Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe bisschop van Gent feestelijk gewijd

Band met bisdom Haarlem-Amsterdam vanwege Bavo

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 23 februari 2020 - 474 woorden
Winderige intocht
Winderige intocht
de nieuwe bisschop, mgr. Lode van Hecke
de nieuwe bisschop, mgr. Lode van Hecke
Nieuwe bisschop van Gent feestelijk gewijd

Zondag 23 februari vond in de Sint Baafs­kathe­draal 's mid­dags om 15.00 uur de bis­schops­wij­ding plaats van mgr. Lode van Hecke, de nieuwe bis­schop van Gent. Van­wege de speciale band die ons bisdom met het bisdom Gent heeft, wilde ik daar niet ont­bre­ken.

Uitwisseling

Om het jaar vind er sinds vele jaren een bezoek plaats van leden van de bis­dom­staf en de kapit­tels aan Gent of Haar­lem. Op zater­dag is er dan een inhou­de­lijk pro­gram­ma met kennis­ma­kings­be­zoeken aan inte­res­sante plaatsen in het bisdom dat wordt bezocht, zon­dags viert men ge­za­men­lijk de Eucha­ris­tie ter ere van sint Bavo in Gent of in Haar­lem. Na de lunch ver­trek­ken de gasten weer. Deze mooie traditie zal hope­lijk dit jaar in ok­to­ber weer plaats­vin­den met een bezoek dit keer aan Haar­lem.

Bis­schops­wij­ding

De bis­schops­wij­ding in Gent was een groot feest. Kar­di­naal Jozef de Kesel van Mechelen Brussel was hoofd­con­se­cra­tor, de vorige bis­schop van Gent, mgr. Luc van Looy en de bis­schop van Namen mgr. Pierre Warin waren de mede-con­se­cra­toren van de nieuwe bis­schop, die voor­heen abt was van de trap­pis­ten­ab­dij van Orval (op één van de foto's onder dit bericht ziet U de nieuwe bis­schop geflan­keerd door zijn voor­gan­ger, mgr. Luc van Looij enkar­di­naal De Kesel). Er waren dan ook zeer veel abten en abdissen bij de wij­ding aanwe­zig, waar­on­der ook de Abt van de Trap­pis­ten­ab­dij van Tilburg. Meer dan twin­tig bis­schop­pen waren bij de plech­tig­heid aanwe­zig, waar­on­der na­tuur­lijk de Belgische bis­schop­pen, de hulp­bis­schop van Lu­xem­bourg, de bis­schop van Lille, de Apos­to­lisch Nuntius van België, een bis­schop uit Congo en uit Neder­land nog mgr. Frans Wiertz. De ka­the­draal was geheel gevuld met gelo­vi­gen van het bisdom en daar­bui­ten terwijl talrijke pries­ters con­ce­le­breer­den.

Een Waalse Vlaming

Ik was uit­ein­delijk nog rede­lijk op tijd om de lunch mee te maken met een zeer groot aantal gasten die aan de bis­schops­wij­ding vooraf ging. De pro­ces­sie naar de ka­the­draal was zeer win­derig, zoals de foto's dui­de­lijk maken. Koningin-moe­der Paola was bij de plech­tig­heid aanwe­zig. Op de foto is het moment van afscheid vast­ge­legd toen de koningin na de vie­ring in haar auto stapte. Kan. Ludo Collin leidde de bis­schops­wij­ding in goede banen. Het is hem toe­ver­trouwd, het was voor hem de vierde bis­schop die hij in functie mocht begroeten. Ook andere leden van het kapit­tel ontmoette ik die ik kende van vorige ont­moe­tingen evenals vica­ris generaal Joris de Jonghe. De wij­ding was in zoverre uniek dat de wij­de­ling een Vlaming is die tien­tal­len jaren in Wallonië is geweest, in de abdij van Orval. In zijn dank­woord gebruikte de nieuwe bis­schop dan ook zowel het Frans als het Vlaams.

Proficiat!

Van harte hopen we op een blijvend goede relatie met het mooie bisdom Gent! Ik felici­teer mgr. Lode van Hecke van harte en wens en bid hem alle zegen toe en de kracht van de heilige Geest voor zijn nieuwe ambt!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug