Arsacal
button
button
button
button


Bidden in tijden van beproeving

Gebedenboekje van Adveniat voor Coronatijd

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 3 april 2020 - 368 woorden
- voorkant -
- voorkant -
- achterkant -
- achterkant -

Uit­ge­ve­rij Adveniat (Leo Fijen) heeft een boekje (66 pp.) ge­pu­bli­ceerd met korte over­we­gingen en - vooral - gebe­den, voor tij­den van be­proe­ving, in het bij­zon­der voor de Corona-crisis waarin we verkeren. Allerlei auteurs vooral uit Neder­land en Vlaan­de­ren, hebben eraan mee­ge­werkt. Het zal als teken van bemoe­diging voor Pasen wor­den gestuurd naar de pries­ters en pas­to­rale krachten in ons bisdom en naar de pa­ro­chie­besturen.

Mede­werken­den

In een verantwoor­ding achterin het boekje ver­telt Leo Fijen dat de bundel is voort­ge­ko­men uit een corres­pon­dentie die hij met Anselm Grün heeft. Van de hand van deze monnik zijn er over­we­gingen en gebe­den opgeno­men. Verder zijn er teksten van abten en abdissen als Manu van Hecke en Katharina Michiels, van de monniken Benoit Standaert en Thomas Quar­tier, van Antoine Bodar, Jezuïet Jos Moons, hoog­le­raar Paul van Geest, vica­ris Paul Verbeek van bisdom Breda en de Vlaamse pries­ter Erik Galle, maar ook van pro­tes­tantse mede-chris­te­nen als Wim Houtman van het Neder­lands Dagblad en classis predi­kant van Friesland, Wim Beekman. Tenslotte zijn het gebed van de Neder­landse bis­schop­pen en twee Corona-gebe­den uit ons bisdom opgeno­men. Zo is dit boekje een fraai voor­beeld van een geest van een­heid en samen­wer­king die ons allen moet verbin­den, eigen­lijk altijd, maar dringen­der dan ooit in deze Corona-crisis-tijd.

Als teken van ver­bon­den­heid...

Omdat we ons zeer bewust zijn dat dit voor al onze pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten, mede­wer­kers en leden van pa­ro­chie­besturen zeer ingrijpende en ‘uit­da­gende’ tij­den zijn, zullen we vanuit ons bisdom “Bidden in tij­den van be­proe­ving” aan hen allen toesturen met de grote wens van Pasen: Vrede zij U! Dank aan hen allen voor de wegen die zij vin­den om in deze tij­den de bood­schap van het evan­ge­lie door te geven, contact te hou­den met pa­ro­chi­anen en zoals moge­lijk de mensen bij te staan. Er zijn zorgen - ook grote finan­ciële - maar voorop staat dat we samen ons willen inzetten om elkaar bij te staan vanuit geloof en ver­trouwen! Als alles verloopt zoals nu is gepland, zal ‘Bidden in tij­den van be­proe­ving’ de pa­ro­chies bereiken aan het begin van de vie­ring van het heilig Triduüm.

Terug