Arsacal
button
button
button
button


Boodschap van paus Franciscus voor bisschop Punt

Bij zijn zilveren bisschopsjubileum

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 juli 2020 - 523 woorden
Boodschap van paus Franciscus voor bisschop Punt
met het kapittel
met het kapittel
met de seminaristen
met de seminaristen

Op woens­dag 1 juli was het precies 25 jaar gele­den dat mgr. Jozef M. Punt de bis­schops­wij­ding ont­ving. De emeritus-bis­schop wilde geen feest maar uit­ein­delijk heeft hij ingestemd met een gezongen vespers met het ka­the­draal kapit­tel, waar vanaf deze dag weer meer gelo­vi­gen bij mochten zijn. En er was een bood­schap van paus Fran­cis­cus.

Eerbied

Erik Jan Eradus ver­zorgde zang en orgel, er was een flink aantal se­mi­na­risten en pries­ters geko­men en het kapit­tel was er met de ere-kanun­niken erbij, zodat het een fees­te­lij­ke vie­ring was. Bis­schop Punt preekte en be­klem­toonde de eerbied die we aan God ver­schul­digd zijn, met name in het heilig Sacra­ment. We moeten schuld bekennen en ver­ge­ving vragen aan God omdat we Hem zo zeer tekort hebben gedaan. Aan het einde van de vespers was er een korte uit­stel­ling van het heilig Sacra­ment en zegen.

Vesper­vie­ring terug­kij­ken
op Ka­the­draal-TV

Voor­af­gaand aan de Vespers heb ik een korte begroe­ting uit­ge­spro­ken en de bood­schap van paus Fran­cis­cus voor­ge­le­zen, waar­van U de Neder­landse vertaling hier­on­der vindt.

Bood­schap van paus Fran­cis­cus

Aan mijn Eerbied­waar­dige Broe­der Jozef Marianus Punt, Bis­schop-Emeritus van Haar­lem-Am­ster­dam, Apos­to­lisch Admini­strator - Emeritus van het Militair Or­di­na­ri­aat van Neder­land

Bij de vie­ring van het zilveren jubileum van zijn bis­schops­wij­ding betuigen Wij onze ver­schul­digde dank van­wege de pas­to­rale ijver die hij nauw­ge­zet heeft beoefend voor de ker­ke­lijke ge­meen­schappen die aan zijn lei­ding waren toe­ver­trouwd, en Wij danken voor de zorg­zaam­heid die hij ten einde toe heeft betoond om de gelo­vi­gen te laten ver­blij­ven in de glans van de waar­heid, zicht­baar onder de bescher­ming van de Zalige Maagd Maria. Terwijl Wij hem al het beste toewensen, verlenen Wij gaarne aan hem en aan zijn naasten Onze Apos­to­lische Zegen, vragend om gebe­den voor Ons Petri­nisch Dienst­werk.

Gegeven te Rome, bij Lateranen, op de tweeën­twin­tigste dag van de maand juni in het jaar 2020.

Fran­cis­cus

Begroe­ting aan het begin van de Vespers

Welkom

Harte­lijk welkom U allen vandaag,
maar op bij­zon­dere wijze heet ik vandaag
het ka­the­draal kapit­tel welkom
en onze emeritus bis­schop mgr. Jozef Marianus Punt.
Vandaag is het precies 25 jaar gele­den
dat hij de bis­schops­wij­ding ont­ving.

Geen feest

Mgr. Punt wilde beslist geen feest
ter ere van hem­zelf.
Met enige (flink veel) moeite hebben we hem zover gekregen
dat hij ons dit toestond:
de Vespers, een gebed, waarin de Heer centraal staat,
met een korte uit­stel­ling van het heilig Sacra­ment aan het einde.
De Eucha­ris­tie en Maria
hebben altijd centraal gestaan
in het beleid van mgr. Punt.
Mgr. Punt is hiermee akkoord gegaan
op voor­waarde dat ik niet
over hem­zelf zou uitwei­den.
Dat moet ik na­tuur­lijk res­pec­teren
en de Heer weet alles!

Welkom aan allen

Vandaag mogen er weer meer mensen
in onze kerken zijn,
als de afstand van 1.5 meter
maar wordt ge­res­pec­teerd
samen met de andere vei­lig­heids­maat­re­ge­len.
IK ben dan ook blij
U allen hier in onze ka­the­draal te mogen begroeten,
evenals alle mensen
die via ka­the­draal tv
met ons verbon­den zijn.

Afscheid van het kapit­tel

Het kapit­tel is hier aanwe­zig
met de ere­kanun­niken
en zo is dit tevens een gelegen­heid
waarin mgr. Punt als resi­de­rend bis­schop
afscheid neemt van dit college.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug