Arsacal
button
button
button
button


Afscheid Patrick Chatelion Counet van de KNR

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 3 juli 2020 - 306 woorden

Donder­dag 2 juli was ik in de schouw­burg :""de Vereeni­ging" van Nijmegen voor het afscheid van prof. Patrick Chatelion Counet van de KNR (Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen). Ik heb met hem samen­ge­werkt bij de voor­be­rei­ding van de Gedrags­co­de en de Richt­lij­nen voor de Dio­ce­sane reli­gi­euze in­sti­tu­ten.

Corona

Patrick Chatelion heeft tien jaar voor de KNR gewerkt als se­cre­ta­ris generaal en er was een groots afscheid voor hem geor­ga­ni­seerd, dat zich - zo begreep ik tij­dens de mid­dag - in drie delen afspeelde met voor ieder deel gedeelte­lijk andere gasten om de corona-regels zo goed moge­lijk recht te doen. Ik weet dus niet wat zich in de andere twee delen heeft afgespeeld.

Boeddha en Jezus

Het mid­dag­ge­deelte bestond uit een inte­res­sante lezing van een Nijmeegse hoog­le­raar - al was het thema wat opmer­ke­lijk: Boeddha - en een lezing over bijbel­le­zing door cla­rissen. Boeddha en Jezus was het thema van de mid­dag. Abt Bernardus Peeters en Patrick Chatelion Counet hiel­den dankwoor­den. Beiden hebben gemeen dat ze zeer gees­tig kunnen zijn. Tenslotte werd een prijs uit­gereikt aan de schei­dende se­cre­ta­ris en een boek van Chatelion ge­pre­sen­teerd dat op kosten van de KNR was uitge­ge­ven en waar­van abt Bernardus en ik een eerste exemplaar kregen overhan­digd.

Een vroom katho­liek werk

Ik had - tame­lijk naïef mis­schien - gedacht dat de publi­ca­tie een vroom en katho­liek werk zou zijn over de veel­kleu­rig­heid van de cha­risma's van de reli­gi­euze in­sti­tu­ten die zo'n veelzij­dige rijkdom schenken aan katho­lie­ke spiri­tua­li­teit, maar de inhoud - waar­van ik dus niet op de hoogte was gesteld - zag er toch iets anders uit, zo ontdekte ik bij thuis­komst.....
Wat me wel opviel was dat er gedurende de gehele mid­dag geen enkel gebeds­mo­ment was. In die zin kwam ik toch met wat dubbele gevoelens terug naar huis. Maar ik wens Patrick na­tuur­lijk het allerbeste en een gezegende pensioen-tijd.

 

Terug