Arsacal
button
button
button
button


Alphacursus: een sleutel tot parochievernieuwing

Alpha-avond in Heerhugowaard

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 13 november 2019 - 223 woorden

De Alpha-cursus speelt een centrale rol in de vernieu­wing van pa­ro­chies. Fr. James Mallon schrijft in "Als God renoveert" (Divine renovation) dat Alpha het meest ef­fec­tieve hulp­mid­del is dat hij tot nu toe heeft kunnen vin­den en hij noemt Alpha van fun­da­men­teel belang voor onze iden­ti­teit als missio­naire en evan­ge­li­se­rende Kerk (Neder­landse editie, p. 163). Woens­dag 13 no­vem­ber was ik in één van de pa­ro­chies van ons bisdom waar dit hulp­mid­del al jaren wordt gebruikt.

De H. Dio­ny­sius pa­ro­chie in Heer­hu­go­waard is een bloeiende pa­ro­chie met veel ac­ti­vi­teiten voor allerlei groepen. Familie­vie­ring, Kisikids, tiener­groepen, mis­die­naars, koren voor alle leeftij­den, Alpha­cur­sus, andere cursussen, catechese voor kin­de­ren, het is er allemaal. Pastoor Frank Domen hoopt bin­nen­kort het vijf­tigste lid van de mis­die­naars­groep te kunnen verwel­ko­men.

De jaar­lijks te­rug­ke­rende Alpha­cur­sus is een be­lang­rijke steen in dit bouw­werk. Ik ben daarom altijd graag inge­gaan op de uit­no­di­ging om een Alpha-avond te geven in Heer­hu­go­waard of elders, ook omdat ik hoop dat veel pa­ro­chies dit Alpha-voor­beeld zullen volgen. Zeker, het vraagt het nodige van de or­ga­ni­sa­toren: bij de cursus hoort een maal­tijd en er is een weekend bij. Maar het werpt veel vruchten af. Na­tuur­lijk is dan ook een ver­volg van belang. Zo begint in Heer­hu­go­waard in januari of februari weer een ver­volg-cursus.

Het was een avond in een goede sfeer met ruim der­tig deel­ne­mers van alle leeftij­den.

Terug