Arsacal
button
button
button
button


Gebedsboekje voor de zusters van de diocesane congregaties

Bidden in tijden van beproeving

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 april 2020 - 631 woorden

Voor het hoog­feest van Pasen was het boekje ‘Bidden in tij­den van be­proe­ving’ toegezon­den aan alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers, cate­chisten, be­stuurs­le­den en kern­vrij­wil­li­gers. Op de zon­dag van de Barm­har­tig­heid, zon­dag na Pasen, is dit boekje even­eens toe­ge­stuurd aan de zusters van de dio­ce­sane reli­gi­euze con­gre­ga­ties van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Hier­on­der vindt U de brief die aan hen allen is gestuurd als be­ge­lei­ding bij het gebeds­boekje. We wil­den zo de zusters van de reli­gi­euze Con­gre­ga­ties van ons bisdom een teken van nabij­heid en meeleven geven rond Pasen en de Barm­har­tig­heids­zon­dag.

De dio­ce­sane con­gre­ga­ties

De dio­ce­sane reli­gi­euze Con­gre­ga­ties zijn de zusters Ursulinen van Bergen, de Au­gus­ti­nessen van Heem­ste­de, de Vrouwen van Bethanië, de zusters van de H. Juliana de Falconieri en de zusters van de Voor­zienig­heid. Daar­naast is het Lioba­kloos­ter in Egmond een rechtens zelf­stan­dig klooster dat aan het bij­zon­der toe­zicht van de dio­ce­sane Bis­schop is toe­ver­trouwd.

Zoveel mooi werk

De reli­gi­euzen van deze Con­gre­ga­ties hebben in het verle­den zeer veel betekend voor de zieken­zorg, het onder­wijs, geloofson­der­richt, oecumene, zorg voor wees­kin­de­ren en uit huis geplaatste kin­de­ren en gezins­zorg. Het vele mooie werk dat vanuit deze Con­gre­ga­ties is gedaan vanuit een toe­wij­ding aan Jezus Christus, mogen we zeker niet vergeten.

Het Lioba­kloos­ter is een con­tem­pla­tief klooster waar het gebed, hand­werk (kunst, li­tur­gische gewa­den) en het ont­van­gen van gasten centraal staat vanuit een Bene­dic­tijnse spiri­tua­li­teit en een eigen cha­risma.

Ook voor andere reli­gi­euzen?

Het kan na­tuur­lijk heel goed zijn dat ook andere reli­gi­euzen in ons bisdom het boekje graag ont­van­gen, ook al hebben zij niet die struc­tu­rele band van een dio­ce­sane con­gre­ga­tie. Onder dit bericht staat het e-mail-adres van de mede­wer­ker van het bisdom tot wie zij zich dan kunnen wen­den.

Ook is het boekje na­tuur­lijk te be­stel­len bij de uitgever: Adveniat in Baarn

Brief aan de zusters van de Dio­ce­sane Con­gre­ga­ties

 

Aan de eer­waarde zusters
van de dio­ce­sane reli­gi­euze con­gre­ga­ties
van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

 

Haar­lem, 19 april 2020, zon­dag van de Barm­har­tig­heid

 

Beste zusters,

We maken met z’n allen een moei­lijke tijd door. De Corona-crisis heeft ie­der­een getroffen, er zijn veel zieken, mensen zijn angs­tig en vele mensen leven daardoor in een zekere span­ning. Ik realiseer me dat dit ook voor U geen ge­mak­ke­lijke tijd is, die U allerlei beper­kingen oplegt. Op de eerste plaats hoop ik dat U gezond bent en steun vindt bij elkaar en bij ons geloof en ons ver­trouwen op de goede God, die ons steeds weer door allerlei moei­lijk­he­den heen leidt. Het is zeker goed om in deze tijd eraan terug te denken hoe Hij u heeft ge­roe­pen en hoe uw levensweg is gegaan tot nu toe en hoe U in voor- en te­gen­spoed toch steeds weer Gods Voor­zienig­heid mocht ervaren. Daarom willen we deze tijd proberen te beleven in het ver­trouwen dat Hij ons ook hier weer door­heen zal helpen.

De Paaswens die de Heer bij herhaling tot zijn apos­te­len richt, neem ik hier graag over: Wees niet bang! Vrede zij U!

Deze zon­dag van Beloken Pasen vier­den we het feest van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid. Op die dag werd ons voorge­hou­den dat we vrede zullen vin­den wanneer we ver­trouwen op die Barm­har­tig­heid.

Het gebed is daarbij een grote kracht.

Leo Fijen heeft speciaal voor deze tijd van de epidemie een boekje uitge­ge­ven met over­we­gingen en gebe­den van ver­schil­lende auteurs: “Bidden in tij­den van be­proe­ving”.

Mede namens bis­schop mgr. Jozef Punt wil ik U dat boekje hierbij graag aanbie­den als een klein teken van ons meeleven met U in deze situatie.

Ik wens U van harte sterkte toe, met de kracht van de heilige Geest, ge­zond­heid en nog een mooie, gezegende Paas­tijd!

 

+Johannes Hendriks
Bis­schop-coad­ju­tor van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam

Mocht het aantal boekjes onverhoopt niet voldoende zijn, neemt U dan contact op met de heer Jerry Keuss e-mail: jkeuss@bisdomhaarlem-amster­dam.nl of: tel. 023-5112600

Terug