Arsacal
button
button
button
button


Lezen en horen om dieper te gaan...

Bijbeloverhandiging in Naarden

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 3 december 2019 - 232 woorden

Dins­dag 3 de­cem­ber was ik in Naar­den waar de catechese van de Neo­ca­te­chu­me­nale Weg wordt gegeven en we de vie­ring van de overr­rei­king van de bijbel hebben gevierd.

In de vie­ring wordt het Woord van God bij­zon­der toe­ver­trouwd aan degenen die de catechese hebben gevolgd. Het is een uit­no­di­ging om met het Woord van God te leven. In de woord­vie­ring met twee lezingen uit het oude testa­ment en twe uit het nieuwe testa­ment, werd overwogen wat dit betekent. Het is in onze tijd voor velen niet ge­mak­ke­lijk om te lezen en te horen.

In de homilie heb ik onder meer verwezen naar het nieuws van de dag: jon­ge­ren kunnen steeds slechter lezen; een berichtje op de tele­foon wordt half gelezen en aan de opper­vlak­te wordt dat een beetje mee­ge­kre­gen, maar echt lezen vraagt in feite ook horen en dat ver­on­der­stelt een open­heid en ont­vanke­lijk­heid, die niet zo ge­mak­ke­lijk is. Veel mate­rië­le dingen bezitten of daarop gericht zijn of te zeer opgaan in het eigen leventje kan een blok­kade vormen. Soms zijn er gebeur­te­nissen die ons door elkaar schud­den en - hoe pijn­lijk ook en moei­lijk - die kunnen een hulp zijn om ons­zelf te openen. Open­heid voor God en voor de naaste (en dus naar ge­meen­schap met anderen) is de kern van christen-zijn.

Aan het einde van de vie­ring was er een gezellig samen­zijn met een agapè (hapjes en drankjes).

Terug