Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe Naamlijst bisdom gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 28 augustus 2020 - 226 woorden

Donder­dag 27 au­gus­tus is aan het begin van de eerste staf­ver­ga­de­ring na de vakantie­pe­rio­de de nieuwe Naam­lijst van het bisdom ge­pre­sen­teerd door drs. Martin Frederiks die de uitgave heeft voor­be­reid.

De eerste vraag die werd gesteld was of er nog wel een fysieke Naam­lijst moest komen omdat na­tuur­lijk alles digi­taal be­schik­baar is en op die wijze steeds kan wor­den bijge­hou­den. Bij het ver­schij­nen is de Naam­lijst alweer ver­ou­derd, omdat er in de tijd van drukken nog ver­an­de­ringen hebben plaats gevon­den. Zo was er op het moment van totstandko­ming van de Naam­lijst pas één pries­ter gewijd, terwijl dat er dit jaar in totaal vijf zullen zijn (in ge­schei­den plech­tig­he­den van­wege Corona-tijd). Toch is het voor velen pret­tig en han­dig een hard copy exemplaar bij de hand te kunnen hebben. Wel is gekozen voor een goedkopere wijze van uit­voe­ring, al is dat aan de uitgave nau­we­lijks te zien.

Nieuw in de nieuwe naam­lijst zijn de kleur waarin die is ver­sche­nen (blauw in plaats van rood) en de indeling in de nieuwe tien de­ke­na­ten (op de achterzijde van de naam­lijst afge­beeld). En van­zelf­spre­kend zijn ook de bis­schop, kanselier en de vica­rissen veran­derd en heeft de opzet van de dio­ce­sane curie de nodige wijzi­gingen onder­gaan.

We hopen dat ieder er weer veel plezier van kan hebben en zo goed wil zijn de onvermij­de­lijke foutjes aan de bisdomcurie te mel­den.

Terug