Arsacal
button
button
button
button


Priestervakantie

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 2 augustus 2020 - 446 woorden
Uitzicht van de heuvel met burcht restanten bij Duernstein
Uitzicht van de heuvel met burcht restanten bij Duernstein

Vrij­dag 31 juli is de pries­ter­va­kan­tie be­gon­nen die we jaar­lijks or­ga­ni­se­ren. Dit keer is de bestem­ming Oos­ten­rijk, Stift Göttweig.

Gas­ten­huis

Ik denk dat het intussen de twin­tigste pries­ter­va­kan­tie is, die vanuit het semi­na­rie van ons bisdom wordt geor­ga­ni­seerd. In het begin heb ik zelf de lokaties uit­ge­zocht en de afspraken gemaakt, maar sinds vele jaren doet dhr. Pieter Klaver dit, die er een goede neus voor heeft. Zo zijn we dit jaar belandt in het gas­ten­huis van de bene­dic­tijner­ab­dij Göttweig, dat pas sinds enkele weken open is. Het behoort tot een deel van de abdij dat gereno­veerd is in de afgelopen jaren en heeft prach­tige kamers, die voor een goed hotel niet onderdoen. Ook het restaurant van de beziens­waar­dige abdij heeft een goede keuken en een prach­tig terras met uit­zicht op de wijde omge­ving.

De abdij

39 monniken behoren tot de abdij, waar­van ongeveer de helft vast in het complex woont, daar vanuit de abdij 35 pa­ro­chies wor­den bediend. De abt heeft de groep van twaalf pries­ters op pries­ter­va­kan­tie, waar­on­der drie bis­schop­pen, harte­lijk ont­van­gen. De eerste dag heeft de novicen­mees­ter een rond­lei­ding gegeven door de klooster­ge­bouwen en het museum, waar we zelfs een afbeel­ding van onze eigen Rembrandt ontdekten (zie foto). Op zon­dag heeft de abt na de mis ons rondgeleid door de sacristie met een uit­ge­breide ver­za­me­ling his­to­rische kelken, relieken, abtsstaven en mis­ge­wa­den en ons veel over de bewogen ge­schie­de­nis van het klooster ver­teld. Zo zijn de monniken tij­dens de tweede Wereld­oor­log verjaagd en werd het Stift in beslag geno­men.

Uitstapjes

Naast de bezichti­gingen in het klooster zelf, in het bij­zon­der naar Krems en Dürnstein, twee plaatsen in de omge­ving. Ook heb ik met twee jon­gere pries­ters een wandel­tocht gemaakt. De paadjes waren wat steil, maar we hebben het volbracht. De ko­men­de dagen zullen we steeds wel iets onder­ne­men. De meeste pries­ters/ bis­schop­pen van de groep vin­den het leuk om zich daarbij aan te sluiten, maar ieder is vrij om het pro­gram­ma zelf in te vullen.

Gebed

In de morgen bid­den we morgen­ge­bed en vieren we de Mis en ’s avonds bid­den we de vespers. We doen dat ge­woon­lijk onder elkaar maar op zon­dag hebben we gecon­ce­le­breerd in de convents­mis van het klooster.

Corona

Ook in Oos­ten­rijk zijn maat­regelen in ver­band met Corona maar het is dui­de­lijk te zien dat hier min­der besmet­tingen zijn geweest. In de kerken en op andere locaties moet een mondkapje wor­den gedragen, maar er mag bij­voor­beeld wel wor­den gezongen in de kerk. Ook moet er afstand wor­den gehou­den, maar die afstand is min­der dan bij ons (1 meter). Zingen doen we overigens niet in onze eigen vie­rin­gen, daar hou­den we toch maar de Neder­landse regel aan.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug