Arsacal
button
button
button
button


Bezoek aan het dekenaat Schagen

Inwijding monumentenbordje aan de pastorie

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 2 september 2020 - 260 woorden

Woens­dag 2 sep­tem­ber was het eerste bezoek aan een dekenaat na de vakantie periode. In Schagen ontmoette ik deken Ivan Garcia, de pries­ters, diakens en cate­chiste van het grote dekenaat dat het noor­den van ons bisdom omvat. Die mid­dag werd ook fees­te­lijk het monu­menten-bordje met een toelich­ting geplaatst op de pastorie, in aanwe­zig­heid van loco-burge­mees­ter en weth­ou­der Jelle Beemsterboer.

Voor de vakantie waren de de­ke­na­ten Haar­lem en Zaanstreek-IJmond al bijeen geweest en had ik daar een bezoek kunnen brengen. De andere de­ke­na­ten volgen bin­nen­kort, de dekens zijn bezig een bij­een­komst te beleggen.

De ge­meen­te Schagen wil de ongeveer hon­derd monu­menten gaan voor­zien van zo'n bordje dat de bete­ke­nis en ge­schie­de­nis van het be­tref­fen­de monu­ment kort uitlegt. Midden in de stad staat de grote Sint Christoforus­kerk met de pastorie. Met een zekere fees­te­lijk­heid, waarbij de regionale pers aanwe­zig was, werd het bordje geplaatst dat ik ver­vol­gens mocht inzegenen.

In de pastorie is een ruime zaal waar we met allen op Corona-afstand kon­den zitten. Iedere pries­ter, diaken en de cate­chiste - waar­on­der twee emeriti-pries­ters, die gelukkig meehelpen in de regio - ver­telde en legde de thema's voor waar zij of hij over wilde spreken, zoals het contact met het bisdom, de ker­ke­lijke toe­komst van de regio en de (goede) on­der­lin­ge samen­wer­king. Kapelaa Pawel Banas­zak trac­teerde, want hij was die dag jarig! De tijd vloog om. Gelukkig kon ook oud-deken Eduard Moltzer erbij aanwe­zig zijn. Hij zit in een periode van ziekte en her­stel­len. We wensen hem veel sterkte en een goed herstel toe!

We hebben de mid­dag besloten met de ge­za­men­lijk gebe­den Vespers.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug