Arsacal
button
button
button


Hier vindt u de kerkelijke Corona updates!

Alle nieuwste berichten en mededelingen

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 19 maart 2020 - 9506 woorden

Alle grotere sa­men­komsten zijn door de Neder­landse over­heid verbo­den. Dit betekent dat nu ook de Week­dagmissen niet meer toe­gan­ke­lijk zijn. De Neder­landse bis­schop­pen hebben de maat­regelen ge­pu­bli­ceerd die U in dit bericht kunt vin­den. Verder vindt U hier de ker­ke­lijke Corona-updates (ker­ke­lijke ont­wik­ke­lingen rond het Corona-virus), aan­wij­zingen voor de vie­rin­gen en het pas­to­raat en treft u enkele toevoe­gingen aan die voor het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam bedoeld zijn.

(Dit bericht wordt voort­du­rend bij­ge­werkt:
6 april n. 2 con­ce­le­bra­tie; 2 april: voor­bede Goede Vrij­dag, n. 10 Vie­rin­gen Goede Week; 31 maart updates (pas­to­raat en corona; 1 juni; chrismamis en pries­ter­wij­ding); 29 maart n. 2 con­ce­le­bra­tie; 28 maart, n. 10 palm­tak­jes; 26 maart 17.45 uur: maat­regelen Neder­landse bis­schop­pen; 14.00 u: com­mu­ni­qué reli­gi­euze stro­mingen van 26 maart en bij updates; 25 maart update bij Updates eerste bolletje over de over­heid, decreet Congreg. Eredienst en kleinere wijzi­gingen; 20 mrt: nieuw deel bij de biecht, n. 3; 23 maart: aan­vul­lingen bij n. 10 Goede week en paastriduum en bij 4.2. zie­ken­zal­ving)

Zie na de laatste updates een syste­ma­tische inhoudsopgave

Updates

 • Over pas­to­rale zorg in Corona-tijd gaat de web­si­te Pas­to­raat en Corona waaraan behalve de pro­tes­tantse theo­lo­gische uni­ver­si­teiten van Am­ster­dam/Gro­nin­gen en Kampen ook de Tilburg School of Theology heeft mee­ge­werkt: www.pas­to­raatencorona.nl
 • De Chrismamis wordt in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam in besloten­heid gevierd, de vernieu­wing van de beloften van de pries­ters wordt nog geïntegreerd in een Eucha­ris­tie­vie­ring bij de bis­schops­wis­se­ling, later dit jaar, zo is op dit moment voor­zien. Ook de pries­ter­wij­ding zal moeten wor­den ver­plaatst (op dit moment is een pries­ter­wij­ding vanwege de afstands­regel van 1½ m. niet moge­lijk). Ook de geplande vie­ring van 1 juni van afscheid mgr. Punt en intrede nieuwe bis­schop zal naar alle waar­schijn­lijk­heid niet moge­lijk zijn en kan later wor­den gepland. Formeel-juri­disch treedt de nieuwe bis­schop aan op het moment dat ont­slag wordt verleend aan mgr. Punt; daarvoor is geen canonieke akt meer nodig.
 • Het uitreiken van de heilige communie brengt door de geringe fysieke afstand besmet­tings­ge­vaar met zich mee. De afstand van 1½ m kan dan niet goed bewaard blijven. Daarom hebben de Neder­landse bis­schop­pen besloten dat geen communie wordt uitgereikt, ook niet in de besloten vie­rin­gen aan de nood­za­ke­lijke assis­tenten en niet aan mensen thuis, met uit­zon­de­ring van het Viaticum (maat­regel van 26 maart, tekst van de bis­schop­pen hier­on­der n. 11).
 • Uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken (dus zonder communie) moeten zo sober en zo klein moge­lijk gehou­den wor­den, met zo min moge­lijk aanwe­zigen. De reden om deze vie­rin­gen - anders dan de door­de­weekse vie­rin­gen - onder genoemde stringente condities wél doorgang te laten vin­den, is gelegen in het bij­zon­dere, emo­tio­nele karakter van deze vie­rin­gen.
 • Ook semi­na­ries, huizen van gees­te­lij­ken, kloosters en reli­gi­euze ge­meen­schappen moeten de aan­wij­zingen van het decreet moeten volgen (cf. Decreet van de Congr. Eredienst, 25 maart)
 • Bij het be­schik­baar stellen van Palm­tak­jes zijn er hygiëne-maat­regelen in acht te nemen (zie onder n. 10).
 • Na overleg met de minister van Justitite en Vei­lig­heid hebben de reli­gi­euze stro­mingen in ons land gezame­lijk besloten het beleid van de bur­ger­lijke over­heid te onder­steunen en te bevor­de­ren dat alleen de strict nood­za­ke­lijke ere­diensten doorgang vin­den met inachtne­ming van de maat­regelen van afstand (1½ m.) en hygiëne. “Vanuit zorg voor de mede­mens, volksge­zond­heid en ook bijdrage aan gees­te­lijk wel­zijn staat pru­dentie en mati­ging daarbij voorop” stelt het CIO in een ver­kla­ring. Zie verder apart bericht op de web­si­te van het bisdom en Arsacal.
 • Helaas zijn in ons bisdom ook enkele pries­ters en se­mi­na­risten getroffen door het Corona-virus. Wil ook voor hen bid­den. De se­mi­na­risten zijn intussen her­steld, enkele pries­ters zijn her­stel­lende.
 • De Con­gre­ga­tie voor de Sacra­menten en de God­de­lijke Eredienst heeft op 25 maart een nieuw decreet gegeven met enkele aan­wij­zingen voor de vie­ring van de goede week.
 • Maan­dag 23 maart heeft de Neder­landse rege­ring bekend gemaakt dat geen evene­menten/ sa­men­komsten meer mogen plaats vin­den. De bis­schop­pen hebben daarom besloten dat publieke week­dagmissen en li­tur­gische vie­rin­gen nu niet meer moge­lijk zijn. Dat is in lijn met wat de bur­ger­lijke over­heid dringend vraagt om besmet­tings­ge­vaar te voor­ko­men. Alle publieke liturgie­vie­ringen tot 31 mei (Pink­ste­ren) zijn afgelast. Kerken kunnen wel open blijven voor in­di­vi­duele bezoekers. Die kunnen een kaars ops­te­ken, komen bid­den en/of een gave voor de voedsel­bank brengen.
 • De Mis kan na­tuur­lijk in ieder geval via live-stream wor­den uitgezon­den. De Dage­lijkse Mis om 9.00 uur in de ka­the­draal zal vanaf 25 maart via de live stream wor­den uitgezon­den (zie de banner op de bisdom-web­si­te). Ook andere vie­rin­gen wor­den via de live-stream van de ka­the­draal uitgezon­den, zoals aanbid­ding, boete­vie­ring, lezingen. Zie het pro­gram­ma op de bisdom-site.
 • Vrij­dag 27 maart zal paus Fran­cis­cus om 18.00 uur in gebed verenigd zijn met heel de kerk en de wereld in deze crisis-tijd en de zegen Urbi et Orbi geven. Het gebed kan via de media wor­den gevolgd en zal afgesloten wor­den met de Eucha­ris­ti­sche zegen . Door deelname kan men ook de volle aflaat ver­krij­gen, waarover hier­on­der en bij. n. 3 van dit artikel (De Biecht). Een voor­be­rei­ding hierop met ver­wij­zing naar de live-stream van de zegen Urbi et Orbi op de live-stream van de ka­the­draal/het bisdom (zie banner op de web­si­te van het bisdom).
 • De Eucha­ris­tie­vie­ring in de Ka­the­draal van zon­dag 29 maart om 10.30 uur wordt uitgezon­den via RTV NH. Ook via live-stream op de web­si­te van het bisdom te bekijken.
 • De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft een Volle Aflaat verleend aan degenen die ziek zijn door het Corona-virus en allen die hen ver­zorgen, onder n. 3 van dit artikel “vie­ring van het sacra­ment van de biecht” wordt meer in­for­ma­tie gegeven: press.vatican.va/con­tent/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/20/200320c.html
  De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft in een nota voor biecht­va­ders gewezen op de moge­lijk­heid in deze omstan­dig­he­den van algemene absolutie en op het votum sacra­menti, zie n. 3jhier­on­der: press.vatican.va/con­tent/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/03/20/200320d.html
 • De vie­rin­gen in de ka­the­draal in Haar­lem via live-stream te volgen (banner op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam). Ook andere ac­ti­vi­teiten van het bisdom zullen langs deze weg plaats vin­den; Zie de plan­ning op de bisdom­web­site.
 • Groeps­acti­vi­teiten wor­den zoveel moge­lijk afgelast; het zoveel moge­lijk beperken van sociaal contact is van belang om versprei­ding van het virus te voor­ko­men
 • Het noveen­ge­bed tot O.L. Vrouw ter Nood, ge­pu­bli­ceerd voor de periode van 16-25 maart en te vin­den op deze web­si­te, kan graag herhaald wor­den, zolang het virus onder ons is.
 • In Heiloo in het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood is tij­dens de open­stel­ling van de kapel van 15.00-16.00 uur aanbid­ding.
 • de Wereld­jon­ge­ren­dag in de Vredes­kerk in Am­ster­dam is afgelast; via live-strea­ming vanuit de ka­the­draal zal die dag wor­den gevierd. Andere ac­ti­vi­teiten in groter ver­band kunnen geen doorgang vin­den.
 • Voor onge­do­cu­men­teer­den en mensen die dakloos zijn is dit een bij­zon­der moei­lijke periode. Met contant geld betalen wordt steeds moei­lijker en zij raken hun in­kom­sten uit een­vou­dige arbeid vaak kwijt; ook kunnen zij zich moei­lijk isoleren. De dienst caritas (Corine van der Loos, Ernst Meyknecht), Sant’ Egidio en de stadsdiaken Am­ster­dam zoeken naar opties om te helpen. Heeft U een aanbod of idee, neem contact met hen op.

WAT KUNT U VINDEN IN DIT BERICHT

Inhoudsopgave

 1. Zondagsplicht
 2. Viering van de Eucha­ris­tie
 3. Viering van het sacra­ment van de biecht
 4. Viering van de overige sacra­menten
 5. Uit­vaar­ten
 6. Pas­to­rale contacten en caritas
 7. Collectes
 8. Ver­ga­de­ringen/bij­een­komsten
 9. Voor­zie­ningen
 10. Viering Goede Week en Pasen
 11. Maat­regelen/teksten van de Neder­landse bis­schop­pen
 12. Live-stream en uitzen­ding van vie­rin­gen
 13. Wat vindt onze paus?
 14. Gebe­den

1. ZONDAGSPLICHT

Alle gelo­vi­gen in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn geëxcuseerd en gedispenseerd van de ver­plich­ting op zon­dag of zater­dag­avond en op verplichte feest­da­gen de heilige Mis bij te wonen zolang de crisis rond het Corona­vi­rus duurt.

Zij wor­den uit­ge­no­digd zo veel moge­lijk de TV Mis, de Mis via radio Maria, de Mis via de KRO-live­stream uit de St. Vitus te Hilversum, via de live-stream van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam vanuit de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo of andere (parochiële) live-streams te volgen.

Haar­lem, 13 maart 2020
+J.W.M. Hendriks

NB Over (paas)biecht en communie zie hier­on­der

Gebed gees­te­lij­ke communie (zie ook onder n. 14)

Mijn Jezus, ik geloof
dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt.
Ik bemin U boven alles
en wens U in mijn hart te ont­van­gen.
Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen;
daarom bid ik U:
kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart.
Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart
en verenig mij geheel en al met U.
Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

2. DE VIERING VAN DE H. EUCHARISTIE

 • Neem de maat­regelen van de bis­schop­pen en de rijksover­heid in acht (zie hier­voor een vorig bericht op deze web­si­te).
 • Het uitreiken van de heilige communie brengt door de geringe fysieke afstand besmet­tings­ge­vaar met zich mee. De H. Communie kan ook bij uit­vaart- en huwe­lijks­vie­ringen en bij besloten li­tur­gische vie­rin­gen niet wor­den uitgereikt, omdat de regel m.b.t. de on­der­lin­ge afstand van 1,5 meter niet kan wor­den gehandhaafd en het uitreiken van de Communie zélf dus onveilig kan zijn
 • Als door de omstan­dig­he­den de communie wordt verlangd, maar niet ont­van­gen kan wor­den, kan met de desbe­tref­fen­de persoon ge­spro­ken wor­den over de gees­te­lij­ke communie, die zonder sacra­men­tele nutti­ging een innige vereni­ging met Christus bewerkt (gebe­den daarvoor, zie de gebeds­kaart van de bis­schop­pen, zie onder bij : Gebed).
 • Nu het niet moge­lijk is een eucha­ris­tie­vie­ring bij te wonen, adviseer gelo­vi­gen gebruik te maken van de moge­lijk­he­den die radio, TV en in­ter­net bie­den (bv. Radio Maria met dage­lijkse Eucha­ris­tie­vie­ringen om 9.00 uur en 19.00 uur en in het weekend op zater­dag om 9.30 uur en op zon­dag om 10.00 uur, de live-stream vanuit onze ka­the­draal op week­da­gen om 9.00 uur en op zon­da­gen om 10.30 uur; Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag op RTV Noord Holland en door KRO om 10.00 uur, Katho­liek­le­ven.nl).
 • De gelo­vi­gen zijn zolang de maat­regelen van de bis­schop­pen van kracht zijn, gedispenseerd in de ver­plich­ting om op zon­da­gen en verplichte feest­da­gen de heilige Mis bij te wonen.
 • Nu publieke li­tur­gische vie­rin­gen niet kunnen plaats­vin­den, kunnen pries­ters privé of met enkele teamle­den op zon­dag in besloten kring de Eucha­ris­tie vieren met zo min moge­lijk aanwe­zigen. Zo wordt de kracht van het plaats­ver­van­gend gebed getoond.
 • De pries­ters wor­den bij­zon­der uit­ge­no­digd om juist in deze bedreigende situatie dage­lijks de heilige Mis te vieren vanwege de gees­te­lij­ke kracht van het Eucha­ris­tisch Offer, en dat ook te doen voor de slacht­of­fers, de ver­zorgen­den, de bur­ger­lijk verant­woor­de­lijken en om een spoe­dig einde van de corona-epidemie.
 • De handwas­sing tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring moet gebeuren met schoon water, eventueel zeep. Nadien wor­den de han­den afgedroogd met een schone handdoek, die een­ma­lig gebruikt en daarna gewassen wordt.
 • Zorg voor een telkens (bij elke vie­ring) schoongewassen kelk­doek­je.
 • De Con­gre­ga­tie voor de ere­dienst vraagt con­ce­le­bra­ties liever te vermij­den in gebie­den waar de over­heid beper­kingen oplegt aan sa­men­komsten.
 • Het drinken uit de kelk is in deze situatie voorbe­hou­den aan de cele­brant. Verder door indo­ping. De kelk wordt alleen door de hoofd­cele­brant gepurifi­ceerd.
 • De heilige communie wordt buiten de Mis alleen uitgereikt (in de hand) bij wijze van Viaticum aan een ster­ven­de. Op zater­dag­avond en zon­dag mogen geen Woord- en Communie­vie­ringen wor­den gelive­streamd in plaats van de zon­dagse Eucha­ris­tie­vie­ring. Men wordt uit­ge­no­digd zich aan te sluiten bij een Eucha­ris­tie­vie­ring op TV of via in­ter­net.

3. VIERING VAN HET SACRAMENT VAN DE BIECHT
het sacra­ment van Boete en ver­zoe­ning

Het canoniek recht verplicht niet meer tot de paas­biecht. Het ker­ke­lijk wet­boek geeft de ver­plich­ting tenminste eenmaal per jaar de erns­tige zon­den getrouw te belij­den (c. 989) en de heilige communie te ont­van­gen (c. 920). Een gerecht­vaar­digde reden kan maken dat aan de ver­plich­ting tot paas­com­mu­nie niet in de paas­tijd maar in een andere tijd wordt voldaan. Die reden is door de Corona­cri­sis aanwe­zig.

Moge­lijk­he­den van een generale absolutie

Het kan zijn dat nabij­heid van de biech­teling niet verant­woord is door de Corona­cri­sis. In een grotere afgesloten ruimte kan moge­lijk wel voldoende afstand wor­den bewaard, eventueel met mondkapje. Bij dreigend stervens­ge­vaar kunnen de pries­ters op gel­dige wijze de generale absolutie geven als de biecht anders niet tij­dig gehoord kan wor­den, indien de peni­tent berouw heeft en het voornemen heeft - mocht de de biech­teling her­stel­len - op een later tijdstip tenminste alle erns­tige zon­den afzon­der­lijk te belij­den.
De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft op 20 maart een Nota (d.d. 19 maart 2020) uitge­ge­ven waarin voor andere gevallen (buiten stervens­ge­vaar) staat dat de criteria van c. 961 par. 2 van het ker­ke­lijk Wetboek om een col­lec­tieve, algemene absolutie te geven vooral op plaatsen die het meest getroffen zijn door de Corona pandemie, vervuld zijn. De bis­schop kan dit nader bepalen maar moet het heil van de zielen voor ogen hou­den. De algemene absolutie is dan ook in deze periode van de Corona-crisis in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam toe­ge­staan wanneer het niet goed moge­lijk is om de biecht te horen, ook als de peni­tent op zich gezond is. In de mate van het moge­lijke wordt de Bis­schop daarover geïn­for­meerd, aldus de Nota. Iemand kan de algemene absolutie echter alleen gel­dig ont­van­gen als die persoon eigen­lijk wil biechten en zich voorneemt om de erns­tige zon­den later alsnog te biechten (dit omdat de belij­denis tot de wezen­lijke structuur van het sacra­ment hoort).

Kortom: men kan zono­dig de algemene absolutie geven als een persoon eigen­lijk graag zou willen biechten maar dit nu niet goed moge­lijk is vanwege de Corona-situatie.

Verlangen naar de biecht

Verder kan ook wor­den gewezen op het zon­dendelgend karakter van boetedoe­ning en van het verlangen naar het sacra­ment (Votum sacra­menti). Dit zou kunnen wor­den vergeleken met de gees­te­lij­ke communie. Wie eigen­lijk verlangt te biechten en de zon­den te belij­den maar dit nu niet kan, kan zich de zon­den te binnen brengen, God ver­ge­ving vragen (bijv. door een oefe­ning van berouw of de schuldbelij­denis van de Mis of een ander verge­lijk­baar gebed) en zich voornemen om het sacra­ment van de biecht te ont­van­gen zodra dat moge­lijk is; die persoon ont­vangt Gods ver­ge­ving door zijn verlangen naar de sacra­men­tele genade. Volmaakt berouw dat de intentie om te biechten insluit, is zon­denver­ge­vend.

Op afstand?

Pikant is dat de Jezuïeten vroeger hebben gehou­den (tot 1586) dat een biecht op afstand (toen nog met belij­denis door het over­bren­gen van een brief) gel­dig kon zijn. In 1602 en 1603 heeft het H. Officie die mening als "ver­keerd, lichtvaar­dig en aanstoot­ge­vend" gelabeld (Denz. 1994-1995); daar­mee werd het biechten op afstand in alle omstan­dig­he­den en in alle gevallen verbo­den, al werd de leer niet absoluut ver­oor­deeld als in strijd met het geloof. Nu is er voor het eerst een Jezuïet paus, maar die heeft op 20 maart erop gewezen dat de gel­dende bepa­lin­gen van kracht blijven. Het blijft dus zo: de absolutie wordt gegeven in te­gen­woor­dig­heid van de peni­tent (mag wel achter een raam of zo; de Nota van de Peni­tentiarie noemt zelfs de moge­lijk­heid dat bij de ingang van de afdeling met besmette pa­tiën­ten de algemene absolutie aan hen wordt gegeven, bijv. met behulp van een geluidsversterker ).

Ruimte voor het biecht­ho­ren

De Nota van de Peni­tentiarie van 19 maart 2020 vraagt aan­dacht voor de ruimte waarin de biecht gehoord wordt in de gevallen waarin dit moge­lijk is, als het niet om besmette pa­tiën­ten gaat. Het is beter om in de situatie van de Pandemie biecht te horen in een ruimte die goed gelucht wordt, buiten de biecht­stoel, met een gepaste afstand tussen pries­ter en biech­teling (1½ m.) en moge­lijk met een be­scher­mend mondkapje. Na­tuur­lijk moet er wel aan­dacht voor zijn dat het biechtgeheim bewaard blijft en er moet gelet wor­den op de nood­za­ke­lijk discretie. Houd afstand!

Speciale Aflaten voor de zieken, helpers, mee-bid­dende gelo­vi­gen en ster­ven­den

De Apos­to­lische Peni­tentiarie heeft bij decreet van 19 maart een volle aflaat verleend:

 • aan de gelo­vi­gen die zijn aangestoken door het Corona-virus en in qua­ran­tai­ne zijn in het zie­ken­huis of thuis, alsmede
 • aan de werkers in de ge­zond­heids­zorg, de fami­lie­le­den en ieder die zich aan het risico van besmet­ting blootstelt om zieken die lij­den aan het Corona­vi­rus te ver­zorgen,
 • aan de gelo­vi­gen die gedurende tenminste een half uur een bezoek brengen aan het H. Sacra­ment, de Eucha­ris­ti­sche aanbid­ding of de lezing van de H. Schrift doen of de Rozen­krans, de Kruis­weg of de Rozen­krans van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid bid­den om van God het einde van de epidemie te ver­krij­gen, ver­lich­ting voor de Corona-zieken en het eeuwig heil van degenen die de Heer tot zich heeft ge­roe­pen,

onder de volgende voor­waar­den:

 • inner­lijk afstand nemen van iedere zonde
 • zich gees­te­lijk verenigen via de com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len met de H. Mis, met de Rozen­krans, de Kruis­weg of andere vormen van devotie of als zij tenminste het Credo, het Onze Vader en een aanroe­ping tot de maagd Maria bid­den
 • deze be­proe­ving in een geest van geloof in God en uit liefde voor de mede­mensen opdragen
 • voornemen de gewone voor­waar­den voor een aflaat (sacra­men­tele Eucha­ris­ti­sche communie en gebed volgens de intenties van de paus) te vervullen zo gauw dat moge­lijk is.

Aan de ster­ven­den die de zie­ken­zal­ving en het viaticum niet kunnen ont­van­gen (met de pau­se­lijke zegen in het stervensuur jh) verleent de Peni­tentiarie een volle aflaat op het moment van sterven, indien zij goed zijn gedispo­neerd (inner­lijke afstand van de zonde) en zij gedurende hun leven gewoon waren een of ander gebed te bid­den. Het wordt aan­be­vo­len om dan bij het ver­krij­gen van de aflaat een kruis of kruis­beeld te gebruiken. De Kerk vult de gewone voor­waar­den voor een aflaat aan (Ecclesia supplet).

4. VIERING VAN DE OVERIGE SACRAMENTEN

Volgens de Richt­lij­nen van de Rijksover­heid van 23 maart kunnen de volgende vie­rin­gen door­gaan

 1. Het gaat om een reli­gi­euze of levensbeschouwe­lijke bij­een­komst. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1½ meter afstand kan wor­den geno­men.
 2. Het gaat om uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1½ meter afstand kan wor­den geno­men.
Alle reli­gi­euze stro­mingen hebben in overleg met de minister van Justitie en Vei­lig­heid besloten de (publieke) vie­rin­gen tot het stricte minimum te beperken. De bis­schop­pen hebben dan ook de gewone week­dagmissen en publieke li­tur­gische vie­rin­gen gestopt.

Ook voor de vie­rin­gen die wel moge­lijk zijn geldt: niet meer dan der­tig personen, houd afstand, res­pec­teer de hygiënische regels

Voor het doopsel geldt even­eens dat de afstand van 1.5 m. niet te handhaven is. Buiten stervens­ge­vaar kan het doopsel wor­den uit­ge­steld.

1. Hoe moet wor­den omge­gaan met het gebruik van water bij het sacra­ment van het doopsel (met name in stervens­ge­vaar)?

Gebruik vers, schoon water en giet dat in een schoongemaakte kan, droog het hoofd van de dopeling af met een schone handdoek, die een­ma­lig gebruikt en daarna gewassen wordt. Was als be­die­naar van het doopsel vóór en na de doop­bedie­ning de han­den. Het gezegende doop­wa­ter dient nadien in het sacrarium (meestal aanwe­zig in de sacristie) te wor­den gegoten.

2. Hoe moet wor­den omge­gaan met zal­ving bij doopsel, vormsel, sacra­ment van de zieken?

Alge­meen advies/richtlijn:

 • Was als be­die­naar vóór en na de zal­ving de han­den.
 • Wanneer direct licha­me­lijk contact bij de zal­ving verme­den moet wor­den, kan gebruik wor­den gemaakt van een zgn. ‘virgula’ (staafje). Wanneer gekozen wordt voor een wattenstaafje, dan dient dit staafje nadien te wor­den verbrand, aangezien de Heilige Oliën nooit als wegwerp­ma­te­riaal kunnen wor­den beschouwd.

 • Bij het sacra­ment van de zieken moet on­der­scheid gemaakt wor­den tussen mensen die in algemene zin erns­tig ziek zijn én degenen die met het corona­vi­rus zijn besmet:
 • Bij mensen die in algemene zin erns­tig ziek zijn: zie alge­meen advies/richtlijn

 • Bij mensen die met het corona­vi­rus zijn besmet en die in een zie­ken­huis zijn opgeno­men, vraag naar de richt­lij­nen van de in­stel­ling. Voor de gel­dig­heid van het sacra­ment moet de pries­ter aanwe­zig zijn bij de zieke en zowel de zal­ving(en) ver­rich­ten als de sacra­men­tele tekst uit­spre­ken. In geval van nood kan wel met één zal­ving wor­den volstaan en kan buiten de sacra­men­tele kern­tekst de rest van de liturgie wor­den weg gelaten. De gerust­stel­ling voor de zieken die dit sacra­ment nu niet kunnen ont­van­gen is dat het sacra­ment niet heils­nood­za­ke­lijk is (“necessitate medii”). Het is een sacra­ment van ster­king. Net als bij de gees­te­lij­ke communie kan hier sprake zijn van een gees­te­lij­ke zie­ken­zal­ving door het zgn. votum sacra­menti: het verlangen om dit sacra­ment te ont­van­gen indien de moge­lijk­heid er was geweest, geeft de zieke de genade van dit sacra­ment. In sommige gevallen zal het wél moge­lijk zijn een algemene absolutie te geven en het is na­tuur­lijk aan te bevelen om - waar dat moge­lijk is - via de tele­foon of een videoverbin­ding met een patiënt te bid­den. Zie ook over de aflaat voor wie de zie­ken­zal­ving en de biecht niet kan ont­van­gen onder n. 3.

3. Viering van hu­we­lij­ken

Hu­we­lij­ken moeten zo sober en zo klein moge­lijk gehou­den wor­den, met zo min moge­lijk aanwe­zigen. De reden om deze vie­rin­gen - anders dan de door­de­weekse vie­rin­gen - onder genoemde stringente condities wél doorgang te laten vin­den, is gelegen in het bij­zon­dere, emo­tio­nele karakter van deze vie­rin­gen (maat­regel bis­schop­pen 26 maart).

5. UITVAARTEN

Uit­vaar­ten moeten zo sober en zo klein moge­lijk gehou­den wor­den, met zo min moge­lijk aanwe­zigen. De reden om deze vie­rin­gen - anders dan de door­de­weekse vie­rin­gen - onder genoemde stringente condities wél doorgang te laten vin­den, is gelegen in het bij­zon­dere, emo­tio­nele karakter van deze vie­rin­gen (maat­regel bis­schop­pen 26 maart).

De bis­schop­pen bepaal­den al eerder in aan­slui­ting bij het advies van de uit­vaartbranche dat ker­ke­lijke uit­vaar­ten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd li­tur­gische plech­tig­he­den in kerken, crematoria en begraaf­plaatsen alleen te laten bijwonen door fami­lie­le­den in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kin­de­ren, ouders van de partner en de partner van de kin­de­ren). Voor rouw­be­zoek en con­do­lean­ces geldt het­zelfde advies.

Tevens wordt geadviseerd om uit­vaar­ten tele­fo­nisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te beves­tigen.

Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van be­zin­ning en gebed is, moge­lijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voor­af­gaand aan de teraardebe­stel­ling of de crematie. Viering van de H. Eucha­ris­tie of communie-uitreiken is niet moge­lijk, bij voor­keur duurt de vie­ring niet langer dan 20 minuten. Er zal in principe geen zang of muziek zijn.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een vol­waar­dige her­den­kings­dienst voor de over­le­de­ne gehou­den wor­den.

zie ook de web­si­te pas­to­raat en corona.

6. PASTORALE CONTACTEN EN CARITAS

Over pas­to­rale zorg in Corona-tijd gaat de web­si­te Pas­to­raat en Corona waaraan behalve de pro­tes­tantse theo­lo­gische uni­ver­si­teiten van Am­ster­dam/Gro­nin­gen en Kampen ook de Tilburg School of Theology heeft mee­ge­werkt: https://www.pas­to­raatencorona.nl/

Hoe kunnen pas­to­rale contacten met de gelo­vi­gen wor­den onder­hou­den bij verdere versprei­ding van het virus? Wat kunnen we doen voor dak­lo­zen en armen?

 • Maak optimaal gebruik van com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len (tele­foon, e-mail, facetime, skype, whatsapp, messenger e.a.). Op dit moment is het aan te bevelen fysieke sociale contacten te mij­den en dus liever zieken, ouderen, een­za­men te bellen of via andere com­mu­ni­ca­tie­mid­de­len met hen in contact te tre­den.
 • Houd gepaste afstand van mensen; indien zij verkou­den zijn/hoesten wor­den zij gevraagd om thuis te blijven. In andere gevallen geldt altijd de 1,5 m. regel.
  Dit geldt ook bij het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning, die dus beter niet plaats­vindt in een biecht­stoel maar elders in een grotere ruimte.
 • Als het mensen betreft die thuis of in het zie­ken­huis, in qua­ran­tai­ne of isolatie, zijn, vraag advies aan de huisarts of naar de richt­lij­nen van de in­stel­ling.
 • De KRO heeft het ini­tia­tief geno­men mensen tele­fo­nisch met elkaar in contact te brengen, zie web­si­te KRO-NCRV; tele­fo­nisch huis­be­zoek is ook voor wie in het pas­to­raat werk­zaam zijn een goede moge­lijk­heid.
 • Steun het ini­tia­tief van de Bis­schop­pen om in deze tijd aan­dacht te vragen voor de voedsel­bank en in de pa­ro­chie houd­ba­re etenswaren in te zamelen.
 • Zorg dat er vanuit de pa­ro­chie omgekeken wordt naar mensen die alleen staan, een zwakke ge­zond­heid hebben, wellicht niet goed weten hoe zich te red­den in deze situatie.

7. COLLECTES

II. Op welke manier vin­den collectes plaats?

 • Bij de zeer beperkte vie­rin­gen die nu nog doorgang kunnen vin­den (huwe­lijk, uit­vaart; zie de richt­lij­nen hierboven), verdient het aanbeveling om collectes aan het einde van de vie­ring te hou­den bij de uitgang. Laat collectanten zorg­vul­dig hun han­den wassen. Bij een live-stream kan de moge­lijk­heid wor­den vermeld om bij te dragen door de app of op andere (digitale) wijze.
 • Kerken en pa­ro­chies voelen de nood door te­rug­lo­pende in­kom­sten nu de zon­dagse vie­rin­gen in de kerk geen doorgang kunnen vin­den; het vragen om een bijdrage vraagt echter om discretie en fijn­ge­voelig­heid, nu de nood onder heel veel mensen groot is; naar die nood moet onze eerste aan­dacht uit­gaan. Het is daarom goed als mensen merken dat daar vanuit de kerk aan­dacht voor is en de bijdrage daar (mede) voor is.
 • De collecte in natura voor de voedsel­bank (of verge­lijk­ba­re ini­ta­tieven): hier hebben de Neder­landse bis­schop­pen bij­zon­dere aan­dacht voor gevraagd.

8. VERGADERINGEN/BIJEENKOMSTEN

1. Kunnen geplande ver­ga­de­ringen en bij­een­komsten van besturen, pas­to­rale team, catechese-groepen, pa­ro­chiekern-com­mis­sies, koor­re­pe­ti­ties e.a. voortgang vin­den?

 • Het hou­den van sa­men­komsten in groepen wordt sterk ontra­den of is verbo­den door de rijksover­heid. Sa­men­komsten van meer dan 30 personen zijn verbo­den. In het alge­meen is het beter sociale contacten te beperken. Dat geldt dus ook voor bijv. Koor­re­pe­ti­ties en catechese­groepen. Waar oudere en kwets­ba­re personen bij zou­den zijn, is een bij­een­komst onver­stan­dig. Verder geldt de 1.5 m regel en de voor­schriften van hygiëne. Zie verder de richt­lij­nen van de bur­ger­lijke over­heid en van de bis­schop­pen. We roepen op de richt­lij­nen van de Rijksover­heid en van de Neder­landse bis­schop­pen te volgen.

2. Gebeds­bij­een­komsten

 • Aan­be­vo­len wordt de kerk open te stellen, gelegen­heid te geven voor het ops­te­ken van een kaarsje en eventueel stille aanbid­ding te hou­den, mits de gelo­vi­gen niet te groot in aantal zijn en de ruimte groot genoeg is om voldoende afstand van elkaar te kunnen hou­den.
 • De bis­schop­pen vragen om dan ook een voor­zie­ning te hebben zodat mensen kunnen doneren voor de voedsel­bank.

9. VOORZIENINGEN

Welke voor­zie­ningen moeten we treffen in de kerk, pastorie, sacristie, se­cre­ta­riaats­ruim­te, ver­ga­der­zaal, toiletten?

 • Zorg dat de kerk en de andere genoemde ruimten regel­ma­tig geventileerd en goed schoon gemaakt wor­den.
 • Zorg voor desinfec­te­rende handgel, vloei­ba­re hand­zeep, papieren handdoeken e.d.
 • Verwijder handdoeken waaraan ieder zijn/haar han­den kan afdrogen.

10. VIERING GOEDE WEEK EN PASEN

Ook als do­cu­ment te down­loa­den: Richt­lij­nen Neder­landse bis­schop­pen

De Goede Week en Pasen - richt­lij­nen en sug­ges­ties

Nu vanwege het Corona­vi­rus de publieke li­tur­gische vie­rin­gen van de Goede Week en Pasen 2020 niet door kunnen gaan, volgen hier­on­der vanuit de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie richt­lij­nen en sug­ges­ties. Zoals bekend kunnen de Goede Week Plech­tig­he­den alleen door de pries­ter wor­den gevierd. De kruis­weg kan ook door andere gelo­vi­gen wor­den geleid. Voor deze plech­tig­he­den geldt dat zij strict besloten zijn maar kunnen wor­den gelive­streamd.

Twee Decreten van de Con­gre­ga­tie voor de Eredienst in Rome (van 19 en 25 maart) geven richt­lij­nen die hier­on­der zijn ver­werkt.

Alge­meen

In alle gevallen geldt:

 • dat er slechts een kleine groep bijeen kan komen in een kerk of kapel, altijd zonder koor; de pa­ro­chie­pries­ters mogen het Paas­tri­duüm zonder deelname van volk vieren; zij wor­den gevraagd de tij­den van deze vie­rin­gen mee te delen aan de gelo­vi­gen zodat die zich er bid­dend thuis mee kunnen verenigen (Decreet Con­gre­ga­tie voor de Eredienst, 19 maart)
 • De Goede Week plech­tig­he­den wor­den ook in de ka­the­draal gevierd en gelive­streamd. Via de live-stream zijn die voor ie­der­een te volgen.
 • dat er in besloten li­tur­gische vie­rin­gen van de Goede Week en Pasen zo weinig moge­lijk aanwe­zigen zijn in het besef dat de gelo­vi­gen uit­ge­no­digd zijn in de geest mee te bid­den en mee te vieren (‘participatio actuosa’)
 • dat de hygiëne goed in acht geno­men moet wor­den
 • dat er een fysieke afstand (1½ meter) is tussen de aanwe­zigen - dat alle reeds eerder gegeven richt­lij­nen voor de vie­rin­gen gel­dend blijven.
 • De kerken en kapellen waar geen vie­rin­gen plaats­vin­den kunnen open zijn voor per­soon­lijk gebed en het ops­te­ken van een kaarsje. Het is zeer wen­se­lijk als daar ook de lezingen van de H. Schrift en gebe­den liggen van de desbe­tref­fen­de dag.
 • Aan­be­vo­len wordt in de pa­ro­chie ma­te­ri­aal be­schik­baar te hebben waar­mee gelo­vi­gen thuis, met name ook ouders en hun kin­de­ren, de Goede Week en Pasen kunnen beleven.

• Palm­zon­dag en palm­tak­jes

De pries­ter kan met de be­die­naren die voor de vie­ring van de Eucha­ris­tie vereist zijn samen­ko­men voor de Eucha­ris­tie waarbij het aantal aanwe­zigen zoveel moge­lijk wordt beperkt.
In kerken en kapellen die open zijn kunnen na Palm­zon­dag in de Goede Week palm­tak­jes wor­den verkregen door degenen die daar komen bid­den of een kaarsje ops­te­ken. Afge­spro­ken kan wor­den dat - met de nodige hygiënemaat­regelen - pa­ro­chi­anen de palm­tak­jes gedurende bepaalde uren komen ophalen in hun paro­chie­kerk of pa­ro­chie­cen­trum of dat zij gebracht wor­den naar ouderen en zieken. Echter: het is af te raden om een mand neer te zetten waar de gelo­vi­gen palm­tak­jes uit kunnen halen omdat op die manier besmet­ting moge­lijk kan zijn; het corona­vi­rus kan moge­lijk door mensen wor­den mee­ge­bracht en op takjes overleven, waardoor anderen besmet kunnen raken. Het is dus van belang dat mensen zelf één takje pakken zonder andere palm­tak­jes aan te raken. Uitreiken van takjes is vanwege de vereiste afstand (1.5 m.) niet aan de orde.
Het water waar­mee de pries­ter de palm­tak­jes zegent wordt in de vie­ring zelf gezegend en nadien wordt dit wij­wa­ter op de gepaste wijze terug­ge­ven aan de schoot van de aarde.
Er kunnen geen Palmpasenop­tochten gehou­den wor­den.

De Palm­wij­ding en pro­ces­sie wor­den in het kerk­ge­bouw gehou­den, in de ka­the­draal volgens de 2e vorm van het Missaal, in de overige paro­chie­kerken in de derde vorm (Decreet Congr. Eredienst 25 maart).

• Chrismamis

Ieder bisdom zal - met in achtne­ming van de algemene maat­regelen - zelf rege­lingen treffen hoe en waar de Chrismamis gevierd zal wor­den. Dat geldt ook voor de versprei­ding van de H.H. Oliën. De Con­gre­ga­tie voor de Eredienst in Rome heeft verlof gegeven de Chrismamis eventueel te ver­plaatsen tot na Pasen, maar gezien de situatie die nog wel enige maan­den kan voort­du­ren zal in ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam de Chrismamis achter gesloten deuren wor­den gevierd op de gewone tijd en wor­den uitgezon­den via de live-stream van de ka­the­draal.

• Witte Donder­dag

Tijdens de besloten eucha­ris­tie­vie­ring blijft de voet­was­sing achterwege. Er is aan het einde van de Avondmis geen pro­ces­sie met het H. Sacra­ment, dat dit jaar gewoon in het ta­ber­na­kel blijft (decreet Congr. voor de Eredienst, 19 maart)

Alle pries­ters hebben bij wijze van uit­zon­de­ring dit jaar verlof om de Avondmis van Witte Donder­dag zonder volk te vieren op een passende plaats. Wie dat niet kan doen, bidt de vespers (decreet Congr. voor de Eredienst, 19 maart).

• Goede Vrij­dag

Het is wen­se­lijk dat de pa­ro­chi­anen thuis be­schik­ken over teksten voor een kruis­weg. Digi­taal wor­den door bis­dom­men en op rkkerk.nl voor­beel­den van teksten be­schik­baar gesteld.

De bis­schop zal in de ka­the­draal de plech­tig­heid van Goede vrij­dag vieren die wordt gelive-streamd; Ook de kruis­weg zal in de ka­the­draal wor­den gehou­den op die­zelfde wijze (zie het pro­gram­ma op de web­si­te van het bisdom).

Pa­ro­chie­pries­ters zullen waar goed moge­lijk de Goede Vrij­dag­plech­tig­heid vieren in hun kerken.

Bij de kruis­ver­ering kan het kruis alleen door de hoofd­cele­brant wor­den gekust (Decr. Congr. Eredienst 25 maart)

In de grote voor­bede van deze dag wordt een intentie toe­ge­voegd voor de zieken, de over­le­de­nen en voor wie zich een­zaam of verloren voelen. Deze intentie is door de NRL voor­be­reid en door de bis­schop aange­ge­ven (decreet Congr. voor de Eredienst, 19 maart en 25 maart). De tekst is:

voor­bede Goede Vrij­dag (toe te voegen aan het Uni­ver­seel Gebed - de Grote Voor­bede)

XI. Speciale intentie ten tijde van de COVID-19-pandemie

Laten wij bid­den voor allen die de gevolgen onder­vin­den van de hui­dige coronapandemie: dat God troost en gene­zing schenkt aan de zieken, hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren, kracht aan hen die de zieken bijstaan, inzicht aan weten­schappers die naar genees­mid­de­len zoeken, wijs­heid aan hen die maat­regelen treffen voor de maat­schap­pij, en het eeuwig licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn.

Gebed in stilte.

Daarna zegt de pries­ter:

Almach­tige eeuwige God, oorsprong en einddoel van het men­se­lijk bestaan, verlicht de last van de besmette­lijke ziekte die op de wereld drukt en sterk ons geloof, zodat wij ons leven opnieuw afstemmen op U en onze naasten, en wij ons toe­ver­trou­wen aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid. Door Christus onze Heer. Allen: Amen.

Daarna ver­volgt de vie­ring met het “Tweede deel: Kruis­ver­ering”.

• Paas­wake

Stille zater­dag is een goede gelegen­heid om voor per­soon­lijk gebed een kerk of kapel te bezoeken. Vanuit de kerk of kapel kunnen gelo­vi­gen eventueel een klein paaskaarsje mee naar huis nemen (de kaarsjes die anders ontstoken zou­den wor­den in de paas­wake).
Het water dat tij­dens de vie­ring gezegend wordt, dient vers te zijn.

Na de Paas­wake of in de dagen daarna kunnen ver­te­gen­woor­digers van geloofs­ge­meen­schappen uit de pa­ro­chie(s) een gezegende paaskaars ont­van­gen voor hun kerk of kapel.

Kunnen de (volwassen) dopelingen gedoopt wor­den in de strict besloten Paas­wake? Hierin moeten de richt­lij­nen van de bur­ger­lijke over­heid wor­den gevolgd; bij een "lock down" zal dat niet moge­lijk zijn. Als de omstan­dig­he­den zo blijven, kan het als het een kleine groep betreft (geen personen die tot een risico-groep behoren), als de vie­ring echt plaats vindt in kleine kring, dus alleen met de dopeling, een borg of peter/meter en de afstand tussen de personen in acht wordt geno­men en alle richt­lij­nen in acht wor­den geno­men. De verant­woor­de­lijke pries­ter moet de situatie afwegen en er voor zorg dragen dat de regels wor­den ge­res­pec­teerd.

Wel of geen vie­ring? De Paas­wake moet - buiten de kloosters en semi­na­ries - alleen in de ka­the­draal en in de paro­chie­kerken wor­den gevierd, als het goed moge­lijk is, ter beoor­de­ling van de verant­woor­de­lijke bis­schop/pastoor. Men mag de voor­be­rei­ding en het aans­te­ken van het vuur weglaten, de paaskaars onts­te­ken en zonder pro­ces­sie over­gaan naar het Exsultet (Paasjubelzang). Daarna volgt de liturgie van het Woord. In de doopliturgie (3e deel van de Paas­wake) wordt alleen de hernieu­wing van de doop­be­lof­ten gedaan; het overige (litanie, ze­ge­ning van water, be­spren­keling) wordt dus weg gelaten (want er is geen wij­wa­ter in de bakken en ieder doopsel wordt gevierd met vers gezegend water), daarna volgt de liturgie van de Eucha­ris­tie. (decreet Congr. voor de Eredienst, 19 maart en 25 maart).

Brevier: Pries­ters die zich niet met een Paas­wake kunnen verenigen (kan dus ook via live-stream) bid­den de lezingen­dienst (decreet Congr. voor de Eredienst, 19 maart).

11. MAATREGELEN/TEKSTEN VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

Hier­on­der volgen de maat­regelen van de Neder­landse bis­schop­pen van 26 maart:

 Naar aan­lei­ding van de maat­regelen die de Rooms-Katho­lie­ke Kerk op 23 maart heeft aan­ge­kon­digd, ston­den er nog enkele vragen open. Daar hebben de Neder­landse bis­schop­pen op 26 maart een besluit over geno­men, na een gesprek van de kerken met de bur­ger­lijke over­heid en in lijn met het aan­ge­scherpte Vati­caanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. ‘We nemen onze verant­woor­de­lijk­heid in het voor­ko­men van het ver­sprei­den van corona zeer serieus’, zeggen de bis­schop­pen.

Dat betekent dat alle op 23 maart af­ge­kon­digde maat­regelen gehandhaafd blijven en waar nodig wor­den aan­ge­scherpt, te weten:

Geen publieke vie­rin­gen tot en met Pink­ste­ren

Besloten vie­rin­gen alleen in aanwe­zig­heid van de daarvoor strikt nood­za­ke­lijke be­die­naren, zonder de deelname van andere gelo­vi­gen, met in achtne­ming van alle strikte maat­regelen op gebied van afstand, hygiëne en ge­zond­heid. Dit betekent met ingang van 26 maart ook dat de heilige communie bij deze vie­rin­gen niet kan wor­den uitgereikt, omdat dan de voorge­schre­ven afstand van anderhalve meter niet kan wor­den gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn. Om dezelfde redenen kan de heilige communie niet buiten de heilige mis wor­den uitgereikt, behalve wanneer het gaat om het viaticum (laatste heilige communie voor ster­ven­den)

De kerken zijn waar moge­lijk open voor gelo­vi­gen die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedsel­bank te brengen. Zij moeten alle maat­regelen van de over­heid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en ge­zond­heid

Voor alle pa­ro­chies geldt voor de besloten vie­rin­gen in de Paas­tijd het aan­ge­scherpte Vati­caanse decreet ‘Ten tijde van Covid-19 (II)’. (Kijk voor meer in­for­ma­tie op rkliturgie.nl). Ook voor kloosters gel­den de richt­lij­nen uit dit decreet.

Uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken

Op de site van de rijksover­heid wor­den in ver­band met het afgelasten van sa­men­komsten uit­zon­de­ringen genoemd voor reli­gi­euze en levensbeschouwe­lijke bij­een­komsten. Zo mogen uit­vaar­ten en huwe­lijks­vie­ringen plaats vin­den in aanwe­zig­heid van maximaal 29 personen.

De bis­schop­pen hebben het volgende besloten:

Ker­ke­lijke uit­vaar­ten en hu­we­lij­ken wor­den zo sober en klein moge­lijk gehou­den met zo min moge­lijk aanwe­zigen. Ook hier gel­den alle strikte maat­regelen voor afstand, ge­zond­heid en hygiëne.

De heilige communie kan bij deze vie­rin­gen niet wor­den uitgereikt, omdat dan de voorge­schre­ven afstand van anderhalve meter niet kan wor­den gehandhaafd en ook het delen van de communie onveilig kan zijn.

‘We willen gelo­vi­gen in de risico­groepen be­scher­men’

Andere publieke vie­rin­gen dan uit­vaar­ten en huwe­lijks­vie­ringen staan de bis­schop­pen niet toe, ook al biedt de over­heid hiertoe in principe wél een moge­lijk­heid met maximaal 29 aanwe­zigen. ‘We beseffen dat dit laatste voor gelo­vi­gen moei­lijk zal zijn. Voor ons is dit ook geen ge­mak­ke­lijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verant­woor­de­lijk­heid serieus nemen, met name ook voor onze gelo­vi­gen die tot de risico­groepen behoren. Het huis van God, de ere­dienst aan God mag geen bron van besmet­ting van mensen wor­den.”

De bis­schop­pen vragen begrip van de gelo­vi­gen en wijzen op de nood­za­ke­lijke strenge lijn van de over­heid voor alle andere typen sa­men­komsten. Ze willen ook gehoor geven aan het Vati­caanse decreet van 25 maart 2020. Ze wijzen op alle moge­lijk­he­den die er intussen zijn om vanuit eigen huis een mis te volgen en de gees­te­lij­ke communie te ont­van­gen. Ze vragen om in gebed met on­der­lin­ge barm­har­tig­heid en begrip voor elkaar verbon­den te blijven.

Mochten nieuwe maat­regelen van de over­heid reden geven om deze ker­ke­lijke maat­regelen te herover­we­gen, dan volgt verdere bericht­ge­ving. Pa­ro­chies kunnen met aanvullende vragen contact opnemen met het eigen bisdom.

Downloads (op rkkerk.nl) en uitzen­dingen:

Gebed van de bis­schop­pen

Gebeds­kaart voor de gees­te­lij­ke communie

Rozen­krans­ge­bed met uitleg

Volg de web­si­te van uw bisdom en pa­ro­chie voor andere moge­lijk­he­den tot gebed en live strea­ming van vie­rin­gen.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum wor­den elke dag een mis en een dag­slui­ting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur. Vrij­dag 27 maart wordt er een bui­ten­ge­woon Urbi et Orbi uitgezon­den om 17.55 uur op NPO2.

 

Hier­on­der volgt de tekst van maat­regel van de Neder­landse Bis­schop­pen i.v.m. de Corona-crisis, d.d. 24 maart

In reactie op de aan­ge­scherpte maat­regelen van de over­heid tegen de versprei­ding van het corona­vi­rus op 23 maart, hebben de Neder­landse bis­schop­pen aanvullende maat­regelen getroffen. Alle publieke liturgie­vie­ringen, ook die in kleine kring door de week, wor­den voor de gehele Paas­tijd, tot en met Pink­ste­ren (op 31 mei) afgelast.

De over­heid heeft alle bij­een­komsten verbo­den tot 1 juni, ook die met minder dan 100 mensen. Eerder wer­den door de bis­schop­pen al alle publieke vie­rin­gen op zater­dag en zon­dag afgelast, nu zijn dus ook de publieke vie­rin­gen door de week afgelast.

Besloten vie­rin­gen zijn alleen nog moge­lijk in aanwe­zig­heid van de daarvoor strikt nood­za­ke­lijke be­die­naren en zonder de deelname van andere gelo­vi­gen. De kerken kunnen wel open blijven voor in­di­vi­duele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedsel­bank te brengen. Zij moeten alle maat­regelen van de over­heid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en ge­zond­heid.

Het kabinet heeft aange­ge­ven dat er nog uit­zon­de­ringsmaat­regelen komen waar het gaat om uit­vaar­ten en ker­ke­lijke hu­we­lij­ken. Als hierover meer in­for­ma­tie be­schik­baar is, wordt deze zo spoe­dig moge­lijk bekend gemaakt. Mochten er vanuit de pa­ro­chies vragen zijn, dan kunnen deze het beste gericht wor­den aan het eigen bisdom.

Decreet

De bis­schop­pen ver­wij­zen met het oog op de besloten vie­rin­gen in de Paas­tijd verder naar het decreet dat de Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten op 19 maart 2020 in ver­band met het corona­vi­rus heeft uit­ge­vaar­digd: “Ten tijde van Covid-19”. De tekst van het decreet is in het Neder­lands ver­taald door de Nationale Raad voor Liturgie (NRL, www.rkliturgie.nl).

De bis­schop­pen blijven het belang van het gebed be­na­druk­ken in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Op zon­dag is er de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2 en vanuit Hilversum wor­den elke dag een mis en een dag­slui­ting gestreamd. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse ochtend en avond een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 09.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zater­dag om 09.30 uur en zon­dag om 10.00 uur.

Eerdere berichten:

Bericht van de Neder­landse Bis­schop­pen, 18 maart 2020:

Aanbid­ding

Zo lang de maat­regelen in ver­band met het corona­vi­rus nodig zijn en er ook voor de katho­lie­ke kerken ver­schil­lende maat­regelen gel­den, nodigen de bis­schop­pen gelo­vi­gen uit om voor aanbid­ding naar de kerk te komen.

Bijdrage Voedsel­bank

In kerken waar het Aller­hei­ligst Sacra­ment wordt uit­ge­steld voor aanbid­ding, wordt de gelo­vi­gen gevraagd ook een bijdrage in de vorm van houd­ba­re levens­mid­de­len af te geven voor de voedsel­bank.

De houd­ba­re levens­mid­de­len zijn een blijk van naasten­liefde voor de mensen die af­han­ke­lijk zijn van de voedsel­banken. Op deze manier kan het gebed des Heren (“geef ons heden ons dage­lijks brood”) een nieuwe en geloof­waar­dige toepas­sing krijgen. Door gelo­vi­gen te vragen te delen hopen de bis­schop­pen de soli­da­ri­teit met kwets­ba­re groepen te verstevigen.

Niet alleen in nood, maar aller­eerst omwille van de liefde van Christus willen gelo­vi­gen, in navol­ging van de heiligen, dikwijls enkele ogen­blik­ken denken aan de liefde die de Heer ons heeft getoond in de geheimen van zijn heils­werk, en daarbij vragen met Hem verenigd te mogen blijven.

In de traditie van de Kerk heet dit de gees­te­lij­ke communie, omdat wij, hoewel wij niet in de gelegen­heid zijn de heilige gaven van Christus’ Lichaam en Bloed te ont­van­gen, verlangen met onze Heer verenigd te zijn als in de sacra­men­tele communie.

Deze gees­te­lij­ke communie is geen sacra­ment maar ”de zuiveren van hart, die vurig wensen dat hun het heilig Sacra­ment mocht wor­den gegeven, ook als dit niet moge­lijk is, ont­van­gen de genade van het Sacra­ment naar de maat van hun verlangen en gesteltenis” (Johannes Tauler).

Blijk van Naasten­liefde

“Geef ons heden ons dage­lijks brood” (Mt 6:11)
In de veer­tig­da­gen­tijd, bij de voor­be­rei­ding op Pasen, roept de liturgie op tot concrete daden van naasten­liefde:

Heilige Vader, mach­tige eeuwige God, om recht te doen aan uw heer­lijk­heid, om heil en gene­zing te vin­den zullen wij U danken, altijd en overal door Christus onze Heer. Want Gij gunt uw gelo­vi­gen de vreugde jaar­lijks met een zuiver hart naar het paas­feest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bid­den, van grotere aan­dacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacra­menten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de vol­heid der genade die Gij uw kin­de­ren hebt toegezegd. (1e prefatie van de veer­tig­da­gen­tijd)
Heilige Vader, mach­tige eeuwige God, om recht te doen aan uw heer­lijk­heid, om heil en gene­zing te vin­den zullen wij U danken, altijd en overal. Gij hebt gewild dat wij U dank betuigen door ons­zelf te versterven. Zo behoedt Gij ons, zon­daars, voor overmoed en eigenwaan en doordat wij het voedsel broe­der­lijk delen met hen die honger hebben, maakt Gij ons tot navolgers van uw mild­heid. (3e prefatie van de veer­tig­da­gen­tijd)

Maat­regelen rond ker­ke­lijke uit­vaar­ten

Het Corona-virus (COVID-19) heeft ook gevolgen voor de ker­ke­lijke uit­vaart.
De bis­schop­pen bepalen in aan­slui­ting bij het advies van de uit­vaartbranche op 16 maart jl. dat ker­ke­lijke uit­vaar­ten ‘in kleine kring en sober’ moeten zijn. Dat betekent dat dringend wordt geadviseerd li­tur­gische plech­tig­he­den in kerken, crematoria en begraaf­plaatsen alleen te laten bijwonen door fami­lie­le­den in de eerste graad en aanverwanten (ouders, kin­de­ren, ouders van de partner en de partner van de kin­de­ren). Voor rouw­be­zoek en con­do­lean­ces geldt het­zelfde advies.

Tevens wordt geadviseerd om uit­vaar­ten tele­fo­nisch te bespreken en gemaakte afspraken per e-mail te beves­tigen.

Dit betekent dat de liturgie vanaf nu een kort moment van be­zin­ning en gebed is, moge­lijk in de kerk maar wellicht ook alleen nog direct voor­af­gaand aan de teraardebe­stel­ling of de crematie. Viering van de H. Eucha­ris­tie of communie-uitreiken is niet moge­lijk, bij voor­keur duurt de vie­ring niet langer dan 20 minuten. Er zal geen zang of muziek zijn.

Wanneer de situatie weer genormaliseerd is kan eventueel een vol­waar­dige her­den­kings­dienst voor de over­le­de­ne gehou­den wor­den.

Eerdere maat­regelen Neder­landse Bis­schop­pen

Het bericht van de Neder­landse Bis­schop­pen luidt:

In ver­band met de laatste ont­wik­ke­lingen rondom het Corona­vi­rus (COVID-19), scherpen de bis­schop­pen in Neder­land de al eerder getroffen maat­regelen aan. Alle publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avon­den en zon­da­gen wor­den tot dins­dag 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bis­schop­pen aan bij het recente advies van de over­heid en het RIVM.

De bis­schop­pen begrijpen dat het feit dat de zon­dags­vie­ringen niet door kunnen gaan voor vele pa­ro­chi­anen een moei­lijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de moge­lijk­heid van de (eucha­ris­tie)vie­ring door de week in door­gaans kleine groepen, de gees­te­lij­ke communie: ‘door het verlangen om Christus te ont­van­gen, schenkt Hij ons ook door deze ‘gees­te­lij­ke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bis­schop­pen om kerken waar moge­lijk open te stellen en zo mensen de gelegen­heid te bie­den voor per­soon­lijk gebed.

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een vie­ring is, bij­voor­beeld bij een doop of een uit­vaart, zal de cele­brant volgens strikte richt­lij­nen han­de­len. Alle pa­ro­chies ont­van­gen via het eigen bisdom deze richt­lij­nen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacra­menten. Deze richt­lij­nen zijn er om versprei­ding van het corona­vi­rus te voor­ko­men en om tege­lijker­tijd het pas­to­rale werk toch zo goed moge­lijk doorgang te laten vin­den. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bij­voor­beeld een zorgin­stel­ling of zie­ken­huis te han­de­len en de richt­lij­nen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelo­vi­gen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richt­lij­nen voor contact van het RIVM.

Tot nader order gel­den ook de volgende maat­regelen van de Neder­landse Bis­schop­pen:

 • Publieke li­tur­gische vie­rin­gen op zater­dag­avond en op de zon­dag wor­den afgelast;
 • Vormsel­vie­ringen en pre­sen­ta­tie­vie­ringen voor com­mu­ni­can­ten wor­den afgelast;
 • Dopen en uit­vaar­ten vin­den plaats in kleine kring en wor­den sober gehou­den. Ook hier met inachtne­ming van fysieke afstand tussen de gelo­vi­gen;
 • De bis­dom­men ontra­den alle andere sa­men­komsten, zoals het koffie drinken na vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties en cateche­tische bij­een­komsten.
 • Tijdens vie­rin­gen (in kleine kring) in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;
 • De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uitgereikt te wor­den;
 • De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;
 • Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vre­des­wens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk.

Tot zover het bericht van de Neder­landse Bis­schop­pen.

12. LIVE-STREAM EN UITZENDINGEN VAN VIERINGEN

 • De vie­rin­gen in de ka­the­draal zijn via live-stream te volgen (zie banner op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam); hierover komt nog meer in­for­ma­tie. Ook andere ac­ti­vi­teiten van het bisdom zullen langs deze weg plaats vin­den.
 • Bekijk ook de uitzen­ding van Kruis­punt ‘In qua­ran­tai­ne’ met een mooie reportage over Sant’ Egidio in Corona-tijd: www.npostart.nl/KN_1713130
 • Hier vindt U het pro­gram­ma van dage­lijkse vie­rin­gen van de KRO: www.kro-ncrv.nl/katho­liek/nieuws/dage­lijkse-vie­rin­gen-online. In de morgen is er om 9.30 uur een Eucha­ris­tie­vie­ring vanuit St. Vitus en ’s avonds om 19.30 uur een dag­slui­ting vanuit dezelfde kerk.
 • Ook vele pa­ro­chies in ons bisdom zijn met live-stream be­gon­nen. Bijv.: dionysius­paro­chie.nl/news/live-uitzen­dingen-van-onze-kerk­diensten
 • De bis­schop­pen wijzen op de moge­lijk­heid om thuis op zon­dag de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. RTV Noord Holland zendt de Mis uit de ka­the­draal uit om 10.30 uur. Verder zendt Radio Maria iedere door­de­weekse dag een Eucha­ris­tie­vie­ring uit om 9.00 uur en 19.00 uur, op zater­dag op 9.30 uur en op zon­dag om 10.00 uur. Zie www.radiomaria.nl
 • De Mis van de paus is dage­lijks te volgen via Vaticannews of de web­si­te van het Vati­caan

13. WAT VINDT ONZE PAUS?

Dage­lijks zegt de paus een woordje aan het begin van zijn Mis, op zon­dag doet hij dat bij het Angelus en op woens­dag bij de au­diën­tie. Op 27 maart is de Urbi et Orbi zegen om 18.00 uur. Maar er zijn allerlei ac­ti­vi­teiten en ini­tia­tie­ven geno­men door of namens de paus. Hij bidt voor de slacht­of­fers en voor allen. Op 19 maart heeft de paus een speciale bood­schap ge­spro­ken bij gelegen­heid van de gebeds­dag die in Italië was uit­ge­roe­pen. Alles, ook de vie­ring van de dage­lijkse Mis is te volgen via Vaticannews of de web­si­te van de heilige Stoel: w2.vatican.va/con­tent/vatican/it.html

Paus Fran­cis­cus, die op vrij­dag 13 maart de zevende ver­jaar­dag van zijn paus­keuze her­dacht, heeft die morgen in de kapel van Santa Marta enkele woor­den ge­spro­ken voor het begin van de Eucha­ris­tie­vie­ring, waar­schijn­lijk als reactie op een decreet van de kar­di­naal-vica­ris van Rome die een dag eerder alle kerken had laten sluiten (de kar­di­naal-vica­ris heeft zijn beslis­sing toen veranderd: er zijn geen vie­rin­gen, maar de paro­chie­kerken van Rome blijven open). De paus heeft gezegd:

“In deze dagen verenigen we ons met de zieken en de gezinnen die lij­den door deze pandemie. Ook zou ik willen bid­den vandaag voor de herders die het volk van God moeten be­ge­lei­den in deze crisis. De Heer geve aan hen de kracht en de bekwaam­heid om de beste mid­de­len te kiezen om te helpen. Dras­tische maat­regelen zijn niet altijd goed.

Daarom bid­den we dat de heilige Geest aan de herders de bekwaam­heid geeft van een pas­to­raal onder­schei­dings­ver­mo­gen zodat zij maat­regelen voor­zien die het heilig gelo­vi­ge volk van God niet alleen laten, dat het volk van God zich begeleid moge voelen door de herders met de troost gegeven door het Woord van God en de sacra­menten.”

In feite sluit dit aan bij de weg die de Neder­landse bis­schop­pen hebben gekozen: de kerken blijven open waar dit goed kan, de pries­ters wordt gevraagd zelf de Mis te vieren en op vele plaatsen is er een live-stream van de besloten vie­rin­gen.

De paus bedankte bij het Angelus-gebed van zon­dag 15 maart de pries­ters die met creativi­teit naar moge­lijk­he­den zoeken om hun gelo­vi­gen niet allen te laten in de crisis, maar met hen verbon­den te zijn. Hij zei: “Ik zou ook alle pries­ters willen bedanken, de creativi­teit van de pries­ters. Mij bereiken vele berichten uit Lombardije [Noord-Italie JH] over deze creativi­teit. Inder­daad, Lombardije is erg getroffen. Pries­ters die duizend manieren bedenken om hun volk nabij te zijn, zodat het volk zich niet in de steek gelaten voelt; pries­ters met apos­to­lische ijver, die goed hebben begrepen dat je in tij­den van pandemie geen ‘ik-laat-je-in-de-steek-pries­ter” moet zijn.”

Dezer dagen kwam bij­voor­beeld naar buiten dat een Ita­li­aanse pries­ter van 72 jaar die aan de beade­ming lag, deze had afgestaan voor een jongere die met adem-moei­lijk­he­den kampte terwijl er geen beade­mings­ap­pa­raat meer over was'; de pries­ter was daardoor zelf overle­den... Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft...

14. GEBEDEN

De bis­schop­pen roepen na­druk­ke­lijk op tot gebed in deze tij­den waarin het corona­vi­rus heerst.

Gebed van de Neder­landse Bis­schop­pen voor het Uni­ver­seel Gebed (de Grote Voor­bede) van Goede Vrij­dag

Toevoe­ging aan het uni­ver­se­le gebed (voor­bede)

De Con­gre­ga­tie voor de God­de­lijke Eredienst en de Rege­ling van de Sacra­menten heeft in ver­band met de coronapandemie voor­zien dat de bis­schop­pen aan de voor­bede van Goede Vrij­dag een speciale intentie toe­voe­gen voor hen die in nood verkeren, voor de zieken en de over­le­de­nen. Voor de R.K. Kerk in Neder­land wor­den hierbij on­der­staan­de teksten aangebo­den.

Voor­af­gaand aan de eerste voor­bede kan een alge­meen inlei­dend woord ge­spro­ken wor­den (Altaarmissaal, p. 323, na nr. 13):

Broeders en zusters, laten wij aan­slui­tend aan het verkon­digde Woord van de Heer ons in de voor­bede van deze Goede Vrij­dag richten tot onze almach­tige en barm­har­tige hemelse Vader, de Schepper van al wat bestaat. Bidden wij voor het heil van Kerk en wereld, vooral in deze tijd van be­proe­ving, nu het men­se­lijk bestaan bedreigd wordt door de coronapandemie: dat allen de red­dende nabij­heid van de Heer mogen ervaren.

Aan­slui­tend aan de tiende intentie met gebed “

X. Voor allen die in nood verkeren” (Altaarmissaal, p. 312)

wordt on­der­staan­de intentie ingevoegd:

XI. Speciale intentie ten tijde van de COVID-19-pandemie

Laten wij bid­den voor allen die de gevolgen onder­vin­den van de hui­dige coronapandemie: dat God troost en gene­zing schenkt aan de zieken, hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren, kracht aan hen die de zieken bijstaan, inzicht aan weten­schappers die naar genees­mid­de­len zoeken, wijs­heid aan hen die maat­regelen treffen voor de maat­schap­pij, en het eeuwig licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn.

Gebed in stilte.

Daarna zegt de pries­ter:

Almach­tige eeuwige God, oorsprong en einddoel van het men­se­lijk bestaan, verlicht de last van de besmette­lijke ziekte die op de wereld drukt en sterk ons geloof, zodat wij ons leven opnieuw afstemmen op U en onze naasten, en wij ons toe­ver­trou­wen aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid. Door Christus onze Heer. Allen: Amen.

Daarna ver­volgt de vie­ring met het “Tweede deel: Kruis­ver­ering”.

Gebe­den voor gees­te­lij­ke Communie

“Er zal een uur komen, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbid­den in geest en waar­heid” (Joh 4:23)

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ont­van­gen. Maar ik kan dit nu niet wer­ke­lijk doen; daarom bid ik U: kom tenminste op gees­te­lij­ke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds geko­men waart en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van U ge­schei­den wor­den.

Ofwel:

Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het aller­hei­ligste Sacra­ment te­gen­woor­dig zijt. Ik bemin U en verlang naar U. Kom in mijn hart. Ik omhels U; verlaat mij nooit meer.

(bron: Katho­liek Gebe­den­boek. De gebeds­schat van de kerk der eeuwen en de vernieuwde liturgie volgens Vaticanum II. Brugge: Tabor, 1986, pp. 935-937

Gebed van de bis­schop­pen

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.
Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.
Wij bid­den voor hen
die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werkt
en dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen
hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt
nu wij de kwets­baar­heid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.
Door Christus onze Heer. Amen.

Gebed Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Hemelse Vader,
nu het Corona­vi­rus zich verspreidt
wor­den we ons nog meer bewust
van de breek­baar­heid van ons men­se­lijk bestaan;
zoveel van wat wij vaak van­zelf­spre­kend vin­den,
is dat eigen­lijk helemaal niet;
we zijn geen baas over ons leven
of over de schep­ping die U ons hebt ge­schon­ken.

Geef, Heer, dat deze onzekere situatie
ons mag helpen
om te groeien in ver­trouwen op U
en om ons meer bewust te wor­den
dat we niet op men­se­lijke zeker­he­den kunnen bouwen.

Geef dat de onzeker­heid van deze dagen
in ons zal bewerken
dat we meer stil staan bij het lot
van zoveel mensen in deze wereld
voor wie de toe­komst altijd al onzeker was
en die leven in gebrek en nood:
de vluch­te­lingen,
mensen in oorlogs­ge­bie­den,
allen die in honger, armoede en nood verkeren.

Moge deze epidemie
ons daardoor geven
minder ik-gericht te zijn,
minder indi­vi­dua­lis­tisch
en ons hart meer openen
voor al die andere mensen in de wereld
die zoveel slechter af zijn.

Moge de ver­bon­den­heid
van mensen met elkaar
wor­den versterkt.

Zegen en bescherm, goede God,
al degenen die zich inzetten
voor de slacht­of­fers van het Corona­vi­rus:
de mensen die in de ge­zond­heids­zorg werk­zaam zijn
en allen die in de pas­to­rale zorg
voor zieken en ouderen zorg dragen.
Sta met Uw zegen bij
wie de vei­lig­heid moeten garan­de­ren
of door bestuur­lijke maat­regelen
de risico's beperken:
verlicht hun geest,
verwarm hun hart,
zegen hun inzet!
En bevrijd ons van deze epidemie!

Zegen en bescherm ook alle zieken
en degenen die in afzonde­ring moeten ver­blij­ven
zolang nog niet voldoende zeker is
of zij het virus bij zich dragen.
Geef dat de pa­tiën­ten
goed en voorspoe­dig mogen her­stel­len
en er geen nadelige gevolgen van over­hou­den.
Sta vooral de zwaksten en de ouderen bij.

Heilige Maria,
Onze Lieve Vrouw ter Nood,
Vrouwe van alle volkeren
en Moeder van alle mensen,
zegen ons allen,
bescherm slacht­of­fers, zorgen­den, beveiligers
en poli­tiek verant­woor­de­lijken:
bid voor hen allen
bij uw God­de­lijke Zoon!

Terug