Arsacal
button
button
button
button


Proefschrift pastoor Samuel Marcantognini gereed

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 16 november 2019 - 186 woorden

Pastoor Samuel Mar­can­tog­nini is pastoor van de Matteüspa­ro­chie van Hoorn en admini­strator van West­fries­land Zuid Oost. Daar­naast doceert hij aan het semi­na­rie en hij is lid van de pries­ter­raad. Toch heeft hij tijd gevon­den om een licentiaat te behalen en nu bovendien te pro­mo­veren tot doctor in de Theo­lo­gie met speciali­sa­tie in de li­tur­gische pas­to­raal.

Padua

Het proef­schrift (disser­ta­tie) zal op 10 de­cem­ber wor­den verde­digd in Padua aan het Instituut van Li­tur­gische Pas­to­raal (Abbazia di San Giustina) dat geïncorporeerd is in het Pau­se­lijk Atheneum Sant'Anselmo in Rome. Promotor is professor Gianni Cavagnoli.

Thema

Op zater­dag 16 no­vem­ber kreeg ik van de pro­mo­ven­dus de thesis overhan­digd, die als titel heeft mee­ge­kre­gen: “La riforma li­tur­gica postconciliare in Olanda. Accoglienza, evoluzione, valutazione e prospettive per il futuro” (De post­con­ci­liaire li­tur­gische her­vor­ming in Neder­land. Aanvaar­ding, ont­wik­ke­ling, evaluatie en vooruit­zichten voor de toe­komst). Het is de bedoeling dat het proefschrist in de toe­komst ook in het Neder­lands zal wor­den ver­taald.

We fe­li­ci­te­ren deze pries­ter van ons bisdom van harte met dit re­sul­taat en wensen hem veel zegen en succes voor de ver­de­di­ging van zijn proef­schrift!

Terug