Arsacal
button
button
button
button


Eerste vergadering nieuwe priesterraad

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 29 september 2020 - 146 woorden

Op dins­dag 29 sep­tem­ber was de nieuw-gekozen pries­ter­raad bij elkaar in het bis­schops­huis voor de eerste ver­ga­de­ring. Onder de vele on­der­wer­pen die ter sprake kwamen, was na­tuur­lijk ook de corona-situatie waarin we ons nu bevin­den. Veel pa­ro­chies kampen met grote finan­ciële tekorten en nog niet alle kerk­gan­gers zijn terug.

De pries­ter­raad koos een agenda-com­mis­sie en bepaalde dat alle pastoors uit de pries­ter­raad (met uit­zon­de­ring van de vica­ris-generaal) zullen behoren tot de groep van pastoors waaruit de bis­schop er twee kan kiezen om de wen­se­lijk­heid van een ver­plaat­sing van een pastoor mee te bespreken, als de pastoor die ver­plaat­sing niet wenst.

Ook wer­den de nieuwe pas­to­rale ini­tia­tie­ven van ons bisdom be­spro­ken op de terreinen die ik in de brief bij mijn aantre­den als speer­pun­ten heb benoemd.

Na de ver­ga­de­ring hebben de leden ge­za­men­lijk de vespers gebe­den in de ka­the­draal, in de koor­banken van het kapit­tel (foto's).

Terug