Arsacal
button
button
button
button


Prof. Leo Aarts overleden

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 6 maart 2020 - 336 woorden
Prof. Leo Aarts overleden
(foto: Hillegomse Harmonie Kapel)

In de nacht van 4 op 5 maart is dr. Leo Aarts overle­den, pries­ter van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam en vroe­ger professor in de filo­so­fie aan het Semi­na­rie Warmond en aan de KThA in Am­ster­dam. Een paar her­in­ne­ringen.

KThA

Ik heb dr. Leo Aarts niet heel goed gekend. Als jongeman van acht­tien jaar volgde ik zijn cursus in de antieke filo­so­fie aan de katho­lie­ke Theo­lo­gische Hoge­school in Am­ster­dam. Hij ver­telde ons met veel en­thou­sias­me over de denk­beel­den van Griekse en Romeinse denkers. Mij staat nog voor ogen hoe hij gebarend met zijn han­den de "bol van het zijn" - zoals hij dat omschreef - van Parmenides visualiseerde. Op een dag was hij laat. De stu­den­ten zaten braaf in de aula te wachten tot de docent binnen stormde met zwarte vegen op het gezicht. Onderweg had de oude Volvo waarin hij reed, het begeven, maar prof. Aarts was niet alleen geleerd, hij was ook han­dig en tech­nisch en had dus zelf onderweg de wagen gerepareerd om - zij het met enige vertra­ging - de colleges toch te kunnen geven.

Het Semi­na­rie

Vele jaren later ontmoette ik hem weer in de ver­ga­de­ringen van Het Semi­na­rie te Warmond - dat als rechts­persoon was blijven bestaan en waar­van hij presi­dent was, toen ik intussen rector van de pries­ter­oplei­ding was gewor­den. In 1999 zijn Het Semi­na­rie en het Wil­li­brordhuis samen­ge­voegd in één nieuwe rechts­persoon, die van het Groot­semi­narie. Leo Aarts was toen al met emeritaat na zijn pas­to­raat in De Kaag en Nieuw Vennep maar hij assis­teerde nog veel­vul­dig in die beide pa­ro­chies.

Op latere leef­tijd is hij met mu­ziek­les­sen be­gon­nen en speelde hij in de Hillegomse Harmonie Kapel (HHK) Bartion en BesBas. Ik ben zo vrij een foto over te nemen van de HHK-Facebook­si­te waarop Leo Aarts staat bij zijn 55 jarig pries­ter­jubi­leum. Daar­naast bleef hij heel tech­nisch en zette die kwali­teit ruim­schoots in.

Op woens­dag 11 maart om 11.00 uur is de uit­vaart in de paro­chie­kerk van Nieuw Vennep.

Wij wensen hem een goede over­tocht naar het Hemels Vaderland! Moge hij rusten in vrede!

Terug