Arsacal
button
button
button
button


Tentoonstelling over de Stille Omgang geopend

En 'Katholiek Amsterdam' gepresenteerd

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 10 oktober 2020 - 422 woorden
de overhandiging van het boek Katholiek Amsterdam
de overhandiging van het boek Katholiek Amsterdam
deel van de tentoonstelling
deel van de tentoonstelling
ieder werd veilig begeleid naar het museum, in kleine groepjes
ieder werd veilig begeleid naar het museum, in kleine groepjes

In de Ka­the­draal in Haar­lem vond zater­dag 10 ok­to­ber de H. Mis en bij­een­komst van het Gezel­schap van de Stille Omgang plaats met de ope­ning van de ten­toon­stel­ling over het Mirakel van Am­ster­dam en de pre­sen­ta­tie van het boek ‘Katho­liek Am­ster­dam. Van heilige Stede tot bis­schops­stad’, ver­zorgd door de Stich­ting Katho­liek Erfgoed. Een klein ver­slag.

Stille Omgang

Mgr. Herman Woorts, bis­schop referent voor de bede­vaarten, celebreerde de pontificale Mis voor het Gezel­schap dat zich in corona-aantal en op corona-afstand over de ka­the­draal had verspreid. Aan het einde van de vie­ring vond de jaar­ver­ga­de­ring noodge­dwon­gen ook in de ka­the­draal plaats, maar het waren dan ook heilige on­der­wer­pen waarover werd ge­spro­ken! Het was een bij­zon­dere gelegen­heid want het Mirakel van Am­ster­dam viert zijn 675-jarig jubileum. Helaas had de Stille Omgang - voor het eerst sinds de tweede wereld­oor­log - in maart niet door kunnen gaan door het heersende virus.

Stich­ting Katho­liek Erfgoed

Aan het einde van dit gedeelte, om ongeveer 13.30 uur, was ik naar de ka­the­draal geko­men waar ik de ten­toon­stel­ling mocht openen die over het ontstaan van Sacra­ments­dag en de devotie tot het heilig Sacra­ment, over het Mirakel van Am­ster­dam en de ge­schie­de­nis van de Stille Omgang was geor­ga­ni­seerd door de Stich­ting Katho­liek Erfgoed en deze mid­dag werd ge­pre­sen­teerd door mr. Maurice Essers van de Stich­ting. Die bedankte bij­zon­der Arjan Smit die veel werk had verzet voor de opbouw van de ten­toon­stel­ling in het ka­the­draal museum en van het tweede deel in de Stompe toren van Spaarnwoude, dat vooral gaat over de Mid­del­eeuwse pelgrims­rou­tes naar het Mirakel van Am­ster­dam toe.

Katho­liek Am­ster­dam

Aan het einde van zijn inlei­ding kreeg ik het eerste exemplaar van ‘Katho­liek Am­ster­dam’ overhan­digd, een kloek boek­werk (490 pp. A4 formaat) over de ge­schie­de­nis van het katho­lie­ke geloof en de katho­lie­ke kerk in Am­ster­dam, verlucht met vele foto's en andere afbeel­dingen. Het boek biedt wer­ke­lijk een schat aan in­for­ma­tie, zodanig dat ik het in een korte reactie becom­mentarieerde (ik had de tekst tevoren al kunnen zien) als een must have voor ie­der­een die iets heeft met Am­ster­dam, de katho­lie­ke kerk en ge­schie­de­nis of met het Mirakel van die stad. Van harte felici­teer ik de heer Maurice Essers en de Stich­ting met deze publi­ca­tie!

Ka­the­draal museum

De ten­toon­stel­ling in de ka­the­draal bevindt zich in het ka­the­draal museum, in de crypte die vanuit de ka­the­draal toe­gan­ke­lijk is. De ten­toon­stel­ling duurt nog tot eind no­vem­ber. Daar is ook het boek ‘Katho­liek Am­ster­dam’ te ver­krij­gen. Meer in­for­ma­tie is bovendien te vin­den op de web­si­te van de Stich­ting:


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug