Arsacal
button
button
button
button


Toch gaan we Pasen vieren!

Een brief ter bemoediging...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 10 april 2020 - 738 woorden
De lijdende Christus. Basiliek Saint Nazaire, Carcassonne
De lijdende Christus. Basiliek Saint Nazaire, Carcassonne

Het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft aan alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten en leden van pa­ro­chie-besturen een brief gestuurd met een aantal exemplaren van het boekje ‘Bidden in tij­den van be­proe­ving’, dat gebe­den bevat en over­we­gingen voor deze tijd van de Corona-crisis. Mgr. Punt en ik hebben daarbij een brief gevoegd die U hier­on­der kunt lezen. Ook namens alle Neder­landse bis­schop­pen is een mooie Paas­brief ver­sche­nen met een paas­bood­schap aan alle gelo­vi­gen.

De brief van de Neder­landse bis­schop­pen

Deze brief van de Neder­landse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is te lezen op de bisdom­web­site:

 

Brief van de bissschop en de coad­ju­tor van Haar­lem-Am­ster­dam

Haar­lem, 7 april 2020

Aan alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten
en leden van de pa­ro­chie­besturen
in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

 

Beste mede­broe­ders, dames en heren,

Zeker, er hangt een donkere, dreigende wolk boven onze samen­le­ving, die angst veroor­zaakt en maakt dat we in een boog om elkaar heen moeten lopen. Sinds een paar weken is alles veran­derd, onze van­zelf­spre­kend­he­den en ‘verworven­he­den’ zijn weg­ge­vallen, onze manier van leven geblok­keerd , de samen­le­ving tot stilstand geko­men.

Toch gaan we Pasen vieren.

En er is veel onzeker­heid over wie door de ziekte getroffen zullen wor­den en hoe erg dat dan zal zijn; er is onzeker­heid over onze ouderen in verpleeg­hui­zen, over mensen in isole­ment; er is onzeker­heid over banen en bedrijven en nog zo veel meer...; en er is pijn om de zieken en lij­den met hen die treuren om het verlies van dier­ba­ren.

Toch gaan we Pasen vieren.

Er is span­ning en vermoeid­heid, uit­put­ting zelfs, onder de mensen die zich juist extra moeten inzetten, in de ge­zond­heids­zorg, de thuis­zorg, de voedsel­voor­zie­ning, de over­heid en in zoveel andere sectoren, soms met gevaar voor hun leven. En uit­ein­delijk wor­den we allen door deze crisis geraakt.

Toch gaan we Pasen vieren.

Dit alles raakt ook U op bij­zon­dere wijze omdat U zorg hebt voor uw mensen, waar­on­der vele ouderen, mensen met een zwakke ge­zond­heid en mensen die juist in deze situatie in allerlei problemen komen: finan­cieel, relationeel, psy­chi­sch, door een over­lij­den... En er zijn na­tuur­lijk de zorgen over hoe het pa­ro­chie­le­ven kan door­gaan en kan inspelen op de gees­te­lij­ken noden van de mensen nu; want er is juist nu behoefte aan be­zin­ning, aan gebed, ver­die­ping, re­flec­tie, steun en troost. En er zijn ook finan­ciële zorgen.

Wij rea­li­se­ren ons dan ook dat dit voor U geen ge­mak­ke­lijke tijd is en dat deze crisis veel van U vraagt. We denken dage­lijks aan U allen in ons gebed en de Eucha­ris­tie.

Als teken van onze nabij­heid en als uitdruk­king van onze waar­de­ring en dank voor uw inzet, uw her­der­lijke liefde, uw geloof, uw door­zet­tings­ver­mo­gen en gebed in deze crisis­tijd, willen we U dit boekje aanbie­den, een ini­tia­tief van Leo Fijen en uit­ge­ve­rij Adveniat: “Bidden in tij­den van be­proe­ving”.

Velen van U hebben het ons gezegd: in het gebed en in het geloof in onze Verrezen Heer ligt onze kracht. Hij heeft alles overwonnen. We mogen leven in het ver­trouwen dat alles in Zijn han­den ligt en Hij alles ten goede zal lei­den. Laten we bid­den dat uit het kwaad van de Pandemie iets goeds mag voort­ko­men: een nieuw besef van wat wer­ke­lijk waar­den zijn, overgave en ver­trouwen op Gods Voor­zienig­heid en ge­meen­schapszin.

Daarom gaan we toch Pasen vieren, juist nu!

Van harte wensen we U een zalig en gezegend Paas­feest toe! Vrede zij U! En moge de Moeder van de verrezen Heer voor u allen ten beste spreken!

In ver­bon­den­heid en met harte­lijke groet,

 

+Jan Hendriks                                                                                        +Jozef M. Punt
Bis­schop-coad­ju­tor                                                             Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam

Terug