Arsacal
button
button
button
button


Hoe kan het missionair karakter van onze parochies worden versterkt?

Nieuw document uit Rome

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 21 juli 2020 - 381 woorden

Op 20 juli heeft de Con­gre­ga­tie voor de Clerus in Rome een do­cu­ment uitge­ge­ven over de pa­ro­chie: de In­struc­tie van 27 juni 2020 "De pas­to­rale con­ver­sie van de pa­ro­chie­ge­meen­schap in dienst van de zen­ding van de kerk om te evan­ge­li­se­ren". De In­struc­tie vraagt van allen die zich inzetten voor de pa­ro­chie om die aan te passen aan de eisen van deze tijd: meer digi­taal, reke­ning hou­dend met de mobili­teit van mensen en met een sterk missio­naire geest.

Denken in termen van missie

Het is be­lang­rijk voor pa­ro­chies om de tekenen van de tijd te begrijpen en naar nieuwe vormen van nabij­heid en pas­to­rale en gees­te­lij­ke be­ge­lei­ding te zoeken. Daarbij is de vraag be­lang­rijk: op welke wijze kan de pa­ro­chie een impact hebben op het dage­lijks leven van de mensen hier, hoe kan zij een teken zijn van het evan­ge­lie? Aan de pa­ro­chie moet wor­den gedacht in termen van "missie". Daarbij hoort dat de pa­ro­chie probeert "inclusief" te zijn, dat wil zeggen dat zij erover na moet denken hoe zij door mensen kan wor­den ervaren als open en rele­vant, hoe kunnen de pa­ro­chies verbin­ding leggen met de mensen? Daarbij is ook de bij­zon­dere aan­dacht voor de armen van wezen­lijk belang. De in­struc­tie herhaalt de woor­den van paus Fran­cis­cus dat de pa­ro­chie ge­roe­pen is een "ge­meen­schap van ge­meen­schappen" te zijn, van kleinere ge­meen­schappen die samen­ko­men voor dialoog, on­der­richt, vie­ring, evangeli­sa­tie en inzet voor de armen.

Omvor­ming van struc­tu­ren

De In­struc­tie gaat ver­der over de inzet van allen binnen de pa­ro­chie en de rol van de pries­ter; ver­vol­gens wordt stil gestaan bij de omvor­ming van struc­tu­ren van de pa­ro­chies en de vragen - ook de kerk­rechte­lijke - die daarbij komen kijken: over samen­wer­kings­ver­ban­den en federaties, fusies, incorporatie van pa­ro­chies, de­ke­na­ten, de pastoor en de ver­schil­lende vormen van lei­ding van een pa­ro­chie, de inzet van God gewij­den, leken en de rol van kerk­bestuur en pa­ro­chieraad. Het gaat hier niet om nieuwe wet­ge­ving, de aard van dit do­cu­ment is een in­struc­tie en dus geeft het meer een concrete invulling van de bestaande regels hierontrent. Deze gedeelten blijven voor wat de juri­dische aspecten dus binnen de lijnen van het Wetboek van canoniek recht.

De tekst

Het do­cu­ment vindt U hier in de Engelse versie (ook andere talen zijn be­schik­baar):

http://press.vatican.va/con­tent/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html#ing

Terug