Arsacal
button
button
button
button


Gebed om vrede voor de Kaukasus

Uitbarsting van geweld in Nagorno Karabach

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 8 oktober 2020 - 295 woorden
ontmoeting met onder meer Armeense kerkleiders rond Gregorius van Narek
ontmoeting met onder meer Armeense kerkleiders rond Gregorius van Narek

Op 27 sep­tem­ber heeft paus Fran­cis­cus de Katholikos van alle Armeniërs, patriarch Karekin II ont­van­gen en in het Angelus­ge­bed om vrede voor de Kaukasus gebe­den, waar grote span­ningen zijn, die hebben geleid tot een gewapend conflict in de regio Nagorno-Karabach, waar Armeniërs zich ver­zet­ten tegen het leger van Azerbeidzjan.

Paus Fran­cis­cus heeft gebe­den om vrede in deze regio en heeft gevraagd aan alle partijen - er zijn gelui­den dat ook andere lan­den zich in het conflict mengen - concrete stappen te zetten van goede wil en broe­der­schap om de problemen niet met het gebruik van geweld en wapens op te lossen, maar door middel van de dialoog en de onderhan­de­ling. Hier­on­der zijn de woor­den van de paus in de oor­spron­ke­lijke Ita­li­aanse versie te lezen.

We weten ons verbon­den in gebed met de vele gelo­vi­gen van de Apos­to­lisch Armeense Kerk en de Armeens katho­lie­ke kerk, die zo nauw met ons en met elkaar verbon­den zijn in het­zelfde geloof. In het bij­zon­der denk ik aan alle Armeense chris­te­nen die binnen ons bisdom wonen. Wij wijzen dit geweld af. Ik bid voor hen en voor allen die lij­den onder deze nieuwe uitbars­ting van geweld en ik bid om een recht­vaar­dige en vreedzame oplos­sing.

NB op 10 ok­to­ber werd bekend dat er een wapenstilstand is af­ge­spro­ken door bemid­de­ling van Rusland. laten we hopen en bid­den dat dit tot een duurzame oplos­sing en vrede mag lei­den.

 

De woor­den van de paus:

Prego per la pace nel Caucaso e chiedo alle parti in conflitto di compiere gesti concreti di buona volontà e di fra­tellanza che possano portare a risolvere i problemi non con l’uso della forza e delle armi, ma per mezzo del dia­logo e del negoziato. Preghiamo insieme, in silenzio, per la pace nel Caucaso.

Terug