Arsacal
button
button
button
button


Eerste steen in Bovenkerk

Herbouw Sint Urbanuskerk is begonnen

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 september 2020 - 395 woorden

Vrij­dag 11 sep­tem­ber, een bij­zon­dere dag die ons aan het inferno van de Twintowers laat denken, was dit jaar een hoop­volle dag na een ander inferno, nu bijna twee jaar gele­den: de brand van de Sint Urbanus­kerk in Boven­kerk. Lang is men bezig geweest met puinruimen, gewelven veilig stellen, stei­gers plaatsen, maar nu kan het opbouw­werk beginnen. En dat werd gemar­keerd met een "eerste steen".

Burge­mees­ter Tjapko Poppens van Am­stel­veen was erbij en hield een toe­spraak die getuigde van be­trok­ken­heid en meeleven met de Urbanus en de Boven­kerkse ge­meen­schap. Deken Eugene Jonger­den sprak harte­lijke wel­komstwoor­den en ik mocht de eerste steen zegenen, die daarna door de kin­de­ren van de eerste communie, netjes met bouwhelmpjes op, werd geplaatst. "Wat is zegenen?", vroeg een van de kin­de­ren en dat was voor mij een goede gelegen­heid om de korte ritus en het wij­wa­ter dat ons herinnert aan het doopsel als Gods ultieme zegen voor ons, wat toe te lichten. Tenslotte werd een speciaal Boven­kerks kerk­bouw­lied gezongen en een glaasje bubbels uitge­deeld.De stich­ting die de her­bouw steunt heeft met een Sint Urbanuschocola­dereep een groot succes behaald en een flink bedrag binnen­ge­haald ter aan­vul­ling op wat de brand­ver­ze­ke­ring uit­keert. Ook dat werd nog even toe­ge­licht en de burge­mees­ter en ik kregen de drie soorten repen die be­schik­baar zijn, in cadeauverpak­king uit­gereikt

Zie voor een mooi ver­slag:

http://www.amstelveenweb.com/fotodisp&fotodisp=4255

BIJ DE EERSTE STEEN IN BOVENKERK

 

Dat een prach­tig gerestaureerde kerk
in vlammen opging,
maakt ons eens te meer dui­de­lijk
dat het bouwen aan de kerk
geen louter mensen­werk kan zijn.
Die kerk gaat trouwens niet om enkel stenen;
de stenen, goed gevoegd, volgens plan en ontwerp,
vormen een prach­tig geheel;
zij wer­den en wor­den nu hope­lijk opnieuw
een fraai bouw­werk,
tot eer van God,
die mensen samenroept
en heiligt tot een volk
dat de liefde tot God en de liefde tot de naaste
hoog in het vaandel heeft ge­schre­ven.

Dit monu­mentale bouw­werk
dat naar wij allen hopen
spoe­dig in oude glorie her­steld zal zijn,
is samen­ge­steld uit de stenen
die het teken zijn van de ge­meen­schap
die wij mensen vormen.
Samen bouwen jullie aan de kerk,
die zal leven
als er een vuur vanuit zal gaan
dat velen zal bezielen
tot geloof, hoop en liefde,
tot omzien naar elkaar,
vooral naar de zwaksten en armsten.

Moge deze steen een teken zijn
en uitdruk­king
van deze wens.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug