Arsacal
button
button
button
button


Hartelijk dank!

De eerste benoemingen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 juni 2020 - 870 woorden
links vicaris-generaal Bart Putter
links vicaris-generaal Bart Putter
vicaris dr. André van den Hout
vicaris dr. André van den Hout

Graag wil ik langs deze weg alle mensen bedanken die op welke manier ook me hun felici­ta­ties en harte­lijke wensen hebben over­ge­bracht bij mijn aantre­den als bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Deze eerste week heb ik onder meer een eerste brief aan alle gelo­vi­gen van ons bisdom gestuurd, die U ook via deze web­si­te kunt lezen. En de eerste benoe­mingen zijn gedaan: dr. Bart Putter werd vica­ris-generaal, dr. André van den Hout werd bis­schop­pe­lijk vica­ris en kanselier.

Geen uit­no­di­gingen

Alles was anders. Er zijn geen uit­no­di­gingen verstuurd van­wege de situatie en dus zijn allerlei mensen met wie ik graag goede betrek­kingen wil onder­hou­den - PKN, oosterse kerken, bur­ger­lijke over­heid, NKSR, de andere bis­schop­pen, enz. -, niet op de hoogte gesteld en uit­ge­no­digd voor de eerste juni. Dat spijt me zeer maar in de gegeven situatie was er geen andere moge­lijk­heid.

Onzekere situatie

Tot kort voor de eerste juni - die door mgr. Punt al vele maan­den gele­den was aan­ge­kon­digd - was nog niet dui­de­lijk welke moge­lijk­he­den er waren. Na­tuur­lijk waren er de beperkende corona-maat­regelen, die op 19 mei door de rijksover­heid iets wer­den verruimd en op Hemel­vaarts­dag ook voor het ker­ke­lijk leven, met ingang van 1 juni. Uit­ein­de­lijk kon­den der­tig mensen aanwe­zig zijn in de ka­the­draal, die op het allerlaatste moment nog mon­de­ling zijn gevraagd.

Op 1 juni zelf werd de benoe­ming van mgr. Everard de Jong tot Apos­to­lisch Admini­strator van het Militair Or­di­na­ri­aat bekend gemaakt.

Het was kort dag om op 1 juni nog iets te or­ga­ni­se­ren binnen de gegeven moge­lijk­he­den. Daar kwam bij dat mgr. J. Punt eerst ziek werd door corona en in isolatie moest blijven en daarna andere ge­zond­heids­pro­ble­men kreeg, waardoor niet dui­de­lijk was of hij er die dag wel bij kon zijn. Gelukkig lijkt het ge­zond­heidsprobleem mee te vallen, mis­schien dat het een nasleep van corona was. In ieder geval bid­den we voor hem, dat hij goed en voorspoe­dig mag her­stel­len.

Toch een mooie dag

Ook al was dus alles anders dan anders, het is uit­ein­delijk toch een mooie dag gewor­den. Mgr. De Jong was verheugd dat het ondanks de situatie op deze wijze doorgang kon vin­den. Vele mensen waren verbon­den met de vie­ring en hebben de live-stream en later het pers­ge­sprek gevolgd. We zullen later hope­lijk een andere gelegen­heid vin­den om afscheid te nemen van mgr. Punt en zijn 25-jarig bis­schops­jubi­leum te vieren. De pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten hoop ik in de ko­men­de tijd in kleinere groepen te ont­moe­ten, maar zij kennen mij al, ik kom niet uit de lucht vallen.

De eerste week

Als begin heb ik een brief aan de gelo­vi­gen uitge­ge­ven met daarin onder meer de be­lang­rijk­ste thema's voor ons kerk-zijn (zon­der andere on­der­wer­pen tekort te willen doen). Ook schreef ik een korte brief aan de pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten.

Eerste benoe­mingen

In de eerste staf­ver­ga­de­ring en daarna aan de mede­wer­kers van het bisdom heb ik de eerste benoe­mingen bekend gemaakt, die de dag erop eerst aan alle pas­to­raal mede­werken­den en ver­vol­gens aan alle gelo­vi­gen zijn meege­deeld: de nieuwe vica­ris-generaal (eerste plaats­ver­van­ger van de bis­schop in het bestuur) zal - zoals hier­voor vermeld - dr. Bart Putter zijn met behoud overigens van zijn pas­to­rale taken als pastoor van de regio Haar­lem met de ka­the­draal, tot Bis­schop­pe­lijk Vica­ris voor kerk­rechte­lijke aan­ge­le­gen­he­den is dr. André van den Hout benoemd, die tevens het ambt van kanselier op zich zal nemen en daar­naast officiaal zal blijven. Dr. Bart Putter is samen met de alge­meen econoom van het bisdom aan­ge­steld tot moderator van de curie (lei­ding van de mede­wer­kers van het bisdom). Zij zullen de taken die daarbij horen onderling ver­de­len.

Op de web­si­te van het bisdom zijn enkele foto's te zien van de overhan­diging van de benoe­mings­brief.

Andere verschui­vingen

Drs. Eric Fennis, se­cre­ta­ris generaal van het bisdom, heeft de wens te kennen gegeven na zijn pries­ter­wij­ding vorig jaar, nu meer tijd aan de directe pas­to­raal in Am­ster­dam te mogen kunnen beste­den. Hij is naast zijn taak als pastoor van de bin­nen­stads­paro­chie met de St. Nicolaas­basi­liek tevens tot admini­strator van de pa­ro­chie van O.L. Vrouw Koningin van de Vrede benoemd. Dat zal lei­den tot een herschik­king van zijn taken, maar hij blijft bereid om daar­naast als gedele­geerde nog een aantal taken te blijven behar­tigen. Bin­nen­kort - per 1 juli - begint een nieuwe mede­wer­ker, waarover later meer mede­de­lingen wor­den gedaan. Alleen kan ik verklappen dat deze mede­wer­ker een ‘zij’ is. De be­trok­ken­heid van vrouwen bij het bestuur van het bisdom is een aan­dachts­punt. De interculturali­teit heeft wel aan­dacht gekregen doordat in de afgelopen maan­den ver­schil­lende pries­ters van niet-Neder­landse afkomst deken zijn gewor­den. We willen zeker uitstralen dat mensen met een donkere huidskleur ertoe doen in ons bisdom!

Eerste kwesties

Ook zijn er zo'n eerste week niet alleen maar cadeautjes en harte­lijke woor­den. De situatie brengt met zich mee dat de nodige mensen of groepen hun zaken - voorzover die een be­trok­ken­heid van de bis­schop vereisen - hebben moeten opsparen, zodat zich in die eerste week al de nodige dossiers aandien­den.

TV-Mis

De ko­men­de zon­dag - Sacra­ments­dag - zal ik (Deo volente) de Eucha­ris­tie vieren in de ka­the­draal, die via de KRO/NCRV op TV wordt uitgezon­den. Vooraf gaat een geloofs­ge­sprek met mgr. Punt, zodat hij de gelegen­heid heeft om ie­der­een te groeten.

Terug