Arsacal
button
button
button
button


Voorbede in corona-tijd

Gebed voor onze samenleving

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 29 maart 2020 - 457 woorden
bord bij de ingang van de Vredeskerk in Amsterdam
bord bij de ingang van de Vredeskerk in Amsterdam

In de ka­the­draal is op de vijfde zon­dag van de veer­tig­da­gen­tijd gebe­den voor allen die slacht­of­fer gewor­den zijn van het virus of juist nu anderen bijstaan. Hierbij de tekst van deze gebe­den.

Voor­bede in Corona-tijd

Laten we bid­den tot God onze Vader om zijn zorg en zegen voor ons en alle mensen

Voor wie lij­den door het virus

 • Laten we bid­den voor allen die ziek zijn gewor­den door het Corona-virus om kracht en gene­zing; bid­den we dat de epidemie mag wor­den terug gedrongen en tot een spoe­dig einde zal komen; laten we bid­den voor wie thuis zitten en alleen zijn en voor de ge­zin­nen met kin­de­ren. Laten we ook bid­den dat ie­der­een zich bewust wordt en de nodige voorzich­tig­heid in acht neemt. laat ons bid­den
  Heer, onze God, wij bid­den U verhoor ons

Voor allen van wie de inzet nu extra be­lang­rijk is

 • We denken aan al die mensen die onze samen­le­ving in deze situatie draaiend hou­den en daar vaak extra risico’s voor moeten nemen: mensen die in zieken­hui­zen, in de medische zorg of in de thuis­zorg werken, schoon­ma­kers, stewards en stewardessen op nood­za­ke­lijke vluchten, super­markt- en winkel­personeel, politie en vele anderen; we denken aan onze rege­ring en allen die verant­woor­de­lijk zijn voor het nemen van beslis­singen. Dat zij allen gezegend mogen wor­den en beschermd en dat zij hun dienst­ba­re taak met vreugde en vrede en voldoende rust mogen kunnen vervullen. Laat ons bid­den.
  Heer, onze God, wij bid­den U verhoor ons

Voor de kerk en haar zen­ding in deze crisis

 • Graag bid­den wij ook voor onze paus Fran­cis­cus en de her­ders van de kerk; opdat Gods goed­heid hen allen moge in­spi­re­ren met de gaven van de heilige Geest om allen gees­te­lijk bij te kunnen staan. Laat ons bid­den.
  Heer, onze God, wij bid­den U verhoor ons

Voor de over­le­de­nen

 • We bid­den ook voor al onze dier­ba­re over­le­de­nen; voor de mensen die in de laatste tijd gestorven zijn en geen normale uit­vaart kon­den krijgen en voor hun familie en voor al onze eigen dier­ba­ren: dat zij in vrede mogen zijn, deelach­tig aan het eeuwig leven en de vreugde van Gods te­gen­woor­dig­heid. Laat ons bid­den
  Heer, onze God, wij bid­den U verhoor ons
 • En bid­den we dat ook wij allen spoe­dig nieuw leven mogen hebben. Dat wij niet vastzitten in de duisternis van deze periode maar uitzien naar de toe­komst, gedul­dig, ver­wach­tings­vol. Laat ons bid­den
  Heer, onze God, wij bid­den U verhoor ons

Gebed

Hemelse vader aanhoor ons bid­den
het leven van ons mensen is zo prach­tig gemaakt;
geef dat wij ook daaruit het ver­trouwen mogen putten
dat U ons niet alleen zult laten
en ons hebt bestemd
voor een toe­komst van geluk en vrede
waar­van we ons nu
zelfs nog geen voor­stel­ling kunnen maken

Dat vragen we U door Christus onze Heer
Amen

Terug