Arsacal
button
button
button
button


Black lives matter...

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 21 juni 2020 - 572 woorden

Zondag 21 juni stond ik op en zette de radio aan. Zo ongeveer de eerste zin die ik hoorde was het keiharde verwijt dat je van de bis­schop­pen helemaal niets hoort in de ‘Black lives matter’ protesten die overal ter wereld plaats vin­den. Daarna sloeg ik wat verlaat de zater­dageditie van het dag­blad Trouw op en vond daar in een column die ik altijd graag lees, ongeveer dezelfde opmer­king. “De bis­schop­pen leven blijk­baar onder een steen” was op de radio al gezegd. Mis­schien kun je dat van mij zeggen, maar in ieder geval niet van onze paus.

Iedere mens...

In ieder geval wil ik er (van­zelf­spre­kend) geen enkele twijfel over laten bestaan dat ik racisme en dis­cri­mi­na­tie afwijs, waar­on­der etnisch profileren te rekenen valt. Ieder men­se­lijk leven heeft een gelijke waarde omdat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis en een onster­fe­lijke ziel bezit en een eigen, per­soon­lijke roe­ping. Jezus Christus is voor allen gestorven. Deze fun­da­men­teel chris­te­lijke over­tui­gingen maken al dat dis­cri­mi­na­tie volstrekt niet met christen-zijn te verenigen is. Bovendien zijn we maar al te trots op - "dank­baar voor" is mis­schien een betere uitdruk­king - de mi­gran­ten­ge­meen­schappen in ons bisdom en vele van onze (jon­gere) gelo­vi­gen die uit andere culturen komen en/of een donker­der huidskleur hebben.

Paus Fran­cis­cus

Paus Fran­cis­cus heeft tij­dens de algemene au­diën­tie van 3 juni, sprekend tot de Amerikanen, de volgende bood­schap gegeven naar aan­lei­ding van de geweld­da­dige dood van George Floyd:

I have witnessed with great concern the disturbing social unrest in your nation in these past days, follo­wing the tragic death of Mr George Floyd. My friends, we cannot tolerate or turn a blind eye to racism and exclusion in any form and yet claim to defend the sacredness of every human life. At the same time, we have to recognize that “the violence of recent nights is self-des­tructive and self-defea­ting. Nothing is gained by violence and so much is lost”. Today I join the Church in Saint Paul and Minneapolis, and in the entire United States, in praying for the repose of the soul of George Floyd and of all those others who have lost their lives as a result of the sin of racism. Let us pray for the consolation of their grie­ving families and friends and let us implore the national reconciliation and peace for which we yearn. May Our Lady of Guadalupe, Mother of America, intercede for all those who work for peace and justice in your land and throughout the world. May God bless all of you and your families.

Paus Fran­cis­cus rea­geert vrijwel continu op allerlei gebeur­te­nissen uit en toont dan zijn empathie, zijn meeleven. Regel­ma­tig rea­geert hij met een concrete bijdrage als het een acute nood betreft of een andere hulpactie. En al kan hij niet alle leed en kwaad voor­ko­men of verhelpen, die gebaren zijn wél in­spi­re­rende tekens.

Steun

Ik had met het oog op de actuele gebeur­te­nissen tij­dens de Tele­vi­sie­mis op 14 juni de volgende voor­bede laten uit­spre­ken:

Voor alle mensen die gedis­cri­mi­neerd wor­den
om hun afkomst of huidskleur;
dat zij een eer­lijke en recht­vaar­dige be­han­de­ling zullen krijgen
en dat de gelijke waar­dig­heid van alle mensen
overal geëerbie­digd zal wor­den,
laat ons bid­den.

Tijdens de Mis in de Sint Jans­basi­liek is deze bede herhaald met een uit­druk­ke­lijke ver­wij­zing naar de Black lives matter-bewe­ging.

OK, het is mis­schien niet veel, maar onze steun aan deze bewe­ging is dui­de­lijk.

Terug