Arsacal
button
button
button
button


Symposium over Petrus Codde, die de opmaat werd naar het ‘Utrechts schisma’

Zaterdag 18 april in Hoofddorp

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 januari 2020 - 340 woorden

Op zater­dag 18 april aanstaande zal in Hoofd­dorp een symposium plaats­vin­den over Apos­to­lisch Vica­ris Petrus Codde, wiens afzet­ting de opmaat was voor het ‘Utrechts schisma’ waarin de oud-katho­lie­ke kerk ontstond. Aan­lei­ding is de publi­ca­tie van een studie door de oud-katho­lie­ke bis­schop van Haar­lem, dr. Dick Schoon.

Het boek ‘Een aarts­bischop aangeklaagd in Rome’ bevat de dag­boeken van Codde en zijn reisgezellen op weg naar en tij­dens het verblijf in Rome, toen Petrus Codde werd bevraagd op zijn leerstellige posities en met name de vraag of die Jansenis­tisch van karakter waren. Het Jansenisme was een rigoris­tische stro­ming, die onder een zekere invloed van pro­tes­tantse predestinatie-opvat­tingen (over de voorbeschik­king voor hemel of hel) stond en vanuit Frank­rijk invloed kreeg. Daarbij kwamen stren­gere opvat­tingen over de moraal en het berouw dat nodig was om ver­ge­ving te ver­krij­gen.

De opvat­tingen van de Apos­to­lisch Vica­ris en veel seculiere clerus brachten span­ningen met zich mee met de reguliere clerus (met name de Jezuïeten, maar ook de andere ordes) die een min­der strenge opvat­ting voorston­den en daarin door Rome wer­den gesteund. Uit­ein­de­lijk beriep een deel van de (stren­gere) Hollandse clerus zich op kapit­tel-rechten die vanuit de zes­tien­de eeuwse situatie nog zou­den bestaan en kozen een eigen bis­schop waar­mee het schisma een feit werd. Daarbij werd enige steun verkregen van de bur­ger­lijke over­heid.

Over het boek van mgr. Dick Schoon en dit belangwekkende proces zal dus de bij­een­komst in Hoofd­dorp gaan, waaraan ook ik mede­wer­king zal verlenen. Het zal een mooi teken zijn van de welwillende ver­hou­dingen en van het verlangen naar de een­heid waarvoor we in de bidweek voor de een­heid van de chris­te­nen (18-25 januari) bij­zon­der bid­den.

Details

titel: Een aarts­bis­schop aangeklaagd in Rome
datum: zater­dag 18 april 2020
tijd: van 14.00 tot 17.00 uur
aan­slui­tend vespers en ont­moe­ting
locatie: Johannes de Doper­kerk, Kruis­weg 1071, Hoofd­dorp
sprekers: Mgr. Dr. Dick Schoon, oud-katho­lie­ke Kerk
Mgr. Dr. Jan Hendriks, bis­schop-coad­ju­tor Haar­lem-Am­ster­dam
Prof. Dr. Paul van Geest, Hoog­le­raar Kerkge­schie­de­nis Tilburg University
Dr. Carolina Lenarduzzi, auteur boek ‘Katho­liek in de Republiek’
Pr. Drs. Marieke Ridder, gespreks­lei­der

 

Terug