Arsacal
button
button
button
button


TV Mis Sacramentsdag uit de kathedraal; geloofsgesprek met bisschop Punt

Alles klaar voor heilige communie volgens protocol

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 13 juni 2020 - 494 woorden

We hechten er waarde aan in ons bisdom dat alles in onze kerken waar­dig en volgens het corona-protocol gebeurt en we zijn blij dat we deze Sacra­ments­dag de heilige communie weer kunnen gaan uitreiken. Vanuit de Haar­lemse ka­the­draal wordt dan de TV-Mis uitgezon­den, vooraf­ge­gaan door een geloofs­ge­sprek met nu emeritus-bis­schop, mgr. Jozef Punt.

Heilige Communie

Deze zon­dag tot 1 juli is het aantal kerk­gan­gers nog beperkt tot 30. Maar ook op de week­da­gen kunnen de kerk­gan­gers aan de heilige communie deel­ne­men. In de ka­the­draal is alles voor­be­reid: er staat een communie-tafel (zie foto) klaar, waar­dig aangekleed met een hoestscherm en passende ruimte om de hand uit te steken voor het ont­van­gen van de heilige communie. Speciale mooie en waar­dige "tenacula's " zijn binnen geko­men om de heilige communie mee uit te reiken. In het mid­denpad zijn stippen op de vloer aan­ge­bracht die de com­mu­ni­can­ten dui­de­lijk maken welke afstand ze aan moeten hou­den (zie foto); banken zijn afgezet met koor­den (zie foto), er is een keurige beweg­wij­zering aan­ge­bracht en er staat ontsmet­tings­mid­del klaar. Kortom, vrij­wil­li­gers hebben zich gewel­dig ingezet om alles mooi en waar­dig voor te berei­den.

Andere oplos­singen?

Na­tuur­lijk krijg ik ook enkele berichtjes van pastoors en andere gelo­vi­gen die veel betere oplos­singen menen te hebben voor de vie­rin­gen in corona-tijd. Dat is na­tuur­lijk heel goed moge­lijk maar het is ook be­lang­rijk en goed om samen als kerk­ge­meen­schap een lijn te volgen waar een met gelo­vi­ge des­kun­digen afgestemde verant­woorde praktijk in wordt gehan­teerd; dat geeft een zeker­heid ook voor de gelo­vi­gen en de pries­ter in kwestie weet dat hem geen blaam treft. We moeten het samen doen, dat geldt ook hier.

Geloofs­ge­sprek met bis­schop Punt

Deze zon­dag zal de TV-Mis dus wor­den vooraf­ge­gaan door een afscheids­ge­sprek van Leo Fijen met bis­schop Jozef Punt. Gelukkig maakt mgr. Punt het weer een stuk beter op het moment. We hopen nog een keer een mooie afscheids­vie­ring te kunnen hou­den. Voorlopig staat in ieder geval een vespers met het kapit­tel gepland op de dag van zijn 25-jarig bis­schops­jubi­leum, die door ka­the­draal-TV wordt uitgezon­den (woens­dag 1 juli vanaf 16.00 uur).

Muziek­in­sti­tuut

Het Muziek­in­sti­tuut van de ka­the­draal met het ka­the­drale koor zal zeker wel wat dubbele gvoelens hebben over de corona-tijd. Aan de ene kant hebben Magistra cantus Sanne van Nieuwen­huij­sen, cantor-organist Erik Jan Eradus en titulair organist dr. Ton van Eck iets prach­tigs laten zien door de vele vie­rin­gen die door enkele solisten wer­den ver­zorgd met fraaie li­tur­gische muziek. Aan de andere kant was het koor als geheel na­tuur­lijk uitgeschakeld. Een paar kon­den er zingen, de rest stond aan de kant. Wat dat betreft hopen we na­tuur­lijk dat het spoe­dig weer moge­lijk wordt dat ook zij allen de draad weer op gaan pakken, maar na­tuur­lijk met inachtname van alle voorzich­tig­heid die bij corona gebo­den is. Vrij­dag­avond waren de jon­ge­ren weer een keer bij elkaar, op corona-afstand (zie foto). Nog niet om samen te zingen, wel om even het gevoel te beleven dat ze samen een prach­tig koor vormen en om elkaar weer te zien.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug