Arsacal
button
button
button
button


Toekomst voor de Missie van de kerk

St. Bonifatiusinstituut en The Missionary School

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 9 februari 2020 - 380 woorden

De afgelopen dagen was ik veel bezig met doceren aan het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut. En vrij­dag­avond was ik bij de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School. Het is mooi om het vuur en de bezieling te proeven waar­mee mensen zich vormen en toerusten voor een missie binnen de kerk.

Het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut is een Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen en biedt de gelegen­heid om in deel­tijd (voor­na­me­lijk op zater­da­gen) een bac­ca­lau­reaat te halen in de gods­dienst­we­ten­schap­pen van de Pau­se­lijke La­te­raanse uni­ver­si­teit. Af en toe hebben de stu­den­ten die het volle­dige pro­gram­ma volgen ‘major­da­gen’, een paar keer per jaar zijn dat enkele dagen door de week en dat was de afgelopen week weer het geval.

Aan het Boni­fa­tius­in­sti­tuut stu­de­ren een achttal diaken­kan­di­da­ten (voor het per­ma­nent dia­ko­naat) en een zevental stu­den­ten die zich voor­be­rei­den om cate­chist te wor­den. Zij volgen ook het stage-pro­gram­ma. Maar de andere stu­den­ten zijn vaak even­eens heel actief in hun pa­ro­chies en gebruiken de studie als onder­steu­ning bij hun werk voor het geven van catechese of andere taken in de pa­ro­chie. Ik ben blij dat er ieder jaar weer een mooie groep is van mensen die deze prach­tige vor­ming willen volgen.

In Heiloo ontmoette ik de twaalf jon­ge­ren die The Mis­sio­na­ry School volgen. Ik mocht deze avond spreken met hen over christen zijn in het dage­lijks leven, hoe kunnen we Jezus navolgen en groeien in in onder­schei­dings­ver­mo­gen. Ik meende te kunnen merken dat de twaalf jon­ge­ren met veel en­thou­sias­me bezig zijn en dat ze een goede band hebben met elkaar. Zij zijn twee aan twee bezig een project voor te berei­den, wat ze in maart in voorlopig­heid zullen presen­te­ren, waarna aan het eind van het seizoen, tegen de zomer, de de­fi­ni­tieve pre­sen­ta­tie volgt aan de pa­ro­chies die daarop kunnen intekenen. Ik vond het mooi om een deel van hun weekend mee te kunnen maken en iets van de sfeer te kunnen proeven. Ik denk dat dit voor jon­ge­ren een heel mooie gelegen­heid is om iets van hun gelo­vi­ge idealen waar te maken.

Na de zomer begint een nieuwe groep en jon­ge­ren kunnen zich daar al voor opgeven via jon­ge­ren werker Mathijs Jansen (Jong Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam; Zil­ker­duin­weg 375, 2114AM Vo­ge­len­zang; 023-5112635/ 06-10193610).

We zijn dank­baar ook voor de hulp en onder­steu­ning die we hebben gekregen om dit traject moge­lijk te maken!

Terug