Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe fase voor de zusters Augustinessen van Heemstede

Benoeming administrator

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020 - 524 woorden

Donder­dag 12 maart 2020 was voor de Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de een gedenk­waar­dige dag. Zij sloten het generaal kapit­tel af, waarbij de nieuwe Con­sti­tu­ties wer­den aan­ge­no­men en daarop goege­keurd door de bis­schop. tevens werd br. Cees van Dam aang­steld als alge­meen admini­strator van de Con­gre­ga­tie.

(Het artikel wordt nog aan­ge­vuld met foto's zodra die binnen zijn)

Dio­ce­sane reli­gi­euze con­gre­ga­ties

Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kent vijf dio­ce­sane reli­gi­euze Con­gre­ga­ties: de Vrouwen van Bethanië, de Ursulinen van Bergen, de zusters van de H. Juliana de Falconieri en de zusters van de Voor­zienig­heid. Drie van deze Con­gre­ga­ties hebben intussen een Admini­strator of Com­mis­sa­ris gekregen, zoals de gees­te­lij­ke of reli­gi­eus wordt genoemd die door de Bis­schop wordt aan­ge­steld om de Con­gre­ga­tie te besturen wanneer er geen leden (zusters) meer zijn die dat kunnen.

Laatse kapit­tel, laatste Raad, laatste Overste...

Deze don­der­dag was het zover voor de Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de. Aan de ene kant is dit voor de zusters een pijn­lijk proces omdat zij hiermee de Con­gre­ga­tie uit han­den geven aan een be­stuur­der van buiten. Dat proces gaat na­tuur­lijk gepaard met afscheid nemen. Eerder was dat het geval met het mooie moe­derhuis, Mariënheuvel, in Heem­ste­de, op deze dag was dat aan de orde voor de alge­meen overste en de generale raad. Zr. Anne Pancras was de laatste Alge­meen overste en de Raad bestond uit zr. Pauline Marie Vergonet, zr. Maria Breed en zr. Alie Kramer. Samen met zr. Ber­na­dette, zr. Dionne, zr. Gerarda, Zr. Margeret, zr. Marie Wilhelma, zr. Maranatha en zr. Tarcies vier­den zij het laatste Alge­meen Kapit­tel van de Con­gre­ga­tie.

Omzien in dank­baar­heid

Aan de andere kant - en daar heb ik de nadruk op gelegd in mijn toe­spraak - is dit ook een moment van omzien in dank­baar­heid voor het zeer vele goede dat de zusters door hun leven en inzet aan kerk en maat­schap­pij, aan de mede­mens hebben gegeven. Sinds 1888 hebben de zusters vooral veel medische zorg verleend in Neder­land en in Indonesië, waar een zelf­stan­dig gewor­den tak van de Con­gre­ga­tie met veel roe­pingen doorgaat met het mooie cha­risma, in de geest en met de regel van de heilige Au­gus­ti­nus.
Na afloop van de Vespers werd door zr. Tarcies nog een mooi gedicht voor­ge­le­zen waarin dit goed tot uiting kwam (zie hiernaast).

Om niet te vergeten...

Bij deze gelegen­heid kon ik tevens aankon­digen dat het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam een publi­ca­tie in voor­be­rei­ding heeft over de vijf dio­ce­sane congreaties die het bisdom telt. Het is vanuit het bisdom een vorm van eerbe­toon aan al die zusters die zich zo hebben ingezet en een terug­blik opdat wij niet zou­den vergeten... De wel­vaarts­staat en de sociale samen­le­ving zijn door onnoeme­lijk vele reli­gi­euzen mede opge­bouwd.

Admini­strator

Br. Cees van Dam, alge­meen overste van de broe­ders van Saint Louis, zal in goede samen­wer­king met de zusters, lei­ding geven aan de volgende fase, met de bevoeg­he­den van de alge­meen overste en de raad, maar nu met een toe­zicht dat door de organen van het bisdom zal wor­den uit­geoe­fend. Van harte wens ik br. Cees van Dam heel veel zegen toe voor deze taak en ik ben ervan overtuigd dat hij dat zal kunnen doen in goed contact en overleg met de zusters.

Terug