Arsacal
button
button
button
button


Opnieuw legt Corona beperkingen op

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020 - 667 woorden
Onder Uw bescherming nemen wij onze toevlucht...
Onder Uw bescherming nemen wij onze toevlucht...

Het is voor veel mensen een teleur­stel­ling: de stijgende corona-cijfers nopen weer tot beper­kingen in het ker­ke­lijk leven. Ik leef mee met alle pries­ters, diakens, pas­to­raal werkers en cate­chisten, pa­ro­chie­be­stuurs­le­den en allen die in de kerk verant­woor­de­lijk­heid dragen voor het pa­ro­chie­le­ven en de pas­to­rale zorg en met alle gelo­vi­gen. We willen juist in deze tijd mensen nabij kunnen zijn met de steun van het geloof en de sacra­menten....

Terug­drin­gen van de pandemie

Na­tuur­lijk willen we er alles aan doen om de corona-pandemie terug te dringen en het virus te verslaan.Tege­lijk willen we de gelo­vi­gen niet onno­dig beper­kingen opleggen, waarbij we ons rea­li­se­ren dat onver­stan­dig gedrag een grotere uitbraak te weeg kan brengen met nog grotere gevolgen voor ons allen. En ik wil me in principe ook loyaal opstellen naar wat in de per­ma­nente raad van onze bis­schopen­con­fe­ren­tie wordt besloten en voor­zien, want het is van belang dat we het samen doen en zoveel één lijn aan­hou­den.

Gelijke be­han­de­ling

We hebben in de afgelopen periode gezien wat ondui­de­lijk­heid in beleid kan veroor­zaken en het gebrek aan corona-testen voor bij­voor­beeld vakantie­gan­gers en wat het uit­werkt als een beleid niet als recht­vaar­dig en ieder-gelijk-behan­de­lend wordt ervaren. Dat wordt hier en daar in de kerk ook ervaren. Som­mi­ge grote kerken staan bijna naast een veel kleiner theater waarvoor al onthef­fingen voor flinkere aantallen zijn afge­ge­ven dan er tot nu toe in die kerk aanwe­zig mochten zijn voor de ere­dienst. De kerken hebben bovendien niet allemaal het­zelfde beleid en de katho­lie­ke kerk is geneigd om altijd het beste jongetje van de klas te willen zijn.
Ik ken en begrijp al deze - en andere - argu­menten.

Offers gevraagd...

De andere kant is: we leven in een pandemie en we staan samen voor een grote en moei­lijke opgave die van ons allen offers vraagt. We moeten in ieder geval doen wat het einde van deze situatie bespoe­digt en de vei­lig­heid en ge­zond­heid van mensen garan­deert. Veel kerken had­den daarom al uit eigen bewe­ging een maximum-aantal van der­tig gelo­vi­gen voor hun kerk aanvaard.

Maat­werk?

Ik begrijp dat er de ko­men­de dagen nog over zaken wordt nage­dacht. Ik begrijp ook dat het voor niet-gelo­vi­ge mensen/be­stuur­ders moei­lijk is te begrijpen wat kerk, geloof en sacra­menten voor een gelo­vi­ge betekenen. De vergelij­kingen die door hen wel of juist niet wor­den getrokken zijn voor gelo­vi­gen soms pijn­lijk, maar ik denk dat ze dat zelf niet zo aanvoelen; het zal niet ver­keerd bedoeld zijn.
Ik hoop dat uit het nader overleg begrip zal komen voor "maat­werk" binnen onze kerk.

Meeleven en gebed

Ik leef mee met allen die betrokken zijn bij geloof en kerk en ik hoop en bid dat allen die voor de pas­to­rale zorg verant­woor­de­lijk zijn wegen kunnen vin­den om de mensen toch nabij te kunnen zijn. Ik bid voor U allen.

Graag beveel ik ook het noveen­ge­bed tot O.L. Vrouw ter Nood aan (een iets ge­wij­zigde vorm van het gebed dat eer­der is verspreid):

Noveen­ge­bed

O goede Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood,
wij geloven in uw zorg, in uw medeleven
en uw voor­spraak bij Jezus uw Zoon.

Daarom komen wij vol ver­trouwen tot u
en wij vragen door U aan de Heer:

Bevrijd de wereld van de Corona-epidemie,
genees en sterk de zieken
en zegen hen die zorg voor hen dragen.
Sta alle mensen bij die lij­den
onder de gevolgen van deze crisis,

geef wijs­heid aan hen die volken besturen
en inzicht aan weten­schappers en eenie­der
zodat zij doen wat moge­lijk is
om deze crisis te over­win­nen.

Bevrijd ons van onrust en angst,
verlicht ons in pijn en verdriet.
Geef ons hoop waar wij het niet meer zien zitten,
geef ons kracht als wij er niet tegenop kunnen,
geef ons licht waar het donker is
en geef dat wij elkaar spoe­dig weer
in vrij­heid en vreugde nabij kunnen zijn
.

Maria, bescherm ons en onze dier­ba­ren,
geef ons overgave aan de wil van de Vader
en leid ons veilig naar Jezus, uw Zoon.

Amen

(Imprimatur: Haar­lem, 10 ok­to­ber 2020, feest van Maria, Sterre der zee
+Johannes Hendriks, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam)

Terug