Arsacal
button
button
button


SARKON wil leren met LEV

Ontmoeting met identiteitsgroep katholieke scholen Noordkop

nieuws - gepubliceerd: woensdag, 30 oktober 2019

Woensdag­mid­dag 30 oktober waren Bisschoppelijk gedelegeerde drs. Diederik Wienen en ik in 't Veld voor een ontmoeting met de PLG-identiteit van SARKON. De SARKON-scholen bestaan uit zeventien rooms-katholieke en twee interconfessionele scholen in de kop van Noord-Holland. Een plezierig en goed gesprek over de identiteit van katholiek onderwijs.

LEV

SARKON staat voor Samen­wer­kend Rooms Katholiek Onderwijs Noordkop. De pro­fes­sio­nele leer­ge­meen­schap identiteit is binnen SARKON een netwerk dat stil staat bij identiteit en bij de visie die binnen SARKON wordt gedeeld onder de noemer ‘Leren met LEV’. Een directeur een coach en enkele leraren maken er deel van uit. Lev is het Hebreeuwse woord voor hart en duidt aan “een rijke leer­om­ge­ving, waar we naast elkaar staan bij wat zelf gedaan kan worden en we met elkaar richting geven om ‘het goede’ te doen”. Want katholieke identiteit is niet alleen kennis maken met de katholieke traditie door bijbelverhalen, vieringen en godsdienstles, al hoort dat er ook bij, rekening houdend met een con­tekst waarin de meeste kinderen niet katholiek zijn. Maar identiteit is meer.

Identiteit en mensbeeld

Over dat méér en het bredere fundament ging vooral mijn woordje en het gesprek. Sinds het tweede Vaticaans concilie heeft de katholieke school de betekenis gekregen van een vanuit de katholieke gemeen­schap gedragen initiatief dat open staat voor iedereen. Interculturele dialoog, integratie en identiteit in een pluriforme samenleving zijn dan ook thema's van veel kerkelijke documenten. Uitgangspunt is voor een katholieke school dat de menselijke persoon centraal staat. Die mens is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en dat betekent dat de rechten van de mens onschendbaar zijn.

Sociaalen beeld Gods

Het gaat daarbij niet alleen om een individu. De mens is als een sociaal wezen geschapen, hij heeft anderen nodig en leeft samen met anderen. Daarmee zijn de centrale waarden voor een school en voor de samenleving al gegeven: dat de mens centraal staat en die niet mag worden opgeofferd aan welk instituut of welke overheid ook, betekent dat alles erop gericht moet zijn dat die mens zich kan ontplooien. Dat komt onder meer in het subsidiariteitsbeginsel tot uiting. Andere waarden als algemeen welzijn (dus niet alleen wat fijn is voor een bepaalde mens, maar tevens gezien in relatie tot anderen), participatie, solidariteit zijn belangrijk voor de samenleving. De school is een samenleving in het klein en vormt jonge mensen die deel uit gaan maken van de grote samenleving. Voor een katholieke school zijn die gerichtheid op de persoon en de persoons­vor­ming dus heel belangrijk.

Terug