Arsacal
button
button
button
button


Uitvaart diaken John Versteeg op Allerzielen

Moderator ziekenapostolaat en diaken in Haarlem

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 2 november 2020 - 336 woorden
Diaken John Versteeg en zijn echtgenote bij hun gouden huwelijk
Diaken John Versteeg en zijn echtgenote bij hun gouden huwelijk

In de H. Adel­ber­tus­kerk in Haar­lem Noord vond op Aller­zie­len (2 no­vem­ber) de uit­vaart plaats van diaken John Versteeg (* 1946), die in deze regio diaken was en plot­se­ling is overle­den. Ook pater Jacob Sijm (* 1928) is overle­den en voor hem was de uit­vaart afgelopen vrij­dag in Schimmert (L.).

Pater Jacob Sijm was bijna twin­tig jaar rector van zorg­cen­trum Saen­den in Zaan­dam en altijd aanwe­zig bij dio­ce­sane vie­rin­gen. Diaken John Versteeg kwam kort na de start van de diaken­oplei­ding in het Wil­li­brordhuis aan de Beklsaan in Vo­ge­len­zang stu­de­ren en werd na zijn wij­ding een tijdlang assis­tent studie-prefect. Zijn vele ver­diensten wor­den hier­on­der kort genoemd in een woordje dat ik voor de Absoute hield.

Deken Floris Bun­scho­ten en pastoor Eric van Teijlingen con­ce­le­breer­den en ook deken George Paimpilil en kape­laan Julius Elferink waren bij de plech­tig­heid aanwe­zig. Ook hier een uit­vaart met der­tig personen maar vele anderen kon­den alles volgen via de live-stream van de pa­ro­chie.

We wensen de echt­ge­note van diaken John Versteeg, zijn gezin en klein­kin­de­ren en familie veel sterkte toe als het plot­se­linge gemis sterk voel­baar wordt...

Afscheid

Een rijk leven...

We nemen afscheid van diaken John Versteeg
en bevelen hem aan bij zijn Schepper en Heer.
We mochten vandaag op deze Aller­zie­len­dag
een rijk leven overzien,
niet dat John en Janny zo rijk zijn
in mate­rië­le zin,
maar er is zoveel gebeurd, gedaan
in jullie leven
dat veel bete­ke­nis heeft
voor jullie gezin,
de intensieve zorg
voor de oud-pastoor van Schalk­wijk
voor de mensen in Tsjechië,
voor het ziekenapos­to­laat
waar­van John Versteeg
se­cre­ta­ris, se­cre­ta­ris-generaal en moderator was,
voor de pa­ro­chies waar John werk­zaam was,
de bede­vaarten naar Banneux en naar Kevelaer,
radio Maria,
de diaken­oplei­ding,
de Herauten van het evan­ge­lie.

Dank­baar

Het is dus met dank­baar­heid
dat we diaken
Johannes Ronaldus Wilhelmus Maria Versteeg
nu in de han­den van de goede God leggen.
Ja, we zijn dank­baar
voor de mens, echt­ge­noot, vader, diaken, gelo­vi­ge
die John Versteeg is geweest
en voor alles wat John
tot stand heeft gebracht
met eenvoud en harte­lijke inzet,
met geloof en ver­trouwen,
in goede harmonie samen­wer­kend
met vele, vele mensen.
Rust nu in vrede!

Terug