Arsacal
button
button
button
button


Willibrorddag met koperen feest Pieter Klaver

In het seminarie in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 2 maart 2020 - 256 woorden

Op 2 maart was in het semi­na­rie in Heiloo de maan­de­lijkse Wil­li­brordd­dag: dag van ont­moe­ting, studie en uit­wis­se­ling voor de diakens in hun pas­to­rale jaar en de jonge pries­ters, met een lezing voor hen en de se­mi­na­risten over een meer alge­meen thema. Dit keer kon ook wor­den gevierd dat Pieter Klaver 12½ jaar in dienst is van het semi­na­rie.

Taken

Pieter Klaver heeft in deze 12½ jaar voor­na­me­lijk gewerkt voor de fondsen­wer­ving voor het semi­na­rie en daar zeer ver­diens­te­lijk werk verricht. Zijn taak is bij­zon­der be­lang­rijk, omdat de pries­ter­oplei­ding niet kan draaien zon­der de giften en legaten van de wel­doe­ners.

Daar­naast heeft Pieter al vele jaren de Pries­ter­va­kan­tie geor­ga­ni­seerd, die iedere zomer wordt aan­ge­bo­den en waar iedere pries­ter op kan intekenen.

Gedurende geruime tijd heeft Pieter ook ter overbrug­ging de coördinatie van de mede­wer­kers in Heiloo moeten ver­zorgen, maar daar is gelukkig intussen een oplos­sing voor, zodat Pieter zich weer op zijn eigen­lijke taak kan storten die intussen ook de fondsen­wer­ving voor het Hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood omvat.

Donatie

Ik kan niet anders dan zijn werk van harte aanbevelen. Dus mocht U hem willen fe­li­ci­te­ren, dan doet U hem zeker een plezier met een donatie voor semi­na­rie of Hei­lig­dom!

Felici­ta­ties

Na de lezing, die door Pieter Klaver werd ingeleid met een intro­duc­tie over de sociale leer van de kerk, was er de Eucha­ris­tie­vie­ring, waarin bis­schop mgr. Jozef Punt harte­lijke woor­den aan de jubila­ris wijdde. Tijdens de maal­tijd daarna wer­den door de rector en door mij enkele attenties aan­ge­bo­den.

Van harte gefe­li­ci­teerd, Pieter!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug