Arsacal
button
button
button
button


Herinneringen aan H. paus Johannes Paulus II

Feestdag Zr. Faustina op 5 oktober

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 19 mei 2020 - 385 woorden
Herinneringen aan H. paus Johannes Paulus II
het gesprekje in 1979
het gesprekje in 1979
H. zr. Faustina Kowalska
H. zr. Faustina Kowalska

18 mei was het honderd jaar gele­den dat de heilige paus Johannes Paulus II werd geboren. Paus Fran­cis­cus heeft een speciale Mis gevierd in de Sint Pieter op het altaar boven het graf van deze paus. Hij was de paus van de barm­har­tig­heid en bij gelegen­heid van deze hon­derd­ste ver­jaar­dag van de geboorte van deze grote paus is de feest­dag van de H. zr. Faustina, apostel van de barm­har­tig­heid, op de algemene li­tur­gische kalender geplaatst als vrije ge­dach­te­nis, op 5 ok­to­ber. Ik denk bij deze gelegen­heid terug aan de keren dat ik deze bij­zon­dere paus mocht ontmoeten.

barm­har­tig­heid

Paus Johannes Paulus II publi­ceerde een En­cy­cliek over de god­de­lijke barm­har­tig­heid, Dives in misericordia. Hij ver­klaarde zr. Faustina heilig. Zij was afkoms­tig uit het bisdom Krakau waar deze paus bisshcop was geweest. Ook maakte deze paus de zon­dag na Pasen (Beloken Pasen) tot zon­dag van de barm­har­tig­heid en hij stierf zelf op de voor­avond van dit feest.

Drie kenmerken van deze "Goede Herder"

Tijdens de heilige Mis herinnerde paus Fran­cis­cus aan drie bij­zon­dere kenmerken - naast vele andere - van zijn heilige voor­gan­ger als "goede herder": zijn gebed, zijn nabij­heid aan de mensen en zijn liefde voor de recht­vaar­dig­heid.

Her­in­ne­ringen

Zelf bewaar ik ver­schil­lende mooie her­in­ne­ringen aan deze paus. De eerste en gelijk heel bij­zon­dere ont­moe­ting was tij­dens de algemene au­diën­tie, toen ik diaken was, in de zomer van 1979. De paus kwam langs en toen hij hoorde dat we uit Neder­land kwamen, bleef hij staan en begon een klein gesprekje waarin hij mijn mening vroeg over de situatie van de kerk in Neder­land. Ik heb later gedacht dat hij toen al bezig moet zijn geweest met de over­we­gingen die leidde tot de bij­zon­dere synode van de Neder­landse bis­schop­pen die in januari 1980 is gehou­den.

Later toen ik in Rome stu­deerde heb ik nog ver­schil­lende keren de Eucha­ris­tie mee kunnen vieren in zijn privé-kapel en de paus ontmoet bij bede­vaarten en andere gelegen­he­den. Ook was ik bij de afkon­diging van het Wetboek van canoniek recht op 25 januari 1983. Toen we met het semi­na­rie op bede­vaart waren in Rome, heeft deze paus de eerste steen voor de Tilten­berg gezegend. Inder­daad was paus Johannes Paulus II zeer toe­gan­ke­lijk en - zoals paus Fran­cis­cus zegt - de mensen zeer nabij.

We gedenken hem bij deze bij­zon­dere gelegen­heid met eerbied en respect.

Terug