Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe website seminarie gelanceerd

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 10 november 2020 - 191 woorden

Maan­dag 9 no­vem­ber was ik in het Groots-semi­na­rie in Heiloo voor de lance­ring van de nieuwe web­si­te en de vie­ring van de Eucha­ris­tie. Eigen­lijk was het een eerste maan­dag waarop ‘normaal’ het pro­gram­ma van de Wil­li­brord­dag wordt gehou­den met de jonge pries­ters en se­mi­na­risten en waarbij ook andere ex-alumni voor wor­den uit­ge­no­digd, maar dat kon van­wege de beper­kingen van de Pandemie-situatie niet door­gaan.

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is meer te lezen over de gedachten achter de opzet van deze vernieuwde web­si­te. En U kunt na­tuur­lijk ook zelf een kijkje nemen:

Na de lance­ring van de nieuwe huis­stijl en web­si­te, vier­den we de Eucha­ris­tie van de kerk­wij­ding van de basiliek van Sint Jan van Lateranen. De homilie ging over het evan­ge­lie (Jo. 2, 13-22) en de eerste lezing (Ez. 47, 1-2.8.9.12): dit feest herinnert ons niet alleen aan een be­lang­rijke wen­ding in de ge­schie­de­nis door de vrijgave van het chris­ten­dom en katho­lie­ke geloof door keizer Constan­tijn en de daarop­volgende bouw van een eerste grote kerk (320), maar ook her­in­ne­ren de lezingen ons aan onze missio­naire opdracht: de bood­schap van het evan­ge­lie is voor ie­der­een en brengt rijke vrucht­baar­heid.

Terug