Arsacal
button
button
button
button


Vier seminaristen diaken gewijd in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 november 2019 - 577 woorden
De grote kapel stroomt vol voor de wijding
De grote kapel stroomt vol voor de wijding
Vier seminaristen diaken gewijd in Heiloo
Het pastoraal team van De Waterkant
Het pastoraal team van De Waterkant

Zater­dag 16 no­vem­ber was de grote bede­vaart­ka­pel van het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood geheel gevuld met de talrijke gelo­vi­gen die de diaken­wij­ding van vier se­mi­na­risten hebben mee­ge­maakt. Bis­schop Jozef Marianus Punt heeft de wij­ding gedaan en hij preekte over de geest van de tijd waarin de wij­de­lin­gen terecht komen en het ant­woord daarop: Jezus!

De foto­se­rie onderaan de pagina is van Wim Koopman

De nieuwe diakens

De vier wij­de­lin­gen zijn:

  • Javier Eduardo Acuña Acuña is sinds kort in het pas­to­raal jaar werk­zaam in de regio van West­fries­land Zuid Oost (Bo­ven­karspel, Enkhuizen, Groote­broek, Hoog­karspel, Lutje­broek en Venhuizen) samen met kape­laan Peter Piets en diaken Jules Post en pastoor Samuel Mar­can­tog­nini als admini­strator.
  • Juan Andrés Correa del Rio, die zijn pas­to­raal jaar in de regio van Wer­vers­hoof doet. Het samen­wer­kings­ver­band omvat ook Medem­blik, Onder­dijk en Zwaag­dijk Oost. Pastoor Marcelo Salao Rocha is admini­strator, pastoor Jan van Dril osa en pas­to­raal werker André Dekker zijn er even­eens werk­zaam en pastoor Gerard Koning is er assis­te­rend pries­ter.
  • Bert Glorie is werk­zaam in de regio De Water­kant (De Goorn, De Weere, Hoogwoud, De Goorn, Span­broek, Ursem, Spier­dijk, Zuidermeer, Nib­bix­woud en Wognum). Pastoor Nico Knol is de pastoor, Alvaro Rodriguez Lucque is kape­laan, Anne Marie Smink - van Straaten is pas­to­raal werker in de regio.
  • Mikel Palic is werk­zaam in het Gooi (Blaricum, Bussum, Naar­den, Huizen) en doet daar zijn pas­to­raal jaar. Pastoor Carlos Fabril is pastoor en kape­laan Andrea Geria er even­eens werk­zaam. Emeritus pastoor Michi Costa is assis­tent.

Twee Chilenen, een Neder­lan­der en een Kroaat, allen al lange tijd in Neder­land waar zij ook hun studies hebben gedaan.

Schola cantorum

De plech­tig­heid werd schit­te­rend opge­luis­terd door de Schola Cantorum van het Groot­semi­narie onder lei­ding van muziek­do­cent kape­laan Alvaro Rodriguez Lucque. Een volle kerk kon veel mee­zingen, al waren er ook ver­schil­lende meerstemmige muziek­stukken bij. Het was erg mooi en ik was toch wel een beetje trots op onze se­mi­na­risten.

De homilie van bis­schop Punt

Mgr. Punt schetste in zijn homilie de situatie van onze tijd. Aan­lei­ding was de vraag van Jezus in het evan­ge­lie: “Zal de mensen­zoon bij zijn komst het geloof op aarde vin­den?” Hij komt dus en vreest weinig of geen geloof meer te vin­den. We leven in een tijd waarin niet het grootste probleem is dat mensen atheïst zijn gewor­den. Steeds dui­de­lijker wordt hoe prach­tig en kun­dig zelfs iedere cel in elkaar steekt. Dat er een hogere intel­li­gentie achter zit wordt eigen­lijk steeds evi­denter. Ook is niet het probleem dat mensen niet geloven dat Jezus heeft bestaan. Ook niet-gelo­vi­ge auteurs erkennen dat de contemporaine buiten­bij­belse bronnen over het leven van Jezus talrijk zijn en dat die bronnen de grote gebeur­te­nissen van Jezus’ leven beves­tigen. Het is ook niet het probleem dat mensen niet willen geloven, integen­deel: in onze tijd zijn mensen juist geneigd om van alles te gaan geloven. Maar de mensen van onze tijd kennen Jezus niet meer als mens­ge­wor­den God en ver­los­ser, de enige die ons toe­komst geeft. Die Jezus moeten de nieuwe diakens ver­kon­di­gen en voor­hou­den.

Na afloop van de plech­tige vie­ring was er gelegen­heid tot fe­li­ci­te­ren en ont­moe­ting in het Oesdom.

Laten we de diakens be­ge­lei­den met ons gebed op hun weg naar de pries­ter­wij­ding die, zo God wil, zater­dag na Pink­ste­ren zal plaats­vin­den en die zij zullen ont­van­gen met nog een vijfde wij­de­ling, naar het zich laat aanzien. We zijn God dank­baar voor deze nieuwe werkers in Zijn Wijn­gaard!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug