Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe beperkingen ter vermijding van corona gevraagd

Minister Grapperhaus vraagt om behoedzaamheid - een reactie

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 5 oktober 2020 - 213 woorden

Maan­dag­mid­dag 5 ok­to­ber heb ik een eerste reactie gegeven op het bericht dat dringend wordt geadviseerd door de minister van ere­dienst dat de aantallen kerk­gan­gers wor­den terug gebracht. We delen de zorgen om de versprei­ding van het corona-virus en binnen de katho­lie­ke kerk hebben we dan ook steeds zorg­vul­dig de richt­lij­nen in acht geno­men en al onze pa­ro­chies gevraagd zich daaraan te hou­den.

Wel is te bedenken dat het bij kerk­ge­bouwen gaat om vaak zeer grote gebouwen met meer­dere ingangen en een ge­mak­ke­lijke toegang zon­der dat mensen door gangen heen moeten. Door de ruime paden kunnen bezoekersttromen over het alge­meen goed en corona-proof gere­geld wor­den. Bij grotere theaters wor­den door ge­meen­tes en vei­lig­heids­regio's onthef­fingen verleend, zoals bij­voor­beeld ook in Am­ster­dam is gebeurd. Iets derge­lijks kan men zich voor­stel­len bij grotere kerken, maar wel met mate, geen Staphorster-variant. Het hoe en wat is voorwerp van nader overleg.

In de tweede helft van de week zal er dan ook nog een reactie komen van de bis­schop­pen om het advies van de over­heid op adequate wijze op de situatie van de kerken toe te passen.

Mijn reactie vindt U hier:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/274112/hoop-op-uit­zon­de­ring-voor-grote-kerken-der­tig-mensen-is-wel-heel-weinig

Een eerste reactie van het se­cre­ta­riaat van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie vindt U hier:

Terug