Arsacal
button
button
button
button


Aandacht voor het christelijk erfgoed van Nagorno-Karabach

na het akkoord van Armenië met Azerbeidzjan

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 17 november 2020 - 149 woorden
Met verschillende oosterse bisschoppen en de Apostolisch Nuntius in Amsterdam in 2019
Met verschillende oosterse bisschoppen en de Apostolisch Nuntius in Amsterdam in 2019

Door kerk­lei­ders van ver­schil­lende kerken in ons land is een oproep gedaan aan de Minister presi­dent, Mark Rutte, om zich in te zetten voor het behoud van de chris­te­lijke monu­menten in de regio Nagorno Karabach, waar­van er in het recente verle­den vele zijn vernie­tigd.

De alarmerende situatie be­tref­fen­de het Armeense culturele erf­goed in Nagorno-Karabach is opnieuw ontstaan na het onder­te­ke­nen van de staakt-het-vuren over­een­komst van 9 no­vem­ber j.l.. In de negenti­ger jaren van de afgelopen eeuw is helaas al veel chris­te­lijk erf­goed vernie­tigd onder Azerbeidzjaans gezag. Zoals bekend is Azerbeidzjan over­we­gend Islami­tisch. De oproep is onder­te­kend door de voor­zit­ter van de Raad van Kerken in Am­ster­dam, (Aarts)bis­schop­pen van Oosters Orthodoxe kerken en door mij.

Van harte hopen we dat de moei­lijke situatie waarin deze regio zich bevindt tot een wer­ke­lijk besten­dige, vreedzame oplos­sing mag komen.

Terug