Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe Encycliek van paus Franciscus op komst

Over de vrede, klimaat en milieu tijdens de vredesweek in Monnickendam

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 september 2020 - 502 woorden
interieur kerk in Monnickendam
interieur kerk in Monnickendam

Op 4 ok­to­ber ver­wach­ten we de publi­ca­tie van een nieuwe En­cy­cliek van paus Fran­cis­cus Fratelli tutti, over de broe­der­schap van alle mensen. Tege­lijk vieren we de vijfde ver­jaar­dag van de En­cy­cliek Laudato Sí over de zorg voor klimaat en eco­sys­te­men en heeft de paus een jaar uit­ge­roe­pen om die ver­jaar­dag te vieren met allerlei ac­ti­vi­teiten voor milieu en klimaat. Op woens­dag­avond 23 sep­tem­ber was ik in Mon­nic­ken­dam om daar in het kader van de vredesweek op een door de Raad van kerken geor­ga­ni­seerde avond over Laudato Sí, vrede en omzien naar elkaar te spreken.

De lezing die plaats vond in de katho­lie­ke kerk van Mon­nic­ken­dam - onder­deel van de H. Fran­cis­cus pa­ro­chie -zal later nog in druk be­schik­baar komen.

Ecolo­gische beke­ring

Op het Pinkster­feest - 24 mei - van het jaar 2015 heeft paus Fran­cis­cus zijn En­cy­cliek Laudato Sí uitge­ge­ven “over de zorg voor het gemeen­schap­pe­lijk huis”, een pau­se­lijk schrijven dat oproept tot een “eco­lo­gische beke­ring” en zorg voor het klimaat. Die oproep tot beke­ring geeft al aan dat de paus denkt aan men­se­lijk han­de­len en men­se­lijke verant­woor­de­lijk­heid, aan goed en kwaad en dus aan werken voor vrede en ge­rech­tig­heid. Er kan geen vrede zijn als er onrecht heerst. Met name in het vijfde hoofd­stuk van de En­cy­cliek wordt uit­ge­werkt welke gevolgen dit zou moeten hebben in het poli­tieke veld en voor de dialoog over dit thema van het klimaat.

Fratelli tutti

Dit jaar is dus het vijf jaar gele­den dat de En­cy­cliek verscheen. Als een be­lang­rijke ver­volgstap op Laudato Sí kan het ver­schij­nen wor­den gezien van de nieuwe En­cy­cliek, die volgende week uit­komt, op het feest van de H. Fran­cis­cus van Assisi: “Fratelli tutti”, allen broe­ders en zusters. Deze En­cy­cliek gaat over de broe­der­schap van alle mensen.

Broe­der­schap

Maar het is zeker niet het enige wat paus Fran­cis­cus heeft gedaan om die globale verant­woor­de­lijk­heid van alle aardbewoners voor elkaar te onder­stre­pen en bevor­de­ren. We kunnen na­tuur­lijk denken aan zijn talrijke oproepen, interventies, preken en andere do­cu­menten om op te roepen tot zorg voor de vluch­te­lingen. Een be­lang­rijke stap was het do­cu­ment Over de men­se­lijke broe­der­schap voor de wereld­vre­de en het gemeen­schap­pe­lijk samen leven dat de paus in 2019 in Abu Dhabi heeft onder­te­kend samen met de Groot Iman van de Al-Azhar uni­ver­si­teit in Egypte, Ahmad Al-Tayyeb.

Een jaar voor Laudato Sí

Op de vijfde ver­jaar­dag van Laudato Sí heeft de paus een jaar van bij­zon­dere aan­dacht voor de zorg voor klimaat en milieu uit­ge­roe­pen. Namens de paus is het Di­cas­te­rie voor de zorg voor de in­te­grale ont­wik­ke­ling van de mens daar verant­woor­de­lijk voor. Op de web­si­te www.humandevelop­ment.va is daar alle in­for­ma­tie over te vin­den. Daar staan ook pro­gram­ma’s voor bis­dom­men en pa­ro­chies en andere ge­meen­schappen.

Broe­der­schap: omzien naar elkaar

De zorg voor het klimaat is dus inzet voor de vrede en bewust­zijn van de impact van ons men­se­lijk han­de­len. Het gaat om een verant­woor­de­lijk­heid die we voor onze naaste hebben en die ook in deze Corona-tijd dui­de­lijk naar voren komt.

Terug