Arsacal
button
button
button
button


Penningmeesters buigen zich over de cijfers ...

Econoom licht jaarrekening toe

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 15 november 2019 - 358 woorden
Penningmeesters buigen zich over de cijfers ...
De algemeen econoom van het bisdom aan het woord
De algemeen econoom van het bisdom aan het woord

Vrij­dag­avond 5 no­vem­ber was er in Heiloo een bij­een­komst voor pen­ning­mees­ters van de pa­ro­chies waarin de jaar­cij­fers van het bisdom wer­den toe­ge­licht door alge­meen econoom Thom van der Steen MBA. Er zijn zorgen en er is hoop...

Jaar­cij­fers

De pen­ning­mees­ters-avond in het Missio­nair centrum van het hei­lig­dom In Heiloo was goed bezocht, bijna twee derde van de pa­ro­chies was ver­te­gen­woor­digd. Na mijn ope­nings­woordje kreeg de alge­meen econoom het woord, die aan de hand van een flink aantal slides de jaar­cij­fers toelichtte en perspectieven schetste.

Beheers­fonds

REA (Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den)-lid Jeroen Brenninkmeijer ging ver­vol­gens in op de visie achter het dio­ce­saan beheers­fonds waar veel pa­ro­chies in hebben belegd. Het fonds wil met een gema­tigd defensief pro­fiel verant­woord beleggen op basis van de indi­ca­ties die de sociale leer van de kerk en in het bij­zon­der de En­cy­cliek Laudato Si' mee­ge­ven.

Bespa­ringen en zorgen

In de bisdom­cij­fers kwam het effect van de bezuini­gingsoperaties die het bisdom heeft onder­gaan, dui­de­lijk naar voren. Met name op loon­kos­ten is een flinke bespa­ring bereikt, maar ook andere kosten zijn terug geschroefd. Een zorg blijven de vele uitstaande rente­loze leningen aan pa­ro­chies, die vaak pas bij verkoop van vast­goed wor­den afgelost.

Transparant

Bij­zon­dere aan­dacht werd ook gevraagd voor de tran­spa­ran­tie van de processen rond verkoop van onroerend goed. Opbrengsten moeten niet direct in de ex­ploi­tatie wor­den gestopt, waardoor die vrijwel on­mid­del­lijk ver­dampen. Het bisdom overweegt daar bin­dende regels voor te geven die als voor­waarde wor­den verbon­den aan de machti­ging die het kerk­bestuur nodig heeft bij onder meer verkoop van onroerend goed.

Dank

Aan het einde van de avond heb ik de pen­ning­mees­ters bedankt voor hun inzet. Hun werk is heel be­lang­rijk voor de pa­ro­chies en de samen­wer­kings­ver­ban­den. Ook de ver­schil­lende aanwe­zige bisdom­me­de­werkers heb ik bedankt voor hun grote inzet. De alge­meen econoom van het bisdom heeft een zeer veelzij­dige en zeer om­vang­rij­ke taak. Er komen heel veel en heel gevarieerde zaken op zijn tafel. De afgelopen jaren is er bovendien een ont­wik­ke­ling geweest waardoor de finan­ciële processen in de pa­ro­chies beter gemonitored kunnen wor­den. Het is hard werken voor een bisdom-econoom. Daarom wilde ik ook onze econoom bij­zon­der danken voor zijn grote inzet.

Terug