding. Na­tuur­lijk kon niet ie­der­een tege­lijk de studio bewon­de­ren maar in kleine groepjes lukte dat toch. Bene­den in het Gas­ten­huis werd een goed ver­zorgde lunch gebruikt, waren er toe­spra­ken van onder meer voor­zit­ter Ger Zimmerman en Raffaele Galati en was er een heel pro­gram­ma tot aan de vespers toe. Voor­zit­ter Zimmerman sprak zijn vreugde uit over het begin in Heiloo en het harte­lijke welkom daar. Hij bedankte de vele mede­wer­kers van het Dio­ce­saan Hei­lig­dom in Heiloo en van Radio Maria en andere mensen die zich had­den ingezet om dit moge­lijk te maken.

Bij de pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring con­ce­le­breer­den ver­schil­lende pries­ters die bij Radio Maria betrokken zijn, zoals pastoor Koos Smits, pastoor Cor Mennen, kape­laan Pieter Zimmerman en na­tuur­lijk rector Jeroen de Wit. Pastoor Anton Overmars was aanwe­zig om biecht te horen.

Facebook

Op de Facebook pagina van Radio Maria zijn allerlei filmpjes te vin­den en een compleet ver­slag van de mooie dag. Hier­on­der volgt de Homilie, die U op de Facebook­pa­gina van radio Maria ook kunt be­luis­te­ren.

Homilie

Het past zo goed

Broe­ders en zusters,
Dit is een heuglijke dag
want we mogen vandaag hier
de nieuwe studio van radio Maria
openen.
We zijn daar blij mee
omdat de presentie van radio Maria
zo goed past
in dit mooie hei­lig­dom
dat aan Maria is toegewijd.

Weder­zijdse verrij­king

Deze bede­vaart­plaats
ter ere van Onze Lieve Vrouw ter Nood
wil een levend centrum zijn
van gebed en geloof
en een licht­ge­vend baken
voor mensen die zoekende zijn
of althans open staan
voor ver­die­ping en be­zin­ning.
Het gas­ten­huis in dit bede­vaarts­oord
staat open voor ie­der­een
die enkele dagen van rust en be­zin­ning zoekt
op een mooie en bete­ke­nis­volle plaats.
We hopen en bid­den
dat de aanwe­zig­heid van radio Maria
op het terrein van het hei­lig­dom
voor bei­den - radio en hei­lig­dom -
vrucht­baar mag zijn, een verrij­king.
God zegene dit nieuwe begin
en moge Moeder Maria
met haar voor­spraak en zegen
dit mooie ini­tia­tief vrucht­baar doen zijn!

Weg ermee?

Maar waarom is radio Maria
en waarom zijn bede­vaart­plaatsen als Heiloo
zo be­lang­rijk?
Eigen­lijk is het ant­woord
in het evan­ge­lie van deze dag gegeven.

Dat evan­ge­lie ging onder meer
over een vijgen­boom die geen vrucht draagt.
De eige­naar van de wijn­gaard
waar die vijgen­boom staat,
wordt ongedul­dig:
hak die boom maar om,
is zijn oor­deel.

"Niet meer katho­liek"

Dat oor­deel kunnen we ook in onze tijd horen:
er zijn tal van oor­spron­ke­lijk
katho­lie­ke scholen, in­stel­lingen en ini­tia­tie­ven
die niet zo katho­liek meer zijn.
Soms vragen mensen me dan
om een stevig oor­deel te vellen
en die in­stel­lingen af te schrijven,
bij­voor­beeld door dui­de­lijk te verklaren
dat ze niet katho­liek meer zijn.
Inder­daad zal dat soms moeten
als het echt niet anders kan,
maar een andere weg is toch
te proberen opnieuw te in­spi­re­ren
en te sti­mu­leren
dat de katho­lie­ke iden­ti­teit
opnieuw ont­wik­keld wordt.
Geef het nog een nieuwe kans!

Nog een kans geven...

Dat is wat in dit evan­ge­lie gebeurt:
De wijn­gaar­denier,
degene die dus in die wijn­gaard
aan het werk is en alles goed ver­zorgt,
wil de vijgen­boom nog een kans geven
met mest en een goede bewer­king van de grond.
Die vijgen­boom die geen vruchten draagt
is dus een beeld van de mensen en in­stel­lingen
die hun iden­ti­teit verloren hebben,
geen evan­ge­lische vruchten dragen.

Er zijn zoveel mensen die geen geloof bezitten
of ook die alleen maar met zich­zelf bezig zijn.
Soms zijn we geneigd om te denken:
die persoon is een hopeloos geval,
dat wordt niks,
het is een verstokte egoïst
en iemand zon­der geloof.

Wat kan de goede mest zijn?

Maar nee, geef die persoon
of die in­stel­ling of wat het dan ook is
nog een kans!
Hoe kan er toch wat licht
in iemands leven door gaan breken?
Hoe kan het gebeuren
dat iemand of iets toch open gaat staan
voor dimensies van geloof,
van liefde tot God en de naaste?
Wat zou de mest of de goede grond kunnen zijn
die een af­ge­slo­ten mens,
een seculier gewor­den groep of in­stel­ling
laat open bloeien?

Omstan­dig­he­den

We kunnen dat niet regisseren,
want het is een genade;
wij kunnen alleen de omstan­dig­he­den
zo maken
dat het won­der kan gaan gebeuren
en iemand door die genade wordt geraakt.

Een goed en krach­tig middel is
een mooie, rijke erva­ring,
een nieuwe, andere bele­ving.
Als we geraakt wor­den door mooie muziek,
door een gebed of over­we­ging,
door een mooie plaats die we bezoeken,
door een vie­ring of pro­ces­sie
of door de stilte,
als we een zin en bete­ke­nis ont­dek­ken,
dan ont­staat er in ons
een nieuwe open­heid voor God
en kunnen we Hem ont­moe­ten.
En na­tuur­lijk hebben we allemaal
af en toe nieuwe impulsen nodig
waardoor ons geloof en onze band met God
weer tot nieuw leven komt.

Maria helpt!

Dat is precies wat radio Maria
en ook dit hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood
gemeen­schap­pe­lijk hebben:
we willen mensen opnieuw in­spi­re­ren,
hun geloof tot leven brengen
- met Gods hulp -
en hun leven vrucht laten dragen
als een goede vijgen­boom.
En we doen dat in de vaste over­tui­ging
dat de moe­der van God
die ook onze moe­der is,
dat Maria daarin een be­lang­rijke rol speelt,
als voor­spreek­ster en mid­de­la­res,
als voor­beeld en bron van in­spi­ra­tie.

Van harte Gods zegen
voor radio Maria
hier in Heiloo!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug