Arsacal
button
button
button
button


Kloosterbijbel gepresenteerd

in de abdij van Egmond

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 6 november 2019 - 455 woorden
Kloosterbijbel gepresenteerd
(foto: Rudolf Scheltinga)
Kloosterbijbel gepresenteerd
(foto: Rudolf Scheltinga)
Kloosterbijbel gepresenteerd

Woens­dag­mid­dag 6 no­vem­ber werd in de Abdij van Egmond de ‘Klooster­bij­bel’ ge­pre­sen­teerd, uitge­ge­ven door Royal Jong­bloed. Leo Fijen leidde de mid­dag met bijdragen van onder meer Abt Mathijsen van Egmond, Scriba Bert de Reuver, Patrick Chatelion Counet van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (KNR), Jannes Hessels van Royal Jong­bloed en mij­zelf.

Wat is de klooster­bij­bel?

De Klooster­bij­bel is een uitgave van de Wil­li­brord­ver­ta­ling 2012 met elf katernen met in­for­ma­tie over ver­schil­lende vormen van kloosterleven. Het boek - met leeslinten - kost een € 50,- maar is dan ook bij­zon­der fraai vormge­ge­ven. De bijbel zelf is op dundrukpapier en de ingebon­den katernen op een andere mooie, wat dikkere papiersoort; de uitgave is te ver­krij­gen bij Royal Jong­bloed en ook bij (onder meer) uit­ge­ve­rij Adveniat die aan de uitgave heeft mee­ge­werkt.

Pro­tes­tan­ten en kloosters

De mid­dag was mooi en goed en werd pret­tig geleid door Leo Fijen. Vader Abt gaf aan dat de klooster­bij­bel op iedere gasten­ka­mer in de abdij zou komen te liggen. Scriba Bert de Reuver ging in een inter­view met Leo Fijen in op enkele pro­tes­tantse klooster-experi­menten, de belang­stel­ling van pro­tes­tan­ten voor kloosters (de helft van de bezoekers van abdijen is pro­tes­tant, hoor­den we van Leo Fijen) en na­tuur­lijk: het belang van de bijbel.

Bijbel en kloosterleven

Prof. Patrick Chatelion ging in op de bete­ke­nis van het kloosterleven en de enorme ont­wik­ke­ling die dit kloosterleven in de negen­tien­de en twin­tigste eeuw heeft gekend. Volgens zijn schat­ting zullen er (van de 60.000 kloos­ter­lingen die er in de jaren zes­tig waren) zo'n acht­hon­derd reli­gi­euzen 'over­blij­ven'. Dat viel me nog niet tegen, eer­lijk gezegd. Jannes Hessels belichtte het project en de totstandko­ming van het boek waarbij de KNR een be­lang­rijke rol heeft gespeeld en ik ben in een inter­view met Leo Fijen inge­gaan op de band tussen bijbel en reli­gi­euzen. Die band is groot: het zijn vooral reli­gi­euzen (bene­dic­tijnen) die in onze lan­den het woord van God hebben verkon­digd, hun gebed bestaat uit vooral bijbel­ge­deelten en zij lezen en be­luis­te­ren het Woord van God en over­we­gen dat, zij leven het Woord van God en zij ver­kon­di­gen dat. De reli­gi­euzen zijn in de ge­schie­de­nis van ons land heel be­lang­rijk geweest. Niet alleen voor sociale zorg, ook voor cultuur, onder­wijs, zieken­zorg, eco­no­mische ac­ti­vi­teit enzo­voorts. In de mid­del­eeuwen had­den we in ons land vele abten en abdissen die zeer goed met een CEO van een groot bedrijf te ver­ge­lij­ken zijn. Dat was vrouwen-emanci­patie in de Mid­del­eeuwen! Ook nu nog zijn kloosters heel be­lang­rijk in onze samen­le­ving waar we één ding missen: stilte! Kloosters kunen zo'n oase van stilte zijn.

Ont­moe­ting

Na afloop van de lezingen, inter­views en pre­sen­ta­ties, die wer­den afgewisseld door fraaie muziek, was het tijd voor een hapje en een drankje. De Bene­dic­tijnen had­den allerlei heer­lijke hapjes voor­be­reid!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug