Arsacal
button
button
button
button


Heiloo blijft open voor gebed en biechthoren

Diocesaan Heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 25 maart 2020 - 554 woorden

Graag deel ik het bericht van de rector van het Hei­lig­domd van O.L. Vrouw ter Nood, waarin U kunt lezen dat de kapellen van het hei­lig­dom open blijven met uit­stel­ling en aanbid­ding (per­soon­lijk gebed), er een live-stream is, dage­lijks biecht­gele­gen­heid, de moge­lijk­heid om een (noveen)kaars op te laten steken door de zusters en zelfs is het moge­lijk om water uit de put te laten bezorgen! Lees hier­on­der het bericht.

Dit is het bericht:

In ver­band met de nieuwe maat­regelen van de over­heid van 23 maart j.l. en de con­se­quenties die de bis­schop­pen hieruit getrokken hebben, zal vanaf vandaag bij ons op het hei­lig­dom het volgende gel­den/ aan­ge­bo­den wor­den:

 

- Geen dage­lijkse publieke H. Mis meer om 12uur en ook niet op zon­dag. U kunt nog wel Misin­tenties opgeven (via de web­si­te of per mail en post), deze wor­den dan gelezen in de H. Mis die de rector of een andere pries­ter dage­lijks opdraagt in de Klooster­ka­pel;

 

- We zullen de H. Missen zoveel als moge­lijk proberen te streamen via ons kanaal: https://www.youtube.com/user/olvter­nood De eerste uitzen­ding zal morgen weer zijn op het Hoog­feest van Maria Bood­schap/ Aan­kon­di­ging van de Heer om 9.30u. We over­we­gen ook de dage­lijkse H. Mis van 8.00u in de Klooster­ka­pel te streamen, houdt u hier­voor onze web­si­te en het Youtube kanaal in de gaten. De zon­dagse H. Mis wordt om 10.30u gevierd, en, zover moge­lijk, ook gestreamd;

- Ons hei­lig­dom en kapellen blijven dage­lijks open voor gebed en medi­ta­tie. Houdt u hierbij wel de alge­meen gel­dende lan­de­lijke rege­lingen in acht;

- Tussen 14-15.30u is er dage­lijks biecht­gele­gen­heid in de Bede­vaart­ka­pel, ook hier gel­den de lan­de­lijke regels van afstand, hygiëne en ge­zond­heid;

- In de Bede­vaart­ka­pel zal, voor zover moge­lijk, dage­lijks het Aller­hei­ligste uit­ge­steld wor­den voor per­soon­lijk gebed van ca. 15-16u.

Verder willen wij graag het volgende aanbie­den: Mensen komen al ruim 600 jaar graag naar ons putje om water te putten, mensen ervaren hier ook genees­kracht in en een speciale bescher­ming door Maria. Nu veel mensen niet meer zelf kunnen komen om water te putten bie­den wij aan, aan mensen die dit graag wensen, om een flesje (ca. 200ml) met water uit de Maria­bron/ Runx­putte bij de mensen langs te brengen. Wilt u hier graag voor in aanmer­king komen, mailt of belt u dan naar: info@olvter­nood.nl of 072-5051288. Bij de bezor­ging zullen ook de lan­de­lijke richt­lij­nen gehan­teerd wor­den.

Verder staan er bij het Oesdom en de Bede­vaart­ka­pel man­den om houd­ba­re levens­mid­de­len in te deponeren. Wanneer u bepaalde dingen kunt missen, laat u ze hier graag achter. Wij zullen hier pakketten voor maken voor ge­zin­nen/ mensen in nood. Vooral zo rond de Paas­da­gen. Veel dank hier­voor.

Ook willen we u graag verzoeken om, ook na vandaag wanneer de novene eigen­lijk beëindigd is, het noveen­ge­bed tot Maria Onze Lieve Vrouw te blijven bid­den, u kunt dit vin­den via: https://olvter­nood.nl/corona­vi­rus/

Tenslotte willen we u wijzen op de moge­lijk­heid om op afstand, via onze web­si­te, een noveenkaars in de Genade­ka­pel te laten aans­te­ken. Gaat u hier­voor naar de link https://olvter­nood.nl/product/noveenkaars/

De zusters zullen deze dan voor u aans­te­ken, deze zal dan 9 dagen bran­den.

 

Veel zegen, ge­zond­heid en sterkte,

 

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons,

 

Rector Jeroen de Wit

Terug