Arsacal
button
button
button
button


Maria eren?

Parochieavond in de Wieringermeer

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 4 februari 2020 - 276 woorden

Dins­dag 4 februari was ik in Wie­rin­ger­werf voor een pa­ro­chie­avond voor Wie­rin­ger­werf, Mid­den­meer en Hip­po­ly­tus­hoef over Maria­ver­ering. Dat is niet iets wat katho­lie­ken in de Mid­del­eeuwen hebben uitgevon­den. Maria­ver­ering gaat terug tot de eerste chris­te­nen en eigen­lijk tot de bijbel zelf...

De avond begon met een stamppot­maal­tijd, waarbij allerlei ver­schil­lende stamp­pot­ten wer­den geser­veerd. Het was een hele klus geweest voor de vrij­wil­li­gers want die­zelfde dag was de uit­vaart geweest van een pa­ro­chi­aan die als vrij­wil­li­ger en lid van de pas­to­raats­groep sterk bij de pa­ro­chies betrokken was geweest. We hebben die avond voor haar en voor al haar dier­ba­ren die achter­blij­ven gebe­den.

Toch was alles prima voor elkaar geko­men. Alles smaakte voor­tref­fe­lijk en er was voldoende, hoewel de zalen van de pastorie helemaal vol met mensen zaten. De lezing zelf was in de kerk en daar troffen we nog ver­schil­lende andere mensen die voor dat gedeelte aansloten. Het was fijn dat er zoveel mensen waren geko­men. De vere­ring van Maria vindt al een oorsprong in het Lukas-evan­ge­lie waar Elizabeth Maria op bezoek krijgt en haar begroet en eert met woor­den die wij nu nog steeds in het Wees gegroet gebruiken. We hebben stil gestaan bij Maria bij de bruiloft van Kana en onder het kruis, waar zij als moe­der werd gegeven aan de leer­ling die Jezus liefheeft, wij allen. Ver­schil­lende vormen van Maria­ver­ering kwamen voorbij waar­on­der ver­schil­lende bij­zon­dere titels die in de Litanie van Maria wor­den vermeld.

Aan het eind van de avond was er een korte gebeds­dienst en ging ie­der­een met de zegen en een dank­woord van de organi­sa­tie naar huis.

Het was een goede gelegen­heid om heel wat mensen uit deze pa­ro­chies te hebben kunnen ont­moe­ten.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug