Arsacal
button
button
button
button


In gesprek met jongeren van CDA en CU

zomerschool in Heiloo

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 11 augustus 2020 - 213 woorden

Van maan­dag 10 tot don­der­dag 13 au­gus­tus zijn jon­ge­ren van het CDA (CDJA) en de Christenunie (PerspectieF) bijeen in Heiloo voor een zomer­school waarin het personalisme centraal staat. Maan­dag­mid­dag was ik er voor een gesprek over antropo­lo­gie en personalisme als waar­den die ten grond­slag liggen aan de sociale leer van de katho­lie­ke kerk, een visie op mens en maat­schap­pij die door chris­te­nen en anderen wordt gedeeld.

Personalisme

Personalisme is na­tuur­lijk veel bre­der dan de katho­lie­ke sociale leer, het is een visie waarin de mens en de men­se­lijke waar­dig­heid centraal staan. Ik ben geen expert op het gebied van de filo­so­fie van Thomas van Aquino, Max Scheler, Edmund Husserl, Edith Stein en anderen die je in dit ver­band erbij zou kunnen betrekken.

In het gesprek heb ik met name in kunnen gaan in de bete­ke­nis van paus Johannes Paulus II (Karol Wojtyla) voor de antropo­lo­gie en voor het tweede Vati­caans concilie (1962-1965) en met name voor de pas­to­rale Con­sti­tu­tie Gaudium et Spes die op die kerkver­ga­derng is samen­ge­steld en aan­ge­no­men.

In het gesprek kwamen concrete gevolgen van dit personalisme van de katho­lie­ke kerk naar voren voor de visie op ont­wik­ke­lings­lan­den, vluch­te­lingen en de opbouw van de maat­schap­pij. Daar­naast kwamen in het gesprek met de twin­tig jon­ge­ren allerlei andere vragen aan bod die Kerk en samen­le­ving raken.

Terug