Arsacal
button
button
button
button


Pre-pitch The Missionary School

eerste presentatie van de projecten

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 1 mei 2020 - 254 woorden

In een Zoom-con­fe­ren­tie hebben de twaalf deel­ne­mers aan The Mis­sio­na­ry School hun projecten ge­pre­sen­teerd aan geïn­te­res­seerde pa­ro­chies, die over deze missio­naire projecten met de jon­ge­ren in gesprek zijn gegaan en po­si­tie­ve feed back hebben gegeven.

Vrij­dag­avond 1 mei pre­sen­teer­den de jon­ge­ren van de TMS (THe Mis­sio­na­ry School) de projecten die zij hebben bedacht en voor­be­reid aan de pa­ro­chies. Het gaat om missio­naire projecten die bedoeld zijn om (jonge) mensen bij het geloof en de kerk­ge­meen­schap te betrekken. De projecten leggen alle dui­de­lijk de verbin­ding tussen geloof en dage­lijks leven of facetten daar­van, zoals sport, ver­ge­ving, inzet voor caritas, onder­wijs, iets culinairs. Het was een eerste pre­sen­ta­tie, bedoeld om reacties te krijgen en te proeven waar in­te­res­se is.

Het was een po­si­tie­ve erva­ring, al was het niet moge­lijk bij elkaar te komen door de Corona-crisis, de gemeen­schap­pe­lijke bezieling schiep toch een ver­bon­den­heid en een ge­meen­schaps­ge­voel. De projecten zijn nu des te be­lang­rijker omdat in alle pa­ro­chies het be­lang­rijk is om in te spelen op de tijd van re­flec­tie en be­zin­ning die mensen door het Corona-virus noodge­dwon­gen hebben gehad (door de grote belang­stel­ling voor de live-streams uit de kerken blijkt een gees­te­lijk verlangen) en op de nood­zaak om verbin­dingen te leggen en mensen weer naar de ge­meen­schap te lei­den, wanneer de crisis dat weer toelaat.

IN de zaal bene­den in het bis­schops­huis was een opstelling waardoor we op een groot scherm de avond kon­den volgen. Daar werd door de lei­ding van The Mis­sio­na­ry School (Petra Bijvoet, Matthijs Jansen) de avond ingeleid en door mij af­ge­slo­ten.

 


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug