Arsacal
button
button
button
button


Dekens op Corona-afstand in Heiloo bijeen

samen met mgr. Punt

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 27 mei 2020 - 258 woorden

Dins­dag­mid­dag 26 mei waren de dekens van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam voor de eerste keer na de uitbrak van de Corona-pandemie weer bij elkaar, met alle speciale maat­regelen, waarvoor het gas­ten­huis van het Hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood een speciaal protocol heeft ont­wik­keld. Dat huis gaat maan­dag 1 juni weer open, met inachtne­ming van alle maat­regelen van RIVM en bur­ger­lijke over­heid.

Laatste ver­ga­de­ring voor mgr. Punt

Het was voor mgr. Jozef Punt zijn laatste ver­ga­de­ring met de dekens als bis­schop van ons bisdom. Het was fijn dat hij erbij kon zijn, want hoewel de bis­schop her­steld is van het Corona-virus, blijft zijn ge­zond­heid toch zorgen geven. Op de voor de ver­ga­de­ring geno­men foto ont­bre­ken twee dekens; één van hen was iets verlaat, de ander kon van­wege een uit­vaart niet deel­ne­men.

Be­lang­rijk

Het was be­lang­rijk dat deze ont­moe­ting van de dekens kon plaats­vin­den om de erva­ringen in de Corona-tijd met elkaar te kunnen delen, het Protocol van de kerk­pro­vin­cie voor de ko­men­de tijd te kunnen bespreken evenals de Bis­schops­wis­se­ling die voor aanstaande tweede Pinkster­dag is voor­zien, al zal dat feite­lijk op zeer, zeer kleine schaal plaats­vin­den, binnen de daarvoor voor­ziene regels.

Corona-afstand

Het hei­lig­dom van Onze Lieve Vrouw ter Nood was steeds geopend voor een bezoek aan de bede­vaart­plaats. Vanaf 1 juni zal het ook weer moge­lijk wor­den om er op Corona-afstand te ver­ga­deren, met inzet van hygiëne-maat­regelen, rou­tings en alles wat erbij komt kijken. De mede­wer­kers van het hei­lig­dom hebben zich de afgelopen tijd er voor ingezet om alles volgens de Corona-richt­lij­nen te kunnen laten verlopen.

Terug