Arsacal
button
button
button
button


Hoe beleef je het kerstfeest?

Martinuscantorij zingt Festival of lessons and carols

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 14 december 2019 - 1017 woorden
De martinuscantorij komt binnen...
De martinuscantorij komt binnen...
De stal in Overveen staat te wachten op het Kind
De stal in Overveen staat te wachten op het Kind
Daar boven zit de organist: Edwin Hinfelaar
Daar boven zit de organist: Edwin Hinfelaar

Zater­dag 14 de­cem­ber was ik in Overveen in de kerk van O.L. Vrouw On­be­vlekt Ont­van­gen waar het Festival of Nine lessons and carols werd gehou­den met de Martinuscantorij uit Zwaag, onder lei­dign van Paul Waerts en met Edwin Hinfe­laar als organist. Het kerst­feest heeft vele aspecten en niveaus van bele­ving. Daar stond ik bij stil in de over­we­ging: Hoe beleef je het kerst­feest?

Het Festival of nine lessons and carols bestaat uit negen Schrift­le­zingen afgewisseld met (Engelse) kerst­mu­ziek. De Martinuscantorij maakte er weer een mooi geheel van, in een echt li­tur­gische sfeer. De dirigent wilde dan ook niet dat er geapplaudisseerd werd na afloop. Pastoor Bart Putter en diaken Gert Jan v.d. Wal ver­zorg­den de lezingen en ik de over­we­ging en het slot met de zegen.

OVERWEGING

Het uiter­lijk ver­toon

Het is overal in de straten te zien: het kerst­feest komt naderbij.
Maar het kerst­feest dat we in de winkel­cen­tra zien en merken is het feest van het uiter­lijk ver­toon, van de fees­te­lij­ke kle­ding, de kerst­bo­men en - kransen, het kerst­di­ner en niet te vergeten de kerst­markt, die in Haar­lem zo’n groot succes was... Begrijpt u me niet ver­keerd: ik heb daar helemaal niets op tegen, maar als dat alles is, als er ver­der niets is, is het leeg. En dat is mis­schien wel het grootste gevaar van onze tijd: dat alles leeg wordt, inhoudsloos.

Het feest wordt een vie­ring

Het is zoals met zoveel momenten in het leven: als we een feest maken om iets moois te vieren zoals een huwe­lijksver­jaar­dag, een jubileum of de geboorte van een kind, dan is alle fees­te­lij­ke entourage een uitdruk­king van waar het ons eigen­lijk om gaat: het gebeuren dat we willen vieren. Dat achter­lig­gende gebeuren maakt het feest wer­ke­lijk tot een vie­ring. En soms is er mis­schien niet een spe­ci­fie­ke aan­lei­ding anders dan de ont­moe­ting met elkaar, maar ook dat is waarde­vol: dan dient het feest om de vriend­schap en ver­bon­den­heid met elkaar gestalte te geven en te vieren.

Iets wat het extra speciaal maakt...

Verder kunnen er allerlei aspecten bij komen waardoor dat feest nog mooier en specialer wordt: er is iemand bij die een moei­lijke periode van zijn of haar leven kan afsluiten, of iemand die lang in het bui­ten­land is geweest en er voor het eerst weer bij is, of iemand is genezen of het is voor het eerst dat men samen is na een ver­zoe­ning of in een andere sfeer na een over­lij­den. Al dat soort erbij ko­men­de aspecten kunnen een fees­te­lij­ke bij­een­komst extra speciaal en bij­zon­der maken.

Zonder inhoud is het leeg...

Zo zijn er lagen en dieptes in een fees­te­lij­ke gelegen­heid, die deze extra mooi en speciaal maken. Als het feest alleen maar om het feest gaat, om de lol en ver­der niks, dan heeft het weinig inhoud. Als dat maar doorgaat blijven uit­ein­delijk alleen de verveling en de leegte over...
Laat dus de fees­te­lij­ke versie­ring van de straten en van onze huizen, de fees­te­lij­ke maal­tijd en onze feestkle­ding uitdruk­king zijn van iets dat wer­ke­lijk mooi en waarde­vol is, laten we het kerst­feest vieren vanuit de bete­ke­nis ervan, die deze dagen waarde geven .

De bete­ke­nis van een kerst­feest...

Wat maakt het kerst­feest dan mooi en bete­ke­nis­vol? Daar zijn allerlei lagen en niveau’s in te ont­dek­ken. Zo kan het ene kerst­feest specialer en gedenk­waar­diger zijn dan het andere. Zo zijn er kerst­feesten die we ons meer dan andere zullen her­in­ne­ren.

Tijd voor elkaar

Die bete­ke­nis kan liggen in het samen­zijn met anderen, het tijd hebben voor elkaar, even geen gehaast en geen ge-ren, geen werk, geen hon­der­den zaken, maar de band met elkaar. Even niet “ik, ik, ik” maar “wij, samen”.

De pijn van het gemis

Voor som­mi­ge mensen maakt dit accent van het kerst­feest op samen­zijn en gezellig­heid met elkaar kerst­mis juist tot een pijn­lijk gebeuren omdat hun situatie wordt getekend door gemis, gemis aan geld soms (meer dan 300.000 kin­de­ren leven in gezins­si­tua­ties waar niet voldoende geld is om kleren of een warme maal­tijd te kopen, één op de negen kin­de­ren, ja, in Neder­land!) en nog veel meer door een­zaam­heid en gemis van dier­ba­re mensen.

Dubbele vreugd

Bij­zon­der mooi wordt dit kerst­feest dan ook wanneer we aan­dacht hebben voor andere mensen die in zo’n situatie verkeren, wanneer we anderen in onze fees­te­lij­ke vreugde betrekken, iets moois en goeds voor anderen doen. Vreugde is één van de dingen die nooit min­der wordt als je die met anderen deelt. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Ook dat is een laag, een niveau die in het kerst­feest kan wor­den beleefd, die er bij hoort, die we vaak als “de kerstge­dachte” om­schrij­ven.

Christus Mis

En het kerst­feest wordt nog mooier wanneer we de band kunnen beleven met Degene die aan het kerst­feest Zijn Naam en in­spi­ra­tie heeft gegeven: Kerst­mis komt van Christus Mis: de heilige Mis ter ere van Jezus Christus, wiens geboorte we gaan vieren. Van hem komt de in­spi­ra­tie en de diepere laag van de bete­ke­nis van het kerst­feest.

De in­spi­ra­tie die van Hem komt

Wat mooi als we het goede dat we doen - met de aan­dacht en de zorg voor onze naasten en mede­mensen in moei­lijke omstan­dig­he­den - kunnen ontlenen aan die in­spi­ra­tie, aan het voor­beeld van Jezus Christus die in deze wereld kwam als een on­schul­dig Kind, in eenvoud, uit­ge­sto­ten, met het doel om voor ons Zijn leven te geven en te leven voor de liefde; en dan liefde niet zozeer verstaan als een gevoel of een aantrek­king, maar als je “ik” opzij zetten en je geven voor een ander. Daar zit dus ook een offer in. Dat maakt de wereld mooier! De liefde tot God en liefde voor de naaste was de kern van Jezus’ bood­schap.

Kerst­mis als levens­be­gin­sel

Ja, als de waar­den van het kerst­feest ons in­spi­re­ren, als onze fees­te­lij­ke gebruiken en kleren en het kerst­di­ner uitdruk­king wor­den van die liefde, van de bezieling die Jezus heeft meege­ge­ven, als die diepere lagen van het kerst­feest ons kunnen in­spi­re­ren, dan heeft het kerst­feest een prach­tige bete­ke­nis, dan wordt het een soort levens­be­gin­sel!

Terug