Arsacal
button
button
button
button


Oud-deken en kanunnik Ton Cassee overleden

Hij ruste in vrede!

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 30 maart 2020 - 444 woorden
Pastoor-deken kanunnik Ton Cassee (1944-2020)
Pastoor-deken kanunnik Ton Cassee (1944-2020)
Met het kapittel, deken Cassee staat uiterst links
Met het kapittel, deken Cassee staat uiterst links

Vanmorgen - 30 maart - kwam het bericht dat Pastoor-deken en ere-kanun­nik Ton Casee vroeg in de ochtend is overle­den. We gedenken hem met veel liefde en sympathie en in dank­baar­heid voor zijn inzet voor Christus, voor Maria en de Kerk. Zater­dag aanstaande wordt hij - van­wege de Corona-crisis-situatie in besloten kring - begraven.

Deken - Kanun­nik - Pastoor

Ton Cassee was in no­vem­ber 75 jaar gewor­den en - zoals hij al geruime tijd eer­der had aan­ge­kon­digd - bij het bereiken van die leef­tijd deed hij afstand van het dekenaat. Hij had aange­ge­ven dat hij bereid was pastoor te blijven en dat had de volle steun van zijn pa­ro­chies, want hij was een geliefd pries­ter en her­der met een harte­lijke nabij­heid. Sinds 2006 maakte hij deel uit van het ka­the­draal kapit­tel en hij werd bij zijn afscheid als deken benoemd tot ere-kanun­nik.

Ziekte

Maar toen was hij al ziek gewor­den. Anderen merkten al wel op dat er iets was doordat hij sterk verma­gerde en vorig jaar zomer, eind juli, dachten we dat zijn overgang naar het eeuwig leven heel dichtbij was. Hij heeft toen nog een heel aantal mooie maan­den gekregen, waarin hij nog heel wat heeft kunnen doen in zijn pa­ro­chies. Maar toen ik hem vorige week belde gaf hij wel aan dat het niet goed ging. Bij die gelegen­heid, zoals hij dat vaak had gedaan, uitte hij nogmaals zijn harte­lijke ver­bon­den­heid met bisdom en bis­schop­pen en zijn dank­baar­heid voor het vele mooie dat hij als pries­ter had mogen betekenen. De zus van deken Cassee zijn we zeer dank­baar voor haar gewel­dige zorgen en coördinatie van bezoek.

Maria

Onder dat vele mooie is niet te vergeten zijn liefde en vere­ring voor de maagd Maria, zijn ver­bon­den­heid met het Maria-hei­lig­dom van Lourdes, dat hij tal­loze malen met bede­vaarten heeft bezocht en waar­van hij ere-kape­laan was, zijn pas­to­raat van de Maria­kerk in Alkmaar en sinds 1998 in Heems­kerk, waar (naast een Lau­ren­tius­kerk) ook een Maria­kerk is, waar hij bij woonde.

Samen­wer­king en be­ge­lei­ding

In Heems­kerk heeft hij een heel aantal se­mi­na­risten begeleid in stages en het pas­to­rale jaar en in de eerste jaren na hun pries­ter­wij­ding, waar deze pries­ters met dank­baar­heid op terug kijken.
De laatste jaren was hij verant­woor­de­lijk gewor­den voor een steeds grotere pas­to­rale regio waartoe Beverwijk, Wijk aan Zee, Velsen Noord, Heems­kerk, Uitgeest en Castricum behoor­den. Die verant­woor­de­lijk­heid droeg hij in harte­lijke ver­bon­den­heid en samen­wer­king met de pries­ters en diaken die tot het team van deze samen­wer­kings­ver­ban­den behoren.

In Pace!

Van harte denken we aan hem in onze gebe­den en in de vie­ring van de Eucha­ris­tie. Moge de Heer zijn trouwe die­naar nu laten delen in de vreugde van het huis van de Vader!

Terug