Arsacal
button
button
button


Het begint met een lichtpuntje...

Dagmis van Kerstmis in Heiloo

overweging_preek - gepubliceerd: woensdag, 25 december 2019

Voor de dagmis van kerstmis was ik in de grote bede­vaartkapel in Heiloo. Na de nachtmis daar in een volle kapel met rector Jeroen de Wit, werd de dagmis gevierd met een Mozartmis van het koor.

Nu was de kapel niet meer vol, maar toch nog goed bezet en het valt me op dat er ook meer jongeren komen. Na afloop was er in het Oesdom een kerst­bij­een­komst waarbij de zusters rond gingen met kerststol en pannettone.

 

Homilie

Nood...

Het wordt zo vaak gezegd:
Nood leert bidden
(hier in Heiloo zouden we ook kunnen zeggen:
Onze Lieve Vrouw ter Nood leert bidden).
En het is wel zo
dat de arme mensen
waar ook in de wereld
meestal geloviger zijn dan rijke mensen.
Wie alles heeft en niets meer nodig heeft,
denkt minder reden te hebben
om in God te geloven en te bidden.
Het zijn dan ook allereerst de herders,
eenvoudige, arme mensen
die de stal en het Kind bezoeken.
En misschien is het ergens ook met ons
wel zo gegaan:
dat we het best konden bidden
en het meest gebeden hebben
in tijden van nood,
toen we onze eigen armzaligheid voelden.

Het grootste feest?

Van harte wens ik U allen nogmaals
een zalig en gezegend kerst­feest toe.
We vieren de geboorte van een weerloos Kind,
dat niet kan spreken,
dat in armelijke om­stan­dig­he­den is geboren,
in de stal van Bethlehem.
Wonderlijk genoeg
is het juist dit feest
dat wereldwijd
het meest tot de verbeelding spreekt.
Toch is Pasen voor ons christenen
het grootste feest:
dan vieren we de verlossing
en de verrijzenis van onze Heer.
Terwijl het Paas­feest altijd is gevierd
vanaf de eerste christenen,
kwam Kerstmis er bijna 400 jaar later pas bij.
Het is ook maar een klein begin,
dat Kind in de stal.
Toch zitten de kerken in de kerst­nacht
voller dan met Pasen
en zijn de kerstliedjes
aan iedereen bekend
en er zijn talloze gebruiken
met het kerst­feest verbonden;
er is veel meer feest en romantiek
rond Kerstmis
dan op Pasen het geval is.

Een licht

Hoe dat kan horen we al zo’n beetje
in het evangelie van deze ochtend,
het begin van het Johannesevangelie.
Daar gaat het niet om Maria en Jozef
niet om de stal met het pasgeboren Kind,
niet om de engelen die zingen
en de herders die naar Bethlehem gaan.
Vanmorgen gaat het over het licht
dat in de duisternis schijnt.

Licht in de storm

Het is een lichtpuntje nog maar,
toch zegt een lichtpuntje vaak meer
dan een zee van licht.
We zouden het kunnen vergelijken
met een schipper
die tijdens een storm op zee verkeert,
maar in de verte het licht van de vuurtoren ziet.
Dat licht geeft hem richting,
dat licht geeft hem hoop.
Stormen op zee
zijn met de oorsprong
van bede­vaart­plaatsen verbonden.
Voor Alkmaar was het een schipper
die voor de kust van Vlissingen
in nood verkeerde,
maar hem verscheen een engel
die hem opriep het heilig Bloed te vereren
en op bede­vaart naar Alkmaar te gaan;
toen hij zich dat voornam werd de man gered.
En ook hier in Heiloo
staat een schipper aan de oorsprong
die tijdens een zware storm op zee
dreigde te vergaan
en beloofde een kapel voor Maria te bouwen
als hij behouden aan land zou komen.
Wat deze mensen overkwam
is een mooi beeld voor ons leven,
dat vaak wordt vergeleken
met een schip op de levenszee:
soms zijn er woelige tijden,
stormachtig en onzeker.
We komen er dan eigenlijk
alleen goed door heen
als we richting hebben, op koers blijven:
bepaalde vaste waarden
die we vast weten te houden,
met name ons geloof.

Vaak is het licht maar klein...

Als je geen geloof hebt
en de zee is erg woelig,
dan is er geen uitzicht meer
en zie je het gauw niet meer zitten,
zeker als je weinig steun van anderen hebt.
Maar als je geloof hebt
is er zelfs dan een licht dat in de duisternis schijnt,
een geestelijk licht,
dat iedere mens verlicht.
De evangelist Johannes zegt ons vandaag;
open je hart voor dit licht..
Dat licht is vaak klein en nietig,
zoals het Kind van Bethlehem dat was,
maar als we Hem aanvaarden,
dus ons aan Hem vast houden,
ook al is Hij nog zo klein
temidden van al die duisternis,
dan zal dat licht ons dragen,
ons verwarmen, ons uitzicht bieden
en ons de heerlijkheid laten zien
waarin God leeft.

Het kleine overwint

Ja, dat licht lijkt heel klein
in een wereld vol problemen
en velen in de wereld
halen hun schouders erover op,
maar richt je op het positieve, het mooie
dat van God komt en dat zál over­win­nen
en niet op de macht van het kwaad;
trouwens, als we de ge­schie­de­nis nagaan:
wat machtig was en groot, gewelddadig en overheersend,
is toch voorbij gegaan en ingestort.
Het licht in de wereld en in ons leven
zijn in feite vaak lichtpuntjes in een zee van duisternis,
maar wie ze voor ogen houdt,
zal door dat licht worden verlicht.

God als een lichtpuntje

Vaak is er maar een klein beetje licht
in de wereld, in ons leven,
geen zeeën van licht.
Zo is God zelf
in deze wereld gekomen
door de geboorte van dit Kind:
een klein lichtpunt,
geboren in een verborgen hoekje van de aarde;
wat misschien meer aanspreekt
dat het stralend licht van Pasen
omdat ook ons leven vaak zo is:
het licht is klein, lichtpuntjes zijn het.
Maar dit licht is het begin
en Pasen is de belofte, de toekomst.

Laten we dus met vertrouwen neerknielen
bij het Kind dat zo eenvoudig kwam,
maar dat alle mensen kwam verlichten.

Terug