Arsacal
button
button
button


Nieuwe dekenaten in bisdom Haarlem

Nieuwjaarsreceptie bisdom in Amsterdam

nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 januari 2020

Vrij­dag­mid­dag 10 janu­ari - op de ver­jaar­dag van mgr. Jozef Punt - vond de nieuw­jaars­re­cep­tie van het bisdom Haarlem-Amster­dam plaats met daaraan voor­af­gaand een fees­te­lij­ke Evensong in de Sint Nicolaas­basi­liek. Daar kondigde bis­schop Punt zijn afscheid aan en nieuwe de­ke­na­ten.

Wie waren er?

De capella sancti Nicolai ver­zorgde op voor­tref­fe­lijke wijze de Evensong, zoals zij dat iedere zater­dag­mid­dag in de basiliek doet. Pastoor Eric Fennis onder­steunde de bis­schop als agens in de zang die de agens toekomt. Mgr. Jan van Burgsteden, emeritus hulp­bis­schop van het bisdom en mgr. Alfons Woolderink, vicaris-generaal van het Militair Or­di­na­ri­aat en ikzelf waren erbij en als bij­zon­dere gast onder meer mgr. Rob Mutsaerts en de burge­mees­ter van Haarlem, drs. Jos Wienen. Bij de receptie waren ook de Groot­mees­teres en de onder­de­len van de krijgsmacht aanwezig, onder wie vice-admiraal Matthieu Bors­boom, die president van AMI (Apostolat Mili­tai­re Inter­na­tio­nal) is, Joris baron van Voorst tot Voorst van de Orde van Malta en anderen.

Tijdens de Evensong werden opnamen gemaakt door de KRO, die zullen worden gebruikt bij een geloofs­ge­sprek met Leo Fijen.

Nieuwe de­ke­na­ten en afscheid

Aan het einde van de Evensong hield bis­schop Punt een korte toe­spraak waarin hij aan­kon­dig­de dat zeer bin­nen­kort (per 1 febru­ari) nieuwe de­ke­na­ten worden ingesteld in het bisdom om de zorg voor de priesters en pas­to­raal werkenden (diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten) beter gestalte te geven. De deken zal pastor pastorum zijn (herder van de herders); de de­ke­na­ten zullen echter geen bestuurlijke tussenlaag zijn, zoals dat ooit in het verleden het geval is geweest.
Daar­naast noemde de bis­schop als drie dio­ce­sane centra van evan­ge­li­sa­tie de ka­the­draal in Haarlem (die ook basiliek is), het dio­ce­saan hei­lig­dom in Heiloo en de basiliek van Sint Nicolaas in Amster­dam. Ook sprak de bis­schop de hoop uit op tweede Pinkster­dag zijn vijfen­twin­tig jarig bis­schops­jubi­leum te kunnen vieren en tegelijker­tijd afscheid te nemen (wanneer de paus hem ontslag verleent). Op dat moment zal de coad­ju­tor hem opvolgen.

The Misisonary School

Aan het einde van de receptie gingen de bis­schop­pen op de foto met de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School die aanwezig waren. Dit project van vor­ming is na de zomer in Heiloo begonnen en vormt jon­ge­ren om met een concreet project missio­nair te zijn. Twaalf jon­ge­ren volgen deze school.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug