Arsacal
button
button
button
button


Seminarist gepromoveerd aan Wageningen University

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 4 februari 2020 - 443 woorden
De bulle wordt getekend
De bulle wordt getekend
Seminarist gepromoveerd aan Wageningen University
proclamatie van de nieuwe doctor
proclamatie van de nieuwe doctor

Maan­dag 3 februari pro­mo­veerde se­mi­na­rist Melle Punter tot doctor aan de Uni­ver­si­teit van Wa­ge­nin­gen. Promotor was prof. dr. B.M. Mulder. Onder de aanwe­zigen bij de pro­mo­tie­plech­tig­heid fami­lie­le­den, vrien­den en een mede-se­mi­na­rist en ook ik had het genoegen de aca­de­mische zit­ting bij te wonen.

De pro­mo­tie­plech­tig­heid vond plaats om 13.30 uur in de Aula van de Uni­ver­si­teit vlakbij het bekende hotel De Wereld waar de Duitsers zich feite­lijk aan het einde van de tweede wereld­oor­log hebben overge­ge­ven. De pro­mo­tie­com­mis­sie bestond uit een viertal hoog­le­ra­ren-opponenten die de pro­mo­ven­dus, geflan­keerd door twee paranimfen, met kri­tische vragen bestookten die deze echter vrien­de­lijk en vastbera­den doorstond. Ik kreeg het idee dat de kan­di­daat goed wist te ant­woor­den maar voor mij als totale leek op dit gebied is dat na­tuur­lijk moei­lijk te bepalen.

De thesis ging over “The mechanics of soft porous solids: from hydrogel dynamics to fibrin compression” en was het re­sul­taat van vier jaar onder­zoek dat met deze ver­de­di­ging succes­vol werd af­ge­slo­ten. Voor de aca­de­mische zit­ting hield de pro­mo­ven­dus een ‘leken-uiteen­zet­ting’ in de Neder­landse taal, de pro­mo­tie zelf was in het Engels, waarin de kan­di­daat zich goed wist uit te drukken.

De bij­ge­voegde stellingen gingen niet allemaal direct over het onder­zoek. De laatste stelling luidde: “When a society does not acknowledge the existence of timeless thruths, then this society is bound to have a brief lifetime” en deze stelling trig­gerde één van de opponenten, die in een laatste vraag en stel­ling­name aangaf niet achter de zijns-filo­so­fie te staan waar­van deze stelling een uiting is.

De promotor blikte in een harte­lijke en waar­de­rende per­soon­lijke toe­spraak terug op de onder­zoeks­tijd en wenste de nieuwe doctor alle goeds toe voor zijn studies en voor­be­rei­ding op het pries­ter­schap die hij volgt in het Sint Wil­li­brord­semi­narie in Heiloo. Daar was op deze eerste maan­dag de Wil­li­brord­dag bezig, de maan­de­lijkse dag voor de jonge pries­ters en se­mi­na­risten met een speciaal pro­gram­ma en gast­spre­ker; door deze samenloop was het las­tig om met een grotere afvaar­diging van de pries­ter­oplei­ding te komen. Vrij­dag­avond 7 februari wordt de pro­mo­tie daar echter flink gevierd!

Aan het einde van de zit­ting werd de nieuwe doctor ge­pro­cla­meerd en werd hij uit­ge­no­digd de bulle te tekenen daarna was het moment aangebroken dat we hem van harte kon­den fe­li­ci­te­ren met dit prach­tige re­sul­taat.

En ik hoop dat velen tot de con­clu­sie zullen komen die dr. Punter in zijn vierde stelling had ver­woord: “Although the ma­te­ri­alistic approach to science has yielded an impressive amount of scientific knowledge, it cannot be con­clu­ded that this approach is the sole source of thruths about reality.” Wanneer die waar­heid oplicht kan een roe­ping tot het pries­ter­schap in beeld komen...

Terug