Arsacal
button
button
button
button


Afscheid of toch niet helemaal

onderscheiding voor Tonny Pelder

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 december 2012 - 145 woorden
de bisschop reikt mw. A. Pelder de Bavopenning uit
de bisschop reikt mw. A. Pelder de Bavopenning uit

Aan het einde van de kerst­vie­ring in het bis­schops­huis in Haar­lem is afscheid geno­men van Tonny Pelder als mede­werkster van het bisdom. Zij heeft op het se­cre­ta­riaat aan de kruis­weg allerlei be­lang­rijke taken vervuld en was ook vaak de stem die aan de tele­foon de mensen te woord stond. Bij het bereiken van de pensioen­gerech­tigde leef­tijd werd afscheid geno­men van haar door de bis­schop mgr. dr. J.M. Punt. In het verle­den heeft Tonny naast haar werk vaak vrij­wil­li­gers­werk gedaan op het semi­na­rie, in Heiloo of elders en zij blijft als vrijwilligster ook in de toe­komst aan het bisdom verbon­den. Voor deze bij­zon­dere inzet, die uit­ging en uit zal gaan boven een formele aan­stel­ling, werd Tonny extra bedankt doordat de Bis­schop haar de Bavopen­ning uitreikte, het ere­te­ken in bij­zon­dere omstan­dig­he­den voor wie bijzodnere ver­diensten voor het bisdom en de Kerk in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam heeft.

Terug